A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Rechk comes leszármazottainak és oldalági rokonságának oklevéltára

Köszönet érte Erdős Bencének, aki a rendelkezésemre bocsátotta!

 

A szöveget elláttam helyenként megjegyzésekkel, a Nagy Iván Magyarország családai könyve adatiaval összevetve, mert  vannak itt nőági rokonok is, nemcsak fiágiak! A Csepcsényi -Muthhnai birtokközösségi nemzetség két ősapai eredet! És más eredményt kapunk!  Bővebb jegyzetek erről itt ezen az oldalon az 1263. évi, az 1284. évi, az 1290.00.00. évi oklevélnél, és az 1293. évi oklevélnél,- és az 1. oldalon és a 12. oldalon lévő szintén ide vonatkozó írásaimnál!

Valamint ezen 26. oldalhoz, kapcsolódnak a 13. oldalon közölt túróci birtoktérképek is!

Keltezés: 1258-09-26
DL-DF:
Teljes szöveg: Bela, dei gratia Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae Cumaniaeque rex omnibus praesentes litteras inspecturis salutem in omnium salvatore. Ut collationes regum perpetua firmitate solidentur, litterarum solent testimonio communiri,
Latin regeszta: Bela IV., rex Hungariae, lapicidis suis Benedicto et Petro, filiis Chepani, pro fidelibus servitiis quattuor aratra terrae (serius Stránka nominatae), de terra Socovce exceptae, in metis a Detrico, comite de Zvolen, accurate descriptis, sub libertate filiorum iobagionum de Turiec confert, nconcussum quippe permanet, quod regio patrocinio communitur. Proinde ad universorum notitiam tenore praesentium volumus pervenire, quod nos in Thurocz de terra nostra Zoczowcz vocata terram ab eadem exceptam ad quatuor aratra sufficientem a parte occidentali et metis undique distinctam de plenitudine nostrae gratiae Benedicto et Petro, filiis Chepani, lapicidis nostris, et per eos suis haeredibus haeredumque suorum successoribus pro sua fidelitate et servitio duximus perpetuo conferendam, ut iidem eandem libertatem per omnia habeant, qua Jiliiiobagionum de Thurocz perfruuntur eosque per fidelem nostrum Detricum, comitem de Zoulum, in possessionem dietae terrae feeimus introduci. Et sieut idem Detrieus comes nobis in suis litterisl intimavit, metae terrae memoratae taliter distinguuntur: prima meta eius ineipit a parte orientali in rivulo, qui oritur inter ipsam terram Zoezowez et per eundem rivulum vadit superius inter paludem ad partem meridionalem et de ipsa palude exiens tendit ad partem occidentalem et tenet metam cum villanis Czernakowa, ubi sunt metae terreae; hinc vadit per frutetab usque terram Rechkonis et ibi tenet metam cum ipso Rechkone et inde vadit per unam viam ad oeeidentem per fenetum usque fluvium Thwroez et ibi pro meta est arbor salieis; et hinc per dictum fluvium Thwrocz vadit inferius ad plagam semptentrionaem usque montem, qui est sub ecclesia virginis gloriosae; et inde ascendit superius usque ecclesiam nominatam et iuxta ipsam ecclesiam pergit ad locum fori et transeundo ipsum locum folÍ vadit iuxta arborem ilicis usque ad arborem pomi; et hinc descendit per locum lutosum usque praedictum rivulum ibique terminatur. In cuius rei memoriam et perpetuam fir- mitatem praesentes dedimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum pemanus magistri Smaragdi, electi ecclesiae Colocensis, aulae nostrae vicecancellarii dilecti et Jidelis nostri, anna dominicae inearnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, sexto calendas octobris, regni autem nostri anna vicesimo tertio.
Regeszta:

 TELJES SZÖVEG: Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma. Szerbia, Galicia, Lodoméria és Kunország királya jelen oklevél betűivel az Üdvözítő Megváltó minden hívének tudomására hozza, kijelenti, és megerősíti!

 Latin regeszta: IV. Béla Magyarország királya az ő kőműveseinek,/Lapicída=kőműves is, bányász és geológus is?!/ Benedeknek és Péternek, Csépán fiainak, az ő hűséges szolgálataikért négy Aratrum földet / négy ekealj= 4 x 150-200 hold nemesi aratrum!/ /Ez a később Strankanak nevezett falu!/ Szosóc földjéből kivett és elkülönített földet adjuk, melynek határai Detric Zólyomi comes által meg lettek jelölve, pontosan meghatározva, hogy megvédjék a területüket,  és ne keverjék össze állandóan más Túróci  szabad jobbágyok fiainak birtokhatáraival!  

Ennek megfelelően mindenki tudomására hozzuk jelen akaratunkat, hogy el akarjuk érni, hogy a mi Sosoci földünktől és vidékétől a négy ekealj teljesen körülhatároltassék és elkülöníttessék, kifejezve a mi hálánkat Benedeknek és Péternek, Csépán fiainak, a mi kőműveseinknek! /Bányász, geológus is/az ő hűségükért és szolgálataikért, úgy döntöttünk, hogy nekik és rajtuk keresztül az ő összes örököseiknek örökkön örökké odaadjuk, úgy, hogy azok ugyanazon szabadságokkal bírhassanak mindenben mindig, mint a többi túróci jobbágyok élveznek a mi hűséges Zólyomi comesünk, Detrik által tisztességgel beiktatva a birtokba, úgy ahogy azt a mi Detrik comesünk jelezte felénk! Így különböztetve meg a fent említett felosztást: Először is kezdődik a keleti határon egy patakkal, mely mellett felemelkedik a Sosóci föld mellett, ugyanazon keresztül megy, és átrohan a déli rész felső része és a tó között, ugyanazon mocsár részén elhajlik nyugatra, és tart Villa Csernakouig, amely földnél célba ér, innen tovább megy egy gyümölcsös és Rechk földje között, és ugynazon Rechk földje felé tart, és ott egy út, amin haladva végül eléri a Túróc folyót, és ott a határ, ahol egy terebélyes, nagy fa áll! / Sózott Fa!/És ezen a módon megy a Túróc folyó oldalán, egy domb alatt, amelyen van a Boldogságos Szűz Egyáza, / ez Szent Mária helység!/majd felfelé halad, az előbb említett egyház felett, a templom mellett, átmegy piacon, és eléri az oklevélben már említett helyet, ahol egy Magyalfa és egy almafa áll, és lemegy a már említett patakig és ott véget ér!
   Örök emlékezetül ezen oklevelünket ellátjuk kettős pecsétünkkel. Kiadatott Smaragd mester, választott eklézsai Collocensis keze által, a mi szeretett és hűséges udvari alkancellárunk keze által!
Az úr 1258. évének, október havának calendosa hatodik napján, uralkodásunk 23. évében!

 


Elektronikus elérhetőség (és forrás):
- CDES II. 425.
Megjegyzések: Villa Chernakou határa elért idáig! Nagyon nagy terület!!!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1262-00-00
DL-DF: 249655
Regeszta: “venit ad terram Rechkonis, Doboa vocatam”
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/5356/
https://books.google.hu/books?id=o1BZAAAAcAAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22ad+terram+Rechkonis%22&source=bl&ots=1YXNR5JxYY&sig=ouzSvYfzZXB52Q6XNBbdx1vbWW4&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjOzci5iOzcAhWBIlAKHT88CJoQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=%22ad%20terram%20Rechkonis%22&f=false
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1263-00-00
DL-DF:
Regeszta: Sudrun fiait, Jankót és Paulykot s Churnok faluból való rokonaikat: Krupech, Rubyna, Mylozt, Mladen, Tyuan, Pemlad, Zuntarés Potuh-t, kik mint hospesek eddigelé halászaton s vadászaton önként szolgálták a királyt megfelelő bérért, szabad állapotukban megerősíti, arra kötelezve őket, hogy egyik közülük a királyt hadjáratában köteles kisérni. — D. p. m. mag. Farcasii electi Albensis eccl. au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1263. r. a. vicesimo octavo.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_arpadhazi_1kotet_3fuzet/?query=sudr*&pg=64&layout=s

Megjegyzések: Nagy Iván: Magyarország családai c. könyvében olvasható a Vladár családnál és a Muthnai rokon családoknál! Krupech az ott látható táblázaton van! Rechk fia I. Pál comes 1293 évi adománylevelében említve, mint annak "Bátyja" terhát "nagybátyja", ha összevetem a Prónay család leszármazási táblázatával is, amely csak fiágon van vezetve! Tehát Krupech anyai nagybátyja I. Pál comesnek,,- tehát Krupech Recsk comes sógora.

  Lásd bővebben, lentebb a jegyzeteimet az 1284. évi és az 1290. évi oklevélnél, valamint az 1293. évi oklevélnél, és az 1. és 12. oldalon írt írásomat és jegyzeteimet is!


Megjegyzés:
Hogy a királyt "önként halászaton és vadászaton szolgálták, megfelelő fizetségért",- ez a birtokaik jogállapota következtében van így!  A birtokhoz tartozó kötelezettségek ezek ekkor még! Ennek fejében birtokolják a birtokot! A birtok jövedelmének egy harmada az övék, kétharmada a királyé, mint minden, ebben az időben királyi ispán által irányított birtokok esetén is, és olyan birtokok esetén is amely birtokot egy földesúr kiad egy ispán irányítására, vagy más földesúr gondjaira bízza. Minden esetben a jövedelem egy harmada az ispáné, a birtok igazgatójáé! A megyés ispán is a megyei jövefelem egyharmadát kapja, a királyé a kétharmad!

 Vadászat és halászat esetén a vadászott zsákmány mértéke nem meghatározható, valószínűleg  bevallott vadmennyiség...

A király adhat birtokot olyat is, ami a várispán fenngatósága alá tartozik, és a kötelezettség ezért várjobbágyi, a várispán mellett megy hdba, a várispán bíráskodik felette, vagy adhat olyan birtokot is, melyet felszabadít a várispán fennhatósága alól, és közvetlenül királyi hűbéres a tulajdonos, tehát: " királyi jobbágy"! A király oldalán megy hadba, a Nádor és az Országbíró ítélete alá tartozik.

És adhat teljesen szabad nemesi birtokot is! Mindenféle, a birtokhoz tartozó kötelezettség nélkül is! Mint például a Lehoczkyakhoz tartozó Csernyiknek 1244-ben. Az a birtok teljesen független birtok. Ami itt van említve, hogy "önként szolgálják a királyt megfelelő fizetség ellenében halászaton és vadászaton," ez a jogállapot azt jelenti, hogy közvetlenül a király alá tartozó "királyi jobbágy", vagyis " királyi vazallus", vagyis szabad nemesi jogállapot!  Ez a jogállapot a várispántól független, -tehát nem várjobbágyi kötelezettség!
De minden teljesen szabad nemes is királyi jobbágy is!
Figyelem! A jobbágy szó ekkor még vazallust jelen! A török eredetű " jopgubi" jobbak" szóból származik. Mint ma is használjuk: a megbízható alárendelt feletteseének a "jobb keze". Az országos főtisztségek viselői is, a későbbi " Ország bárói is" mint a nádor, országbíró is " jobbágy urak" ebben az időben! A XIII. században nem a mai jobbágyot jelenti! De valójában a későbbi, a XIII. század végétől megjelenő " paraszt jobbágyok" is vazallusok, csak éppen a földesúr vazallusai, a jobbágy-birtok fejében dolgoznak és adóznak a földesúrnak is, és a királynak is, és az egyháznak is!!!! Ez a jogállapot, melyet ma "jobbágy" szó alatt ismer az átlagos műveltségű társadalom, a XIV. századra alakul ki.
Megjegyzem még, hogy, akkor is még a XIV. század végéig vannak rabszolgák is!!!
A Túrócban és Szepesben a feljegyzésekben előforduló "filii jobbagiorum" , melyet ma a történészek, általánosan, úgy mondanak, hogy "jobbágyfiú", - helytelen fordítás, mert ha úgy fordítjuk ahogy írva is van latinul:" jobbágyok fiai", akkor érthetővé válik a szó igazi jelentése, mert ez az általános megnevezése a korona alá tartozó összes nemesi jogállapotúnak, vagyis a "királyi jobbágynak" is, és a félig szabad nemes jogállapotú " várjobbagyoknak" is, akik a várispán fennhatósága alá tartoztak. Túrócban voltak "királyi jobbágy" jogállapotú családok is, és " várjobbágy" jogállapotú családok is, a birtokokhoz tartoztak némelyeknél kötelezettségek is. De ez később átment teljes nemesi jogállapotba!

 

Lásd az árpádkori magyar feudális hierarchia társadalomszerkezetét a 27. oldalon, és még erről az írásomat a 12. oldalon is!

Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1263-00-00
DL-DF:
Regeszta: IV. Béla király Sudrun fiai: Jank és Paulyk, Hayk fiai: Hurubina és Crupech s Byhis fia Mylozt hospeseknek adja a turóci Muthna nevű erdőt s annak határait Jacov zólyomi ispán (szóbeli) jelentése alapján leírja, kikötve, hogy a nevezettek egyike a királyt hadjáratában követni tartozik. — D. p. m. mag. Farcasii electi Albensis, au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1263. r. a. vigesimo octavo.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_arpadhazi_1kotet_3fuzet/?query=cru*&pg=65&layout=s

Megjegyzések:
Lásd itt ezen az oldalon az 1284. évi, Kozma fia Lauren comes, Kisbeszetercei adományleveléhez írt jegyzetemet, továbbá az 1. oldalon és a 12. odalon írt jegyzeteimet!
/ Kiegészítő megjegyzés: a lapicidis szó nem biztos, hogy kőművest és várépítőt jelent, hanem bányászt is? Hiszen az is kőfejtő aki bányász! Közép Muthnai vonalon lévő Szontágh család tradicionálisan aranybányász család! Hradek építője Hong  liptóóvári, ispánsági lapicída, és Izombár, ugyanoda való ballisztárius,  vagyis számszeríjász! Krupech comes apja is Hauck!// 
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1266-00-00
DL-DF:
Regeszta: IV. Béla király serviensének, turóci Rechknek hű szolgálataiért Dubowaprehod nevű földet assignáltatta a Prehod és Turóc folyók közt.
Nos Bela dei gratia rex Hungarie significamus, quibus expedit, memorie commendantes, quod cum Rechk de Thurocz sic dictus et fidelis ac familiaris serviens noster nobisque(I) a tenera etate incipiens usque presens tempus cum ardore summe fidelitatis servitia indefessa impenderet, in recompensationem eorundem servitiorum suorum, licet a nobis maiora et ampliora mereretur, quandam terram Dubowaprehod dictam inter aquas Prehod et Turocz nuncupatas adiacentes (!) cum silva ex alia parte fluvii Thurocz existentem (?) iure perpetuo et irrevocabiliter ipsi Rechk et per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus fecimus assignari. Dátum in Hydegkwth, anno Domini M° ducentesimo sexagesimo sexto.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_arpadhazi_1kotet_3fuzet/?query=rech*&pg=105&layout=s
Megjegyzések: Ez a Túróc folyó felső folyásánál van!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1279-05-11 előtt
DL-DF:
Regeszta: IV. László király 1279. máj. 11-i oklevelében említi mandátumát, mellyel megparancsolta a turóci konventnek, hogy iktassa be Reekh comest és fiait a nekik cserébe adott Próna nevű föld birtokába. (Fejér V. 2. 545.)
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=reek*&pg=233&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1279-05-11 Buda
DL-DF: 1035
Regeszta: IV. László király Reekh comesnek és fiainak: Pálnak, Chuda-nak és Sereffel-nek adja különböző hadjáratokban tett szolgálataik fejében a Turóc megyei Próna nevű földet cserébe a tőlük elvett és a zólyomi ispánsághoz csatolt Zechouch és Ujffalu nevű Turóc megyei falvakért, s Próna földet kiveszi a zólyomi ispán joghatósága alól, miután Vamuslaj fia: János királyi ember és a turóci konvent kiküldötte az iktatást elvégezte, leírja a föld határait a konvent jelentése alapján, s minderről nekik privilegialis oklevél kiállítását ígéri.
Eektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?pg=233&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1279. jún-aug.
DL-DF: 40171
Regeszta: Rechk (Reck) comesnek és fiainak: Pál mesternek, Chuda-nak, Tamásnak és Serefelnek (Serephel) adja különböző hadjáratokban teljesített szolgálataiért a Turóc megye: Prouna (Porouna) nevű földet cserébe a tőlük elvett és Zólyom megyéhez csatolt Turóc megyei Zogouch (Zochouch) és Wyfolu nevű falvakért. Egyszersmind kiveszi Prouna földet Zólyom megye hatósága alól, s leírja határait a turóci konvent jelentése alapján. — D. p. m. discr. viri mag. Nicolai au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. d. millesimo CC° LXX° nono, r. aut. n. a. Septimo.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=238&layout=s

Megjegyzések:
A Nagy Iván könyvben, a Prónay családfán csak ezek a Rechk comes fiai: I. Pál mester, János, aki elesett, és Serafil. Ezek szerint valószínűleg Chuda azonos Jánossal, és Tamás nincs beírva a családfába.
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1279. jún-aug.
DL-DF: 40171
Regeszta: IV. László király Rechk fia: Pál kérésére átírja és megerősíti a turóci konvent k. n. oklevelét, melyben átírta IV. László 1279-i privilégiumát Prouna nevű földnek Zogouch és Vyfolu nevű örökölt falvakért cserébe történt adományozásáról (2965. sz.).
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=330&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1284-07-01 Buda
DL-DF: 40822
Regeszta: IV. László király megparancsolja a turóci konventnek, hogy küldje ki megbízottját, s ennek jelenlétében Rechk fia: Pál királyi ember iktassa be Kozma fiát: Lőrincet a Turuch-i Kusbezterce birtokba, amennyiben az eladományozható.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=330&layout=s

Megjegyzések:
Az időpont szerint Kozma fia Lőrinc, vagyis Lork, aki a Lehoczkyakhoz tartozik, nem Rechk comessel egy korú, hanem I. Pál comessel, Rechk fiával, és a Liptói tanúságtételnél is együtt kell esküt tenniük, hogy az érintett birtokra jogosultak-e, vagy sem, tehát rokonok! De a hagyomány szerint, Beke, Csernyik, és Lork testvérek, és az 1563. évi Lehoczky nemességmegerősítés és címerújítás szerint is " Beke, Csernyik és Lork, Znó váránál tett őrködési szolgálataikért " praestitas, nobilitate et grue" előkelőséget, nemességet, és darut nyertek címerül, valamint Kisrákó birtok jelképeként egy rákot!" Itt nyilvánvaló ugyan, hogy ez visszamenőleges címeradomány, mely hasonlít az ugyanebben az évben, a Prónayaknak is adományozott címerhez, csak ott sziklán áll a daru, míg a Lehoczky címeren rák hátán!/ mintha azt IV. Béla adta volna, mert a IV. Béla adománylevél nem erről szól, hanem arról, hogy Csernyik fiatal kora óta híven szolgálta a királyt, mint hírvivő, és kitartott mellette a nehéz sorsában is, /vagyis az osztrák herceg fogságában is/, és ennek emlékére adta Terra Rakouchot. Tehát IV. Béla nem adott címert, mert abban az időben ez még nem is volt szokásban, de a Znió váránál tett őrködés az a Vachtárra vonatkozik, mert az is Znió alá tartozott IV. Béla idejében! Mindenesetre az oklevél mutatja, hogy Bekét, Csernyiket és Lorkot a hagyonány testvérnek mondta, és ennek nem mond ellent az, ha úgy számolok, hogy Csernyik a tatárjáráskor kb. 16-18 éves, Beke 5-6 évvel fiatalabb, és Lork 15 évvel fiatalabb! / Ennyi kor-eltérés testvéreknél nem ritkaság, apám és nagybátyáim közt is ekkora korkülönbségek voltak!/ Tehát Csernyik 1225 körül született, Beke 1230-35 körül, Lork pedig 1240 körül. Így stimmelnek a dátumok az I. Pál korával is, és az adománylevelekkel is. Ebből arra következtetek, hogy mivel I. Pál és Kozma fia Lork comesek együtt tesznek esküt, hogy a liptói érintett birtokra nem jogosultak, tehát közeli rokonok. Az előbbi születési időket számolt és mondott adatokból tehát arra következtethetek, hogy Rechk és Kozma vagy testvérek, vagy unokatrestvérek voltak, mert akkor minden összevág!- Ha ezt veszem figyelembe, akkor a liptói Magyarfalunál 1230-ban kapott adománylevélben szereplő Beuch Hauh Palik, küzül Hauk Palkó, másként írva Hank Polkó / A Pongrácz-hagyomány szerint Hauck Palkó a neve!/ fia Lőrinc, aki a Pongrácz, Szentiványi, Pottornyay, Szmrecsányi és Nádasdi Baán családok ősének rokona  Rechk és Kozma! De ők nem kapnak itt birtokot, mert 1299-ben Rechk fia Pál comes és Kozma fia Lauren comes kijelentik, hogy annak a liptói birtoknak ők nem jogos örökösei! Tehát nem Beuch Hank Polkó leszármazottai, csak rokonai! Rechk comes 1230-ban Sosócot és Wyfalut, azaz Újfalut kapta,  Kropech és rokonai Chernakoui lakosok,  Csremosno  neve 1281-ben Villa Kozmas, tehát itt lehetett Kozmának birtoka, de valószínűleg csak használatra, és nem örökös birtokként!  Kupech meg már írtam, hogy távolabbi rokon! És valszínűleg egyúttal Rechk comes sógora is / Vrin, Worin, másképp Urin, lehet, hogy Csernyik, mert Urin = Uriel, és a Csernyik név is ezt jelentheti?! Ez esetben Csernyiknek volt egy Péter nevű fia is Ábrahám mellett, de ő elesett az 1293. évi oklevél szerint.

Adat van róla, hogy 1283-ban a Rakovszkyaktól elfoglalta Zanasán egy részét Urinnak testvére "Frater" Lóránd, a Túróci Registrumban írva Worinnak bátyja Lóránd/ de azt nekik IV. László király visszaadta. Ez itt a Nagy -Rákó  contra Kis-Rákó birtokperek alapja is lehet,- mert Terra Rakuch /Kis- Rákó/ korábbi adománnyal a Lehoczkyaké, mint Zanasán, ami a Rakovszkyaké volt azt körülölelte Terra Rakouchot, és Zanasán falu Kisrákótól délre volt.

Az említett, Urinnak testvére /Frater =Bátyja, de fiatalabbb testvér is lehet a Frater!// Lóránd által elfoglalt birtokot amikor IV. Lászlótól visszakapták a Rakovszkyak, azt eladták Porch fia Latybor fia Jakabnak. Az vagy a mai Kisrákótól délre volt, vagy lehet, hogy a mai Nagyrákónál lévő birtokdarabról volt itt szó, biztosat nem mondhatunk, csak feltételezhetjük az állításokat!/ Lork lehet, hogy ennek fájdalomdíjaként kapja 1284-ben Kisbesztercét? Ezek ellenőrzésre váró feltételezések mind!!//

Az előbbi logikámból következtetve, Beke, Csernyik és Lork nagybátyja lenne Rechk comes?!
Azonban nem biztos, hogy ebből az következik, hogy Rechk és Kozma testvérek, inkább unokatestvérek, és sógorok is lehetnek, úgy is lehetnek sógorok, hogy a felségeik egymás testvérei,- akkor is feláll az előbbi közeli rokoni kapcsolat Kozma fia Lauren comes és Rechk fia Pál comes közt. Mert már azt kifejtettem, hogy Kupruch lovag Rechk távolabbi rokona, de lehet, hogy egyúttal sógora is- úgy, hogy a nővérének a férje, de Rechknek is lehetett egy nővére, aki Kozma felesége! Nem tudhatjuk, logikai úton következtetünk és számolgatunk, variálunk! 
Ennek látszólag ellentmondhatna az, hogy Lauren comes és Pál comes 1299-ben együtt nyilatkoznak a szepesi birtokperben, hogy az adott perben szereplő birtok nem a jogos örökségük, és nem tartanak rá ezért igényt,- de az örökség anyai, leánynegyedi örökség is lehet!- Bár ennek ellentmond Májusz Elemér azon állítása, miszerint a megfigyelése szerint Túrócban a leánynegyedet nem földben, hanem ökörben adták ki a leány ágának, de ott csak kis birtokokról volt szó, egy-két aratrumról, ami olyan kicsi, hogy valóban nincs értelme darabolni! Egy nemesi aratrum 150-200 hold volt! / Nem 40 hold némely téves állítások szerint! Az a mennyiség paraszti ekealj! A nemesi ekealj 150-200 hold volt! - Lásd: Váczy Péter Szent István királyról írt munkáiban!/!
Mindenképpen valószínű, hogy unokatestvérek Pál comes és Lauren comes, vagy másod unokatestvérek, de vizsgálni kell, hogy Rechk és Kozma, amellett, hogy fiági rokonok, tehát testvérek, vagy unokatestvérek, - amellett esetleg Rechk nővére Kozma felesége?! Vagy fordítva, vagy a feleségeik testvérek! -Tehát Rechk és Kozma unokatestvérek is és sógorok is lehetnek egyúttal! Ez is lehetséges változat!

A Rechk  comes  és a Hank nemzetség közti kapcsolat látszik a tótprónai birtok irataiból is, és az 1293. évi iratból is, amikor Rechk fia Pál comes és Kozma fia Lauren comes is  tanu a rokon Hank nemzetségbeli Bagomer fiak birtokperében, és  Kozma fia Lauren comes,- mivel ő a Lehoczkyakhoz tartozik,- szintén a Hank nemzetséghez tartozik, mivel ezt mutatja a Királylehotai 1361. évi adománylevél is! /Egyed fiai De Ganh!/! 

Továbbiakban pedig Királylehotát a kisrákói Lehoczkyak birtokolták már a XV. század közepétől, örökléssel!

Az 1351. évi aranybulla  rendelkezéseiből következően, csak közeli, fiági rokon örökölhette azt! - Ha nem a Hank nemzetséghez tartoztak volna a Lehoczkyak, és nem Chernik unokája, Ábrahám fia  Egyeden keresztül, az ő örököseiként örökölték volna, akkor a Szentiványi, Pongrácz, Pottornyay, Szmrecsányi és Nádasdi Baán  családok örökölték volna Királlehotát, mivel ők is Hank nemzetség! Lork ága 1413-ban kihalt, tehát  Egyed nem Lork unokája volt, mert akkor egyeneságon ő, és rajta keresztül utódai lettek volna KisBysztricha örökösei, és azon keresztül Csernyik ága, de 1413-ban Kisbisztrycha a koronára visszaszállt, ott Csernyik ága nem tudta érvényesíteni öröklési jogát!

A Dr. Vitek könyv következtetései teljesen hibásak, és megalapozatlanok, és az általuk felállított családfa teljesen önkényes, semmi alapja nincs! Lásd a nálam már itt, ezen a honlapon írt családfákat és adatokat és következtetéseket, valamint a Nagy Iván Magyarország családai című könyv Prónay , Pongrácz, Szentiványi stb. családoknál és a Vladár családnál közölt,- a családok átal régen elfogadott családfáit!- Krupechet Dr. Vitek és Bizub teljesen önkényesen Rechk testvérének veszik! A Királylehotai és a Kisrákói Lehoczky családot kettő családnak veszi, ami egy a valóságban!

Lásd az 1. oldalon, a 2. oldalon, a 12. oldalon írt  írásomat és jegyzeteimet is! Illetve a  Dr. Vitek és Bizub könyv kritikájáról szóló 11. oldalt is!   

Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1284-07-09
DL-DF: 40822
Regeszta:
Elektronikus elérhetőség: https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/10876/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLRUxUPSgxMjg0LTA3LTA5KSJ9
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1284-08-02
DL-DF: 40822
Regeszta: IV. László Kozma fiának: Lőrinc comesnek adományozza a Turch-i Kusbezterche nevű birtokot, átírván a turóci konventnek 1284. júl.9-i jelentését a birtokhatárjárásáról és iktatásáról.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=342&layout=s
Megjegyzések: Lásd előbbi jegyzetemet!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1290-09-09
DL-DF: 1294
Regeszta: a királyi udvarnokoknak és a királyi birtokoknak az Óbuda fölött tartott országgyűlés elhatározása szerint történt visszaszerzése során meghagyja Thwrwcz-i Reck comes fiát: Pál comest rokonaival és társaival, úgymint Myko fiával: János mesterrel, Imre comes fiával: Beke-vel, Chyma fiával: Miklóssal, Leustachius mesterrel, Gyge fiával: Miklóssal, Bogunerius comes fiával: Bydow-val és Mykus fiával: Péterrel együtt Prawna birtokban, melyet azért kaptak IV. Lászlótól, mert megvédték Zalwm királyi várat. — D. Strigonii, in crastino Nativitatis Virg. glor. millesimo CC nonagesimo. Átírta: Czobor Imre nádori helytartó 1573. márc. 27. (DL 1294. NRA fasc. 8. n. 43.) Wenzel V. 1.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_13/?pg=23&layout=s&query=bog*
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/12064/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSgxMjk0KSJ9

Megjegyzések: Úgy látszik itt új adomány történik Prónára, és most más is kap ide adományt a Prónayakon kívül, mint a rokon Bagomer comes fia Bodó is, és más olyanok is, akik nem rokonok, csak harcostársak voltak Zólyom várának védelménél!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1290-00-00
DL-DF: 249697
Regeszta: III. András király Jank fia: Hotk, Kurpoch fia: Benk, Polyan fia: Wytalus és más Churnok-i rokonaik kérésére átírja és megerősíti IV. Béla 1263-i privilégiumát (1351. sz.) a Churnok-iak szabad állapotáról. — D. p. m. discr. viri mag. Theodorii prepositi Albensis eccl., au. n. vicecanc. 3 dil. et f. n. a. D. millesimo ducentesimo b nonagesimo, r. aut. n. a. primo.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_13/?pg=23&layout=s&query=bog*
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/12064/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSgxMjk0KSJ9

 

Elemeztem a levéltári jegyzetekben szereplő neveket, összevetve Nagy Iván Magyarország családaival, a Vladár családnál közölt leszármazási tábla alapján. 
Az abból a családból kiágazó, később Szepesben élő Szontagh családnál 1563-ban királyilag is meg lett címeres adománylevélben erősítve, hogy ők is, és a Muthnai és Csepcsényi birtokos családok, német, szász bányász, már korábban Szászországban is lovagi rangú családok voltak, melyek a Körmöc bányát benépesítő aranybányászok közé tartoztak! Tehát ebből azt lehet így következtetni, hogy a Rechk levéltárban láthatóan ide tartozó személyek Rechk comessel csak nőági rokonság! 
   Azonban tovább elemeztem a Vladár Károly által 1800-as évek elején össszeállított családfát,- mely látható Nagy Iván "Magyarország családai" könyvében, Vladár címszó alatt. Ezen családfán az 1230 előtti idő nemzetségi leszármazási összefüggései nem mutathatók ki,- ott is külön van vezetve!!!
   Összevetve Rechk comes és rokonsága levéltárával, mely együtt kezeli a Vladár családnál közölt leszármazási táblán lévő egyes személyek birtokjogait Rechk leszármazottainak, a Prónayaknak a levéltárával, a következő megállapításra jutottam!
   A Csepcsényi és Muthnai nemzetségi birtokközösségben lévő személyek két fő vonalon származtak le: 1. a Nagycsepcsényi és Felső Muthnai vonalon és 2. a Kiscsepcsényi és Közép Muthnai vonalon!
A két fő vonal közt a leszármazási kapcsolat okadatolva nem mutatható ki! A Vladár Károly által, a XIX. század elején, összeállított leszármazási táblán sincs látható leszármazási összefüggés a két fő ágnál! Ha pontos a családfa! A hiteles adatok mind az 1258. évi fenti oklevél, és az 1263. évi, IV. Bélától adományozott szabad jogállapotbeli megerősítés, és Muthna erdő új adománya, melyben fel vannak sorolva az akkor élt személyek, akiknek a régi szabad jogállapotát és birtokjogát új adományban megerősíti a király, azzal a feltétellel, "hogy ha kell, akkor a királyi seregben kísérjék a királyt! "
TEHÁT EZ ITT EGY NEMZETSÉGI BIRTOKKÖZÖSSÉG KÉT FŐ ÁGGAl!
Melyből az 1. a Nagycsepcsényi és Felső Muthnai vonal, ősapai ágon eredeztetve külön család a Kiscsepcsényi és Közép Muthanai vonal családaitól!!
1. Nagycsepcsényi és Felső Muthnai nemzetségi ág kapcsolódik a Rechk / Raak / Szosóci és Újfalui birtokú rokonságához is, ezen van Krupech is! Ez az ág ősapai ágon cseh eredetű, és ezen ágon van a később is virágzó Sándor és Vladár családok! 
2. Kiscsepcsényi és Közép Muthnai nemzetségi ág , melyen a Szontagh család, a Batyz család és a Csepcsényi család is áll, ősapai ágon szász lovagi eredetű!   

   Ez azért lehetséges, mert ugyanarra a birtokra társadományozással többen kaptak adományt. Túrócban és Liptóban a II. Endre előtti időkben "szabad királyi vendégekként" történtek ezen családok megtelepedései, és királyi beleegyezéssel "halászaton és vadászaton önként szolgálták a királyt, megfelelő fizetségért!" - mint olvasható több XIII. század második feléből származó megerősítő adománylevélben. Fizetségük, valószínűleg, maga a birtok használat és annak jövedelme volt.

Aztán a közös birtokon lévő családok sokszorosan összeházasodtak egymással, így aztán vérségi alapon is létrejött a jog- és birtokközösség, noha írásos nyoma nincs így, amiből kimutatható lenne, hogy férfi ágon két ősapától, két országból eredő a nemzetség!

-----------------------------------------------------

Tehát a 1. Nagycsepcsényi és Felső Muthnai vonalon látható testvérek, hárman:(A) Gudrum de Csernakou, valamint (B) Harek /sen Hauck/ és (C) Bihisz testvérek:
____________________________________
(A)Gudrum fia (A/1) )Jank /vagy Ivank/ és (A/2) Paulik /Palik 1263. oklevélen/
(A/1) Jank / Ivank/ fia Hók, mind a kettő szerepel az 1263. évi oklevélben! Hók szerepel 1295-ben is, nincs fia!
(A/2) Palik /1263/fiai: Balázs, Miklós és Gyula, akiktől sok ág származik, úgy mint a Sándor, a mai Vladár család, az Urielovich és az Istvanovje, Gaspárovje, Martinkovje, Benedikovje és Baltazárovje ágak! stb. Lásd Nagy Iván Magyarország családai könyvben Vladár címszó alatt!!! 
_____________________________________
(B) Harek / sen Hauck/ két fia: (B/1) Krupech és (B=/2) Kubina/ Másképp Rubina, Harubina vagy Hombek!/ 
( B/1) Krupech ága kihal, fia Benk /sen Biuk/ személyében, ki oklevélen látható 1290-ben!
( B/2 ) Kubinától pedig a XV. századig maradnak leszármazott ágak!
_____________________________________
( C ) Bihisz fia pedig az 1263-ban az oklevélen szereplő ( C/1) Miloth, akinek fia Isov/ István/ akinek fia Kelemen,/ 1359 és 68. akiben Bihisz egyik ága kihal...
A másik Bihisztől lejövő( C/2) ág az amelyiken egy korábbi Vladár nevű ág áll.
_____________________________________

 2. A Kiscsepcsényi és Közép Muthnai vonal, a Szász lovagi eredetű apai ős ágon!

Vladár Károly, XIX. század elején készült leszármazási tábláján is az 1263. évi oklevélen is szereplő közös birtokszerzők apái és felmenői kérdőjellel vannak jelölve!
______________________________________
Mint közös birtokszerzők szerepelnek 1263-ban, de nem biztos, hogy testvérek, apáik külön-külön kérdőjellel jelölve:
Tieovan / vagy Polian /, Praelad / vagy Premlad/, Zumar / vagy Zuutar vagy Zontag/ és Poruch /vagy Puchruch/ Ők a szász lovagi eredetű ág apai ágon.
Zumar vagy Zontagtól ered a Batyz és a Szontagh család!
____________________________________

Így mivel Krupech lovag is aki a Nagycsepcsényi és Felső Muthnai családokhoz tartozik, lehet, hogy ősapai ágon is vérségi rokona Rechk comesnek, -de mivel a Vladár Károly-féle családfából láthatóan távolabbi rokon,- mégis 1293. évi oklevélben Rechk comes fia I. Pál comes  idősebb rokonaként, "nagybátyjaként" van írva, aki szintén hősiesen harcolt a csatában, úgy" mint Vrin fia Péter is", és Pál fia István is, akik szintén kiérdemlik elestükkel I. Pál adományát! 

/"Magistro Paulo, filio Comitis Rechk, et Comiti Cropech, patruo eiusdem" =
vagyis: Pál Mester Rechk Comes fia, és Cropech Comes előbbi nagybátyja! /

   Tehát házasság által, egyúttal közeli rokon is! Tehát a sógora kellett, hogy legyen Rechknek, mert az itt említett oklevélben Rechk fia Pál comes  "nagybátyjának" van írva, tehát anyai nagybátyja I. Pál comesnek. 

I. Pál comes és Kozma fia Lauren comes pedig, úgy néz ki, hogy unokatestvérek, vagy máűsod unokatestvérek, tehát Rechk lehet, hogy Kozma testvére, vagy unokatestvére! Tehát nagy valószínűség szerint Csernyik, Beke és Lork nagybátyja Recsk comes! De lehet, hogy Kozma fia Lauren comes a veje is Rechknek! Ezért szerepel Rechkhez és I. Pál comeshez sokkal közelebbi személyként , mint a testvérei Beke és Csernyik! De ez esetben Kozma és Rechk comes  nem testvérek, hanem unokatestvérek! És a feleségeik is lehetnek testvérek! Sőt, Rechk fia Pál comes és Lork feleségei is lehetnek testvérek, ezért van akkor a közelebbi barátság is, a rokonságon felül is! De azért is, mert harcostársak is!

----------------------------------------

A Kiscsepcsényi és Középmuthnai vonalhoz, a szász lovagi ősapa eredetű vonalhoz tartozó szepesi Szontagh családnál egyértelmű, és 1563-ban I. Ferdinánd király címeres nemességmegerősítő oklevelében is bizonyítva van, hogy a család és rokonai a Szászországból származó, ott már lovagi rangon élt aranybányász családból származnak, a Körmöc bányát betelepítő szász aranybányászok közé tartozó család!

/Míg a másik vonal, a Nagycsepcsényi és Felső Muthnai vonal, cseh ősapai redetű vonal! Mint fentebb olvasható!/

Ezért is lesz később vita a muthnai birtokról Körmöc városával, több per is lesz, kétféle ítélettel. Egyszer a család javára, de később egy nádori ítélet a város javára! Körmöc városa 500 fegyveressel foglalja el a birtokot később,- és végül Körmöc igencsak kiforgatja ezt a családot Muthnai nagy kiterjedésű birtokaiból. Potom áron átengedik végül a területet a városnak, és csak "Faizási jogot" tartnak itt meg maguknak! Részleteket olvasd el Nagy Iván Magyarország családai könyvébven, Vladár címszó alatt!

A Nagycsepcsényi és Felső Muthnai vonal a terület kétharmadát bírta, míg a Kiscsepcsényi és Közép Muthnai vonal a terület egyharmad részét bírta korábban!

-----------------------------

A Hauck Palkótól, más néven Hank Palkótól  származó családok a liptói vármegyei jegyzőkönyvek szerint "Csehország nemeseiből származnak". Krupech comes ága, a Felső -Muthnai családok tartoznak Rechk comes családjához  és a Hank nemzetség rokonságához! 

 Tehát a nemzetség egyik vonala szász eredetű, a másik csehországi eredetű!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1291-12-08
DL-DF 50544
Regeszta: III. András király fia: Pál comes és testvére: Serephyl kérésére és szolgálataikra való tekintettel átírja és megerősíti IV. László 1279-i privilégiumát (2965. sz.) Porouna birtok cseréjéről.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_13/?query=rec*&pg=89&layout=s

Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1292-00-00
DL-DF: 265970
Teljes szöveg: Iuanka, miseratione diuina prepositus et conuentus Ecclesie beate Virginis de Turuch. Vniuersis presentes litteras inspecturis, salutem in auctore salutis. Ne gestarum rerum memóriám bumane iraperfectionis tollat obliuio, peritorum virorum reperit industria, vt eam testimonio perennet litterali. Ad vniuersorum igitur noticiam liarum serie volumus peruenire. Quod Benedictus. fii ius Chepan, vna cum fratre suo Petro et íiliis eiusdem videlicet Nicolao, Thoma, Stephano Chepan, et Ladislao, et Beele, fratre ipsorum absente, pro quo Petrus et íilii sui prenotati dignoscuntur respondisse, ad nostram accedentes presenciam, sic responderunt: quod idem Benedictus supradictus, de consensu et beneplacita voluntate ipsorum ac commetaneorum suorum, terram, que eum nömine hereditario contingit, ad vnum aratrum, Magistro Paulo, íilio Comitis Rechek, et Comiti Cropech, patruo eiusdem, ac ipsorum heredibus, nouem marcis argenti vendidit et tradidit, iure perpetuo, pacifice et quiefe possidendam. -Cuius terre mete hoc ordine dislinguuntur. Prima meta progreditur a parte occidenti sub quadam insula in fluuio Turuch sub alta ripa eiusdem fluuii et accedens per quoddam fossalura declinando ad partém orientalem, venit in arborem pomi ct in circuitu eiusdem arboris est terrea mcta, que distinguit aratra ecclesie parochialialis. Dein ascendens directe, deuenit ad metam terream, que similiter separat aratra ecclesie eiusdem, post hec declinans se versus partem meridionalem venit ad arborem querci, in circuitu cuius est terrea meta, — de hinc reflectitur versus partem orientalem et venit in arborem Tylie, que stat pro meta, dein descendens, transit viam magnam et peruenit in arborem p,omi, que stat similiter pro meta. Hinc ascendit in vnum Berch, in quo terrea meta est erecta. Inde declinat versus partem meridionalem, descendens in vnuin Tolgbocor, et ibidem lerrea meta. Deinde tendit ad orientem, modicum ascendendo, transit viam magnam, et ibidein est terrea meta et arbor quercus, et circa ipsam viam currendo venit ad metam terream, et inde rursum descendendo, deuenil ad aliam terream metam, et sic semper descendendo transit viam, que ducit versus Chernekov et ibidem est terrea meta et per ipsam viam tendit ad partem meridionalem et deuenit ad metam terream, que distinguit aratra ecclesie, postea declinando ad occidentem ascendit et peruenit ad antiquam terream metam, que similiter separat aratra ecclesie, et inde circa metas terre ecclesie declinat versus partem meridionalem, vsque ad metas Chernekov currendo, ad quandam arborem Nirfa, tandem reflectitur ad occidentem et ibi coniungitur terre ipsorum Magistri Pauli et terre Crwpech proprie et hereditarie et ibi terminatur. Vt igitur huius emptionis series robur perpetue firmitatis obtineat, presentes concessimus litteras nostri sigilli munimine roboratas et alphabeto diuisas. Datum anno Domini M. CC. nonagesimo secundo.

 

Latin regeszta:
Regeszta:
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/12668/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ0XHUwMGYzdHByXHUwMGYzKiIsICJzb3J0IjogIlJFQ05VTSJ9
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Codex_Diplomaticus_Tom_7_Vol_3/?pg=129&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1293-03-17
DL-DF: 57153
Regeszta: III. András király felkeresvén Zoulum, Turuch és Liptou királyi uradalmakat (praedia nostra) elhatározta az ezektől bármi módon elidegenített földek felülvizsgálatát és többet az uradalmakhoz vissza is csatolt, Rechk comes fiait: Pál mestert és Serefil-t, továbbá idősebb rokonukat: Kupruch-ot azonban hűséges szolgálataikra való tekintettel meghagyta a turóci kerület nyugati határán Visegrád mellett fekvő Prouna birtokban azokkal a határokkal, amelyekkel IV. Lászlótól adományba kapták és azzal a feltétellel, hogy nem tartozik a Zoulum-i ispán, hanem csak a király, az országbíró vagy a nádor joghatósága alá. Nevezettek a királyt Magyarországba érkeztétől személyüket és vagyonukat nem kímélve szolgálták, főleg mert a király rokonának László Sandomeria-i és Siradia-i hercegnek megsegítésére Lengyelországba küldött seregben más bárókkal és nemesekkel együtt dicséretesen harcoltak, s testvérük: János elesett, amint azt László herceg a királynak élőszóval elmondta; az osztrák herceg ellen Bécs város előtt Pál comes dicséretesen harcolva egy német vitézt leterített, miközben harci lovát megölték, amiről a bárók és a nemesek tettek jelentést; végül Vorin fia: Péter és Pál fia: István haláláért, akik Pál mesterrel a koronázás után a turóci királyi népeket védték egyes bárók ellenében. — D. p. m. discr. viri mag. Theodori Albensis eccl. prepositi, au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, decimo sexto Kai. Apr., r. aut. n. a. tertio, indict. sexta.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_13/?query=rec*&pg=110&layout=s

Megjegyzések: Lásd már írtam itt korábban! Krupech, másként Kupruch távolabbi rokona és egyben anyai nagybátyja I. Pál comesnek! Vorin fia Péter, lehet, hogy Chernyik másik fia, Ábrahám testvére! De ezt ellenőrizni kell, erről adat nincs!!! hogy Urin= Vorin valóban azonos-e Csernyikkel! 

Csernyik neve "Feketét" jelent! Keresztnév!  A "Fekete" keresztnév lehet, hogy" Urielt" jelent, tehát = Urin! /Uriel az alvilágot őrző arkangyal!/ Ezt azért következtetem csak, mert 1283-ban " Loránd, Urinnak bátyja" hatalmaskodólag elfoglalja Zanasán egy részét, amit a Rakovszkyaknak visszaad IV. László király. Itt a " Terra Rakouch" körüli viták alapja?! Beél Mátyásnál ez Kisrákó, amiről vita van! De a Túróci Registrum adata szerint Zanasán egy részéről van itt szó!

Ezen a helyen szerepelve, logikusnak tűnik, hiogy Vorin / Wrin, Urin/ azonos Chernikkel, és az ő bátyja Lork foglalja el a területet, mert jogosan az Chernyiké?! Lehet, hogy ezért kapja kárpótlásul adományba 1284-ben Kisbeszerecét! De ez csak adat nélküli logikai feltételezés a részemről! 

Lásd a 12. oldalon, a gondolatmenetem és az adatok, részletezve!

 

 

Kapcsolódó források:

 

Keltezés:1295-10-08
DL-DF: 40229
Regeszta:
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek:
Elektronikus elérhetőség: https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/13538/
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1299-04-12
DL-DF: 65258
Regeszta: (in Palmarum) Bude.(III. András király) bizonyítja, hogy a megbízásából eljáró fogott bírák Demeter mester Zolum-i comes, Tamás comes, Herricus mester, Belus comes, János fia: Nycholaus közvetítésével Miklós comes, Bothyz testvére mint felperes kiegyezett Rechke fia: Pál comes, Bogomerius fiai: Bodov, Miklós és János, Seraphinus fiai: András és Miklós alperesekkel. A per Demeter mester Zolum-i ispán előtt kezdődött. A felperes itt visszakövetelte László király kiváltságlevele alapján Scenmiclus, Zemerchen, Nadosd, Domanyulese földeket, azt állítva IV. László privilégiuma alapján, hogy azok Werbiche birtokhoz tartoznak, amivel szemben az alperesek azt vitatták, hogy a kérdéses földek örökös, nem pedig szerzett javaik, mire az ispán a viszályt a király elé terjesztette. Az egyezség szerint Miklós comes eláll követelésétől, ha az alperesek és velük Kozma fia: Lőrinc comes hatvanad magával hozzá hasonló nemesekkel (cum sexaginta personis nobilium sibi consimilium semet inclusis) a Scepus-i káptalan előtt, s az esztergomi (Strigoniensis) káptalan, meg a Thurch-i konvent embereinek jelenlétében Szent György nap quindenáján (máj. 8.) leteszik az esküt, hogy a kérdéses földek örökölt birtokaik voltak és sohasem tartoztak Werbiche-hez, egyszersmind IV. László privilégiumát érvénytelennek tekinti, ellenkező esetben azonban ő lesz a birtokos. Végül megállapodnak, hogy az eskütétel után a határokat meg fogják állapítani. - Átírta a szepesi káptalan 1299. május 17. - Húščava 84.; Reg. Arp. 4229. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 19.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Scenmiclus, Zemerchen, Nadosd, Domanyulese, Werbiche
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14491/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OCkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s

Megjegyzések: ez talán bizonyítja a jog és vérközösséget Prónayak, , Szentiványiak és Lehoczkyak /=Kozma fia Lauren comes!/ közt? Már mint írtam már, ez lehet nőági rokonság is!  De Hank nemzetséghez tartoznak a Lehoczkyak is, lásd a Királylehotai adománylevelet! Tehát a Prónayak is!

Lásd az ide vonatkozó logikai menetemet az első oldalon és a 12 . oldalon!

Itt Kozma fia Lauren comes / Lőrinc/ csak tanúnak van kijelölve a többi hozzá hasonló  túróci, szepesi és sárosi 60 nemessel! Mert a Királylehotai terület  akkor még  Fisch Feuer helységgel lakott Vachtár a per tárgyát képező birtok szomszédságában van! Itt ő nem alperes!

Rechk fia Pál comes is és Kozma fia Lauren comes is, úgy került a perbe, hogy idézve lettek valószínűleg, mint rokonok!  


Kapcsolódó források:

Keltezés: 1299-04-12
DL-DF: 65259
Regeszta: (in [Palm]arum) Bude. III. András király meghagyja a turóci konventnek, hogy kiküldöttje legyen jelen a Rech fia: Pál comes és Bog[ome]rius fiai és [Seraphinus fiai] által 60 nemes eskütárssal Botyz testvére, Miklós comes ellenében György napjának quindenáján (máj. 8.) a Scepus-i káptalanban Z[enthmi]klous, Zemerchen, Nadasd [és] D[oma]nwlese birtokok ügyében leteendő eskünél, és az eljárásról a határok leírásával tegyen jelentést. - Átírta a turóci konvent 1299. május 17. - Reg. Arp. 4230. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 20.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Zenthmiklous, Zemerchen, Nadasd, Domanwlese
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14492/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OSkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1299-05-17
DL-DF: 65258
Regeszta: (dom. p. oct. Stanezlai). A Scepus-i káptalan előtt Bothyz testvére: Miklós comes elengedi Lyptov-i Bogomerius comes fiainak: Bodov-nak, Miklósnak és Jánosnak az esküt, amelyet hatvan Thurch-i, Lyptov-i, Scepus-i és Sarys-i nemessel kellett volna letenniök és elismeri, hogy Doman yulese birtokok (!), a határok feltüntetésével, örökös tulajdonuk. III. András királynak 1299. április 12-én kelt és a per lefolyását ismertető oklevele (lásd Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 19. sz.) írásba foglaltatván nevezettek, Seraphinus fiai, Pál comes és Lőrinc comes megegyeztek, s az utóbbi kettő kijelentette, hogy őket a nevezet birtokokból semmi örökösödési jog (hereditarium ius) nem illeti meg. - Doman yulese-nek határai: Prima meta incipit a parte meridionali a capite rivuli Ploschin et descendit per ipsum fluvium versus septentrionem et cadit in fluvium Wag; ascendens ipsum fluvium Wag versus orientem usque ad metas Ockolychna et ibidem separantur mete filiorum comitis Bogomerii a metis comitis Nycholai comitis Bothyz et ascendendo ipsum fluvium Wag protenditur usque ad locum, ubi rivulus Bocha cadit in ipsum fluvium Wag et ascendit fluvium Bocha usque ad alpes et sic mete et termini dictarum possessionum terminantur. - Hártyán, selyemzsinórról függő kopott pecséttel. (Sub A. fasc. I. n. 10.) - Húščava 83. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 21.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Domanyulese birtokok
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14527/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OCkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s
Megjegyzések:

Megjegyzések: Itt a szöveget nem úgy kell érteni, hogy Seraphfin fiai: Pál comes és Lauren comes!!!)() -hanem három személy felsorolása ez!!!))): a három személy egymással egyezik meg!)) Mely megegyezés szerint Pál comes és Lőrinc comes kijelentik,. hogy őket nem illeti meg örökség itt!!! Tehát Rechk fia Pál comes és Kozma fia Lőrinc comes azok akik itt megegyeznek Seraphin fiaival!

 Seraphin fiai itt I. András, a Pongrácz család őse, és I. Miklós, a Pottornyay család ősei, mert Seraphin volt a perben szereplő Bodó és Miklós apjának, Bagomer comesnek a testvére! Itt említve van Bagomer comes fia János is, de őt nem lehet látni a családfán! A családfán I. Bagomerius comes fiai: Bodó, Miklós és II. Bagomer!!!)) Tehát valószínűleg II. Bagomer azonos az itt megnevezett Jánossal, annak a személynek a másik keresztneve!


Kapcsolódó források:

Keltezés: 1299-05-17
DL-DF: 65259
Regeszta: (dom. p. oct. Stanyzlai). A turóci konvent bizonyítja, hogy a III. András királynak 1299. április 12-én kelt parancsa (lásd Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 20. sz.) értelmében a szepesi káptalanhoz kiküldött megbízottja jelenlétében Botyz testvére: Miklós comes elengedte Lyptov-i Bogomerius comes fiainak: Bodou-nak, Miklósnak és Jánosnak az esküt, amelyet hatvan Turch-i, Lyptov-i, Scepes-i nemessel tartoztak volna letenni és elismerte, hogy Doman vlese birtokok örökös tulajdonuk, Pál comes és Lőrinc comes pedig kijelentették, hogy őket az említett birtokokból semmi örökös jog sem illeti meg. - A határ leírása egyezik a szepesi káptalan ugyane napon kelt oklevelében foglalttal. - Eltérő nevek: Ploschyn, Waag, Nicolai comitis fratris Botyz. - Rongált, szakadozott, helyenként olvashatatlan hártyán, hátlapján viaszpecsét töredékével. (Sub A. fasc. I. n. 12.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 22.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Doman vlese
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14528/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OSkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=25&layout=s
 

Megjegyzések: A megegyezés szerint Pál comes és Lőrinc comes kijelentik,. hogy őket nem illeti meg örökség itt!!! Tehát Rechk fia Pál comes és Kozma fia Lőrinc comes kijelentik, hogy itt semmiféle örökségi jog nem illeti meg őket! Tehát nem Beuch Hank Polkó  leszármazottai, csak rokonai!

 

Keltezés: 1300-07-01
DL-DF: 73564
Regeszta:
Elektronikus elérhetőség: https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14829/
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

Keltezés: 1302-07-27
DL-DF: 38800
Regeszta: A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja előtt Rechk fia Pál mr. Prowna-ról, ill. testvére, Rechk fia Seraphyn c. Mezowhazról, azaz Turóc m.-ből, fogott bírák, rokonaik - Bogumerius fiai: Bodow, Miklós és Bokow, Seraphyn fiai: András és Miklós, Lyptow-i nemesek, Oklychna-i Péter és mások - közreműködésével Turuch-i birtokaikon, Mezowhaz, Rastyhunafolua és Dwbowa falvakon, valamint Prowna és Lesna birtokokon megosztoznak, 30 M. lefizetésével egyenlítve ki az értékbeli különbséget, s büntetést helyeznek kilátásba a megállapodás megszegőivel szemben. Erről a kápt. autentikus pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1302. A.
Elektronikus elérhetőség:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_01/?pg=152&layout=s&query=bog*
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/15161/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSgzODgwMCkifQ

Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1302-00-00

DL-DF: 38801
Regeszta:
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/15066/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSgzODgwMSkifQ
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1315-01-13
DL-DF: 38804
Regeszta: Bálint prépost és a Turch-í Boldogságos Szűz-egyház konventje tanúsítják, hogy Donch mr. oklevele (1. 12. szám) szerint Pál mr. jan. 13-án (in oct. Epiph. d.) esküt akart tenni, de Abraham c. az esküt elengedte, az oltár előtt álló Pál mr.-t ártatlannak minősítette, s a birtokot a korábbi állapot szerint Pál mr.-nek hagyta. Erről a prépost és a konvent pecsétjükkel megerősített oklevelet adnak ki. D. a. d. 1315.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek:
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_04/?query=petr%C3%B3vay&pg=14&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1327-05-23
DL-DF: 65268
Regeszta: (sabbato p. ascens.) in Vyssegrad. I. Károly király meghagyja a Turch-i konventnek, hogy tartson vizsgálatot Bogomerius fiai: Bodou, Miklós és Bogou Liptouia-i nemesek panasza ügyében, amely szerint öt év előtt ősszel éjnek idején rablók elvitték a birtokukon épült Keresztelő Szent János-templomból a kehellyel, könyvekkel és egyházi ruhákkal együtt László királynak Aruazada birtokról szóló privilégiumát is. - Kijelölt királyi emberek: Blasius filius Theodorii, Blasius filius Crupech de Turch. - Hártyán, zárópecsét nyomával. (Sub A. fasc. II. n. 6.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 33.
Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek:
Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/24065/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI2OCkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=29&layout=s
Megjegyzések: Itt a Szentiványiak őse Bogomerius!
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1329-03-26 előtt
DL-DF: 38800
Regeszta: Donch zólyomi c. ítéletlevele szerint Crupech fia: Balázs, továbbá Pál fiai: András és Beke kötelesek a [IV.] Béla király privilégiumában foglaltak alapján visszaállítani László fia: Voyzlaus, Lodomér fia: András. Tivadar fia: Albert, Bodov fia: János és István fia: Tamás tulajdonába azt a Turch és Zernowoch között fekvő, fél ekealjat kitevő birtokot, amely a nevezettek örökségi jogú birtoka, és amelyet Balázs és Pál fiai jogtalan foglalással kerítettek hatalmukba.
Elektronikus elérhetőség:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_13/?query=crupe*&pg=92&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1329-03-26
DL-DF: 274275
Regeszta: Jakab prépost és Turch-i Boldogságos Szűz konventje e. László fia: Voyzlaus, Lodomér fia: András, Tivadar fia: Albert, Bodov fia: János és István fia: Tamás tiltakoznak amiatt, hogy Crupech fia: Balázs, valamint Pál fiai: András és Beke jogtalanul elfoglalva tartják az ő fél ekealjat kitevő örökségi jogú földjüket, amely Turch és Zernowoch között helyezkedik el, s ezt annak ellenére teszik, hogy a Donch zolyómi c. levelében foglalt ítélet (1. 145. szám) szerint a nevezettek kötelesek lettek volna visszaadni nekik a szóban forgó földet úgy, ahogyan azt [IV.] Béla király privilégiuma leírja. A törvénytelen elbitorlásból eddig mintegy 10 M. káruk származott. A konvent pecsétjével megerősített oklevelet ad ki a tiltakozásról. D. in Quadr., in domin. Oculi, a. d. 1329.
Elektronikus elérhetőség:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_13/?query=crupe*&pg=92&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1329-08-12
DL-DF: 38808
Regeszta: Donch mr., zólyomi c. e. a Thuruch-i kerületben fekvő Lesna birtok tárgyában aug. 11-re (ad f. VI. prox. p. fe. B. Laurenchii mart.) színe elé idézett Mykus fiai: Péter és Tamás, ill. Beechk fia Pál fiai: András és Beke egyaránt kinyilvánítják, hogy a szóban forgó birtokra vonatkozóan okiratokkal rendelkeznek. Végül fogott bírák közreműködése révén a c. engedélyével olyan egyezségre jutottak, miszerint Mykus fiai a vitás birtokot 4 M. ellenében örök jogon átengedik András és Beke tulajdonába. Az összeg első felét szept. 15-én (in oct. Nat. B. virg.), a másodikat okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.) kell megfizetniük a Thuruch-i Boldogságos Szűz egyházának konventje e. Azt a kötelezettséget is rögzítették, hogy az utolsó fizetéskor Mykus fiai a birtokra vonatkozó összes oklevelüket - kivált [V.] István király ama privilégiumát, amelyet Bodor c. és Péter fia: Miklós közös őrizetére bíztak - érvényteleneknek nyilvánítva átadják Pál fiai kezébe. D. sabb. prox. p. fe. B. Laurenchii mart., a. d. 1329.
Elektronikus elérhetőség:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_13/?query=beechk*&pg=280&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1329-10-06
DL-DF: 38809
Regeszta: Jakab, a Thurch-i Boldogságos Szűz-monostor prépostja s ugyanazon egyház konventje e. egyik részről Rechk fia Pál fiai: András és Beke, a másik részről Mikus-Mykus fiai: Péter és Tamás, valamint fiaik - Péter oldalán Lőrinc, Benedek, Márton, Mokow, Mihály és Miklós, míg Tamás mellett András, István, János, Jakab, Márton és Bálint - ismertetik a Lesna birtokkal kapcsolatban nemes fogott bírák közreműködésével létrejött egyezségüket, amely szerint Péter és Tamás, ill. fiaik 2 részletben lerovandó 4 M. fejében örök jogon átengedik a birtokot Pál fiainak. Minthogy azok a konvent e. előbb szept. 15-én (in oct. Nat. B. virg.) 2 M.-t, majd pedig okt. 6-án (in oct. B. Mychaelis arch.) ismét 2 M.-t fizettek, ezzel teljesítik vállalt kötelezettségüket. A Mykus fiai részéről megjelentek mind szavatolják, hogy a szóban forgó birtok kapcsán nem indítanak pert a másik oldalon állókkal szemben. D. in oct. B. Mychaelis arch., a. d. 1329.
Elektronikus elérhetőség:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_13/?pg=326&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1331-06-25 Visegrád
DL-DF: 38812
Regeszta: [I.] Károly király (H) előtt Prona-i Pál fiai: András és Beke azt állították, hogy Borchfalua birtokukról szóló adománylevelük, amely [IV.] Béla királytól származik, és amelyet Serephel, távoli nagybátyjuk őrzés végett a hegyi (de monte) Szt. Szűz-egyháznak adott, Trinchinium-i Máté nádor idején, az ő emberei miatt az egyházban elégett. A király ezért utasítja a Turchi prépostot és konventjét, hogy Ada fia: Ábrahám v. Lodomerius fia: András királyi emberek jelenlétében küldjék ki tanúbizonyságukat, és az ügyben végezzenek vizsgálatot. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Vysegarad, 2. die Nat. B. loannis Bapt., a d. 1331.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_15/?query=prona*&pg=139&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1331-07-13
DL-DF: 38812
Regeszta: A Turch-i prépost és konventje [I.] Károly király parancsának (1. 244. szám) megfelelően Ada: fia Ábrahám királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, akik Turch m.-i nemesek és nem nemesek, különösen a Szt. Szűz-egyház tagjai, és legfőképp György, a Szt. Szűz-egyház rektora által megtudták, hogy Pál fiainak Borchfalua birtokról szóló privilégiuma, amit Serephel megőrzésre a Szt. Szűz-egyháznak adott, Máté nádor idején, az ő emberei miatt a pap egyéb irataival együtt elégett. D. in fe. B. Margarete virg., a. d. ut supra.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_15/?pg=157&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1343-09-03
DL-DF: 283070
Regeszta: László csázmai prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 1343. szept. 3-án (f. IV. prox. an. fe. virg. glor., a. d. 1343.) [! y. 1353. szept. 4.] kelt oklevele az egyrészről Pál fia: Beke, ennek fiai: Benedek és Jakab, e Pál fia: András, ennek fiai: Miklós és Péter, másrészről Serephyn fia: János, ennek fia: Pál és György közötti megegyezésről Prona, Lesna, Rudna és Mezeuhaz nevű birtokaik osztálya ügyében.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_27/?query=prona*&pg=359&layout=s
Megjegyzések: Lásd Nagy Ivánnál M.o. családai: Prónayak leszármazási tábláját! Egyezik!
Kapcsolódó források:

  

Keltezés: 1347-01-28 Buda
DL-DF: 266378
Regeszta: [I.] Lajos király (H) értesíti a nyitrai egyház kápt.-ját: Prona-i Pál fia Beke nevében tudósították arról, hogy Hene fiai: Domokos, Tamás és János a néhai Trinchinium-i Máté hűtlen halála után 1 évvel Lezna birtokukat hatalmaskodva megtámadták, 2 jobbágyukat, Miklóst és Hank-ot megölték. A király megparancsolja, hogy a kápt. Ladamerius fia András v. Mada fia Beke v. Peturke fia Herbordus királyi ember társaságában küldje ki vizsgálatra hites emberét, akik tudják meg a fentiekről az igazságot, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. Bude, die domin. prox. p. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1347.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_31/?query=prona*&pg=63&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1354-03-23 Buda
DL-DF:
Regeszta: [L] Lajos király (H) Turuch m. c.-ének v. alispánjának és szb.-inak. Jelentették neki Pál fiai: András és Beke, Serefeyl (külzet: Serephel) fia János és fiaik: Miklós, Benedek és Pál nevében, hogy [1353.] okt. 4-én (f. VI. prox. p. fe. B. Michaelis arch, prox, preteritum) Balázs fia Miklós a Mezeuhaz nevű birtokon lévő birtokrészüket hatalmaskodva felszántatta. Ezért a király felszólítja a m.-t, hogy maguk közül egy v. 2 embert küldjenek ki, aki a fentiekről a vizsgálatot lefolytatja és erről a m. tegyen jelentést. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1354.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_38/?query=serep*&pg=153&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1354-05-15
DL-DF: 38810
Regeszta: Turuch m. alispánja és szb.-i jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy itt átírt, 1354. márc. 23-i oklevelének (1. 144. szám) megfelelően kiküldtek egyet maguk közül, aki a királyi parancsban foglaltaknak megfelelően minden nemes, közrendü és bármilyen állású ember és különösképpen Mezeuhaz birtok szomszédai és határosai között lefolytatta a vizsgálatot és megállapította, hogy Balázs fia Miklós [külzet: Pál fiai András és Beke, Serephel fia János és ua. János fiai Miklós, Benedek és Pál] Mezeuhaz birtokon található birtokrészét erőszakkal felszántatta. D. f. V. prox. an. fe. Rogationum, a. d. supradicto. [1354.]
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_38/?query=petr%C3%B3vay&pg=237&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

Keltezés: 1354-12-20
DL-DF: 4468
Regeszta: Pál a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház prépostja és az egyház konv.-je színe e. megjelenve Prouna-i Pál fia András és Mezeuhaz-i Serephil fia János [I.] Lajos királyt (H) az őket jog szerint megillető, bárhol lévő birtokaik eladományozásától, mindenki mást pedig azok megszerzésétől eltiltanak. D. sabb. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem 1354.
Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_38/?query=prouna&pg=369&layout=s
Megjegyzések:
Kapcsolódó források:

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 40
Heti: 301
Havi: 764
Össz.: 207 567

Látogatottság növelés
Oldal: 25-26. oldal Rechk comes és rokonsága levéltára, megjegzésekkel ellátva
A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2024 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »