A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Az oldal tartalma:

 

  1. Kiegészítések az előző oldalakhoz

  2. A családnemzetség híresebb emberei

 1. Kiegészítések:

 Kiegészítésül a korábbi oldalak adataihoz: A Lehoczkyak birtokoltak Körmöcbánya város körül is, az 1700-as évek végén, a város főterén állott az emeletes Lehoczky-ház, bormérési és bányapolgári joggal.

   Továbbá: Szatmár vármegyében, Szathmár-Németi város főterén, a plébánia-palota mellett állott a "Lehoczky ház", az itt birtokos ágazat királyi adományos városi földbirtokos volt itt. Ők alapították a Szatmár Megyei Kereskedelmi és Iparbankot.

  2. A család híresebb emberei:

1411-ben Kisrákói jakab és Márton, kinevezett királyi emberek.(Jakab et Marton De Rakouch. - Necpáli Justh levéltár 84. és 85. irat.)

Lehoczky János vitéz 1459-ben állt Mátyás király szolgálatába, a Fekete Sereg egyik megszervezője volt, és egyik vezetője volt a Fekete Seregnek.

(Némely állítások tévesen azonosnak vették Haugwitz Jánossal, akinek arcán fekete vágott seb volt, és állítólag róla kapta volna a nevét ezért a fekete sereg. De ez tévedés, a két személy nem azonos. Haugwitz János csak 1488-ban került Mátyás király szolgálatába, és a sereg vezéreként Mátyás király 1490. évi halála után a sereg maradványaival kivonult az országból, Ausztriába!)

Lehoczky Mihály 1480 Királyi főember. Királyi meghatalmazással, ellenőrzéseket végrehajtó megbízott volt. 

Lehoczky János - 1504- "KIRÁLYI ADOMÁNY JOGÁN KIJELÖLT EMBER, II. ULÁSZLÓ KIRÁLY PARANCSÁRA"-birtokadomány átírás, beiktatás intézésére Turócz megyében. 
Őket nem tudjuk a nagy családfába beilleszteni. Az I.György ágának elnevezett táblába biztos, hogy nem illeszthetők be, mert az évszámok kizárják ezt. Hiszen I. György körülbelül 1460-80 között született.
  Az 1480-ban jegyzett Mihály, királyi főember, akár lehetett I. György testvére is, vagy a különálló másik leszármazási táblán álló I. András testvére is lehetett. De lehetett egy harmadik ágazat is, melyről azért nincs leszármazási tábla, mert esetleg az ág kihalt.
  Lehoczky János pedig, aki 1504-ben volt királyi ember (homo regius) Ő szintén semmiképp nem illeszthető be az I. György ágának jelzett táblázatba! Valószínű, hogy harmadik ágon áll, vagy I. András leszármazási ágazata túl hiányos!
  Az 1551-ben élt "Lehotai Menyhért", ki Királylehotán követeli a Szentiványiaktól az bányája visszaadását. Mint örökös jött ide, és szepesi hivatalos embereket hívott az ügy kivizsgálására,- s ekkor a Szentiványi szomszéd úgy védekezett, hogy "előbb vizsgálják meg, hogy Lehotai Menyhért kétségtelen nemes-e", - tehát nam Liptó megyei volt, hanem Túrócból jött át, illetve mivel értett a bányászathoz, ő volt a Bartosovje ág őse ( Bartos-Lehotai ág őse) mert a Körmöcbányától 6 km-re lévő Bartos-Lehotánál volt aranybánya tárnája.
  Ugyan ez az eset  Lehotai Ambróznál is (Ambrus), aki 1552-ben I. Ferdinánd királyhoz ment családi követek egyike volt. 
  Az 1560-ban Túróc vm. alispán Bálint esetében is ugyanezt mondhatjuk!
  Az előbbi személyek mind vagy az I. András ága táblához kapcsolhatók,  vagy némelyek egy harmadik ágon lennének, mely nincs táblázatban megszerkesztve, mert kihalt az ág!

 A család sok híres embert adott, közülük a közjogi és a jogi pályán legismertebbek:

Alispánok és országgyűlési vármegyei követek:

Lehotzky Bálint 1560-ban volt Túróc vármegye alispánja. [14] 

Lehotzky András, Ugocsa- vármegye jegyzője, Ugocsa vármegyének országgyűlési követe volt Kováts Andrással együtt 1681-ben. [15]

Lehotzky György Túróc vármegye alispánja 1696-98 majd ismét 1705. években. [16]

Lehotzky Ádám Túróc-vármegye országgyűlési követe volt Benitzky Tamással együtt 1729. [17]

Lehotzky Dániel Békés vármegye ülnöke (Assesor et S. Comitis Caus. Cur. Director) Békés vármegye követe volt Glosz Mátyás alispánnal együtt 1751-ben. [18]

Lehotzky Antal Túróc vármegye jegyzője Túróc vármegye országgyűlési követe volt Justh György alispánnal együtt 1792-ben. [19]

Lehotzky András Pozsony vármegye országgyűlési követe, Olgyai Gáspár megyei ülnökkel együtt jelölve, Farkas János alispánnal közösen 1792-ben. [20]

Lehoczky Imre császári és királyi tanácsos 1849. előtt Túróc vármegye alispánja, 1852. után a Túróc vármegyei cs. kir. törvényszék elnöke.[21]

Liptó vármegyi alispánok: 

Lehoczky Imre 1705-1709;

Lehoczky Péter 1832;

Lehoczky Károly 1838-1843, majd ismét 1848-49.  [22]

Lehoczky Vilmos  Túróc vm. Szucsányi kerület országgyűlési képviselője 1893-tól, a képviselőház egyik hegyzője, az igazságügyi bizottság tagja:

Lehoczky Vilmos – Wikipédia

Több királyi ítélőtáblai bíró, és számos császári és királyi tanácsos és császári és királyi kamarás került ki a családból.

 

Nevezetes közszereplők még a családból[szerkesztés]

 

Lehoczky Dániel, a Liptóújvári és Hradeki Kincstári Uradalmak Inspekrtora, aki a bocai aranybányászat által javaiban tetemesen elszegényedett. [25] Fia volt:

 

Lehoczky Dániel, jogtanácsos, híres ügyvéd, aki a reakvisztika korában visszaperelte sok magyar nemesi család számára a jogos birtokaikat a jövevény külföldiek kezéből. Leghíresebb pere volt, melyben a Tisza család birtokait visszaperelte a Modenai Herceg kezéből. Békés vármegye országgyűlési követe az 1751. évi országgyűlésen. (Lásd fentebb országgyűlési követeknél![26] Fia volt:

 

Lehotzky András, jogász és geneológus, a Stemmatographia írója, a magyarországi családtörténeti tan egyik megteremtője A Nagyszombati Kerületi Ítélőtábla bírája, és több felvidéki vármegye tiszteletbeli táblabírája (Lásd a Királyi Ítélőtáblai és Kúriai bíráknál is.[27]

 

Híres volt még a két világháború között: Lehotzky Pál, Felsőházi tag, a Luxusáruházak vezérigazgatója.(Ki Kicsoda Könyvekben) - A kommunisták meggyilkolták az 1950-es években.

 

 

Királyi Ítélőtáblai és Kúriai bírák:  

Lehotzky András, jogász és geneológus, a Stemmatographia írója, a Nagyszombati Kerületi Ítélőtábla bírája volt, II. József nevezte ki.1790-ben. (Lásd alább a "Nevezetes közszereplők még a családból" cím alatt is!)

 

Lehoczky Kálmán Valóságos Belső Titkos Tanácsos, a pozsonyi királyi ítélőtábla elnöke. a csőd és váltóügyek szakértője. Ő vette feleségül Semmelweis Ignác orvos lányát. - 1895. június 5. András, Kálmán és Ágost fiai királyi engedélyt kaptak, hogy régi nemességük, régi családnevük és régi előnevük megtartása mellett felvehessék nevük mellé a Semmelweis nevet is, és nevüket ezentúl Lehoczky-Semmelweisnek írhassák. [23]

 

Lehoczky Károly, kúriai joggal felruházott királyi ítélőtáblai tanácselnök, a szegedi királyi ítélőtábla polgári perek tanácsának elnöke. Született:1881. Hegybánya,- meghalt: 1965.VII. 28. Szegeden. (Ki kicsoda könyvekben) Felesége családja révén rokonságba került több hercegi és európai uralkodóházzal. [24]

 

Dr. Lehoczky Oszkár, volt kúriai, majd legfelsőbb bírósági bíró. ( A Kisrákói és Alsórásztóki ágból, az ő részágazata birtokolt utoljára Alsótásztókon, részágazata vele kihalt.)

 

Nevezetes közszereplők még a családból[szerkesztés]

Lehoczky Dániel, a Liptóújvári és Hradeki Kincstári Uradalmak Inspekrtora, aki a bocai aranybányászat által javaiban tetemesen elszegényedett. [25] Fia volt:

Lehoczky Dániel, jogtanácsos, híres ügyvéd, aki a reakvisztika korában visszaperelte sok magyar nemesi család számára a jogos birtokaikat a jövevény külföldiek kezéből. Leghíresebb pere volt, melyben a Tisza család birtokait visszaperelte a Modenai Herceg kezéből. Békés vármegye országgyűlési követe az 1751. évi országgyűlésen. (Lásd fentebb országgyűlési követeknél![26] Fia volt:

Lehotzky András, jogász és geneológus, a Stemmatographia írója, a magyarországi családtörténeti tan egyik megteremtője A Nagyszombati Kerületi Ítélőtábla bírája, és több felvidéki vármegye tiszteletbeli táblabírája (Lásd a Királyi Ítélőtáblai és Kúriai bíráknál is.[27]

Híres volt még a két világháború között: Lehotzky Pál, Felsőházi tag, a Luxusáruházak vezérigazgatója.(Ki Kicsoda Könyvekben) - A kommunisták meggyilkolták az 1950-es években.

Még híres emberek:

Lehoczky Dániel, királyi ügyész és tanácsos, híres ügyvéd;() a vármegyei követeknél, Békés vm. követekéni is jegyezve!)

Az ő fia Lehoczky András a Semmatographia írója; -( A királyi táblai bíráknál is, és a vármegyei követeknél, Pozsony vm. követeként is jegyezve) Ő a dunántúli kerületi tábla bírája és sok felvidéki vármegyének tiszteletbeli táblabírája is volt. 

Katonai pályán legjelentősebb rendfokozatú: Báró Lehoczky Márton huszár táborszernagy, a volt Blankensteini , Kollonics és volt II. Forgách huszár regimentek "valóságos ezredese", Szászországnak és Bajorországnak Generálisa +1712.-; / Ő a török elleni harcokban, úgy mint Esztergom, Buda, Szeged és más erősségek visszafoglalásakor emelkedett tábornoki rangra. - Még huszárkapitány korában, Bottyán János, akkor még császári ezredessel közösen tettek alapítványt a nyitrai gimnázium létrehozására, így ennek az intézménynek ők az alapítói./ ---

 Vitéz, nemes Királylehotai Lehoczky Gyula vezérőrnagy volt a II. világháborúban;-

Sok ezredes és más főtiszti rendfokozatú katonatiszt volt a családból, többen fel vannak sorolva Királylehotán, az I. Világháborús hősihalottak emlékművén is;-

Lehoczky Zsuzsa szinésznő apja is a Horthy hadsereg ezredese volt, Szegeden a híradósok parancsnoka, nagybátyám, Dr. Lehoczky Károly /volt újvidéki törv.széki bíró, majd Szegeden ügyvéd/ m.kir. főhadnagy ő alatta volt hadapród őrmester.-

Híres még, mint művész: Lehoczky Zsuzsa színésznő,

Lehoczky Éva operaénekesnő  /Jász-Jákóhalmi ágon/,

Lehotay /valójában Lehoczky/ Árpád színész.

Felvidéken jelenidőben: Bernáthné Lehoczky Janka költőnő /sz. 1967./

Még királyi hivatalban és közigazgatásban jelentősebb személyek:

 

Még megjegyzendő, hogy Lehoczky Baltazár a XVII. század végén Hradeki várnagy volt és vele egyidőben

Lehoczky András Hradeki kincstári inspektor, majd a XVIII. század elejétől az ő fia

Lehoczky Dániel /Királylehotai Családi Protokollkönyvben így jegyezve: Lehoczky Somody!/ Liptóújvári és Hradeki Kincstári Uradalmak Inspektora.- Továbbá a II. Táblán

II. György 1560-ban Túrócban szolgabíró;

a IV. Táblán látható Ignác 1760-ban Túrócban szolgabíró, majd Ignác fia

Elek is Túrócban szolgabíró és másik fia

Antal ugyanitt és ekkor fő adószedő.-

Békésben a megyei nemesi listába Lehoczky Pál 1775-ben lett felvéve s itt ő is megyei tisztviselő volt és az ő fiai is:

Antal főügyész, 

Lajos főszolgabíró volt,

István pedig megyei esküdt. -

Lehoczky József a XIX. században Ungvár polgármestere volt. 

Lehoczky Jenő 1918-ban pénzügyminiszter helyettes volt;-

Lehoczky Zoltán élt: 1892-1970 Máltai /Johannita / lovag volt; -

Lehoczky Iván élt: 1900-1986 szintén Máltai /Johannita/ lovag volt.- 

A család katolikus papjai közül Lehoczky Venantéc a XVII. század közepétől zniói prépost volt /valószínűleg a IV. táblán kéne lennie!/ -

Lehotzky Egyed Hont vármegyében / !!I.tábla I. Imre ágának folytatása a 9. oldalon, Lehczky József szerkesztő saját családfáján!)!/ Hegybányán a XIX. század második felében élt és Hont vármegyében kötismert nagy magyarosító volt ( Borovszky: Hont vm. kötet) ; - 

Zemplén megyében szintén ezidőben (valószínűleg a IV. Táblán) Lehotzky Endre szinnai plébános és címzetes kanonok szintén a megyei könyvek szerint nagy magyarosító volt! ( Borovszky: Zemplén vm. kötet)

Minthogy a nemzetség zöme lutheránus volt, meg kell említeni az evangélikus teológusok közül:

Lehoczky Márton ev. lelk. 18-19. század fordulóján; 

másik Lehoczky Márton ev. lelk. theológus 1752-1817. /Toporc/;

Lehoczky János ev. lelk. 1804-80;

Lehoczky Dániel ev. lelk. 1754-1841 /Besztercebánya/;

Lehoczky Dávid ev. lelk. Hitszónok /sz.? Hybe-+1821./;

Lehoczky András tanár, evang. lelkész.

 

 A Dr. Vitek-Bizub könyv azt írja, hogy a Lehoczkyak érték el, azt 1872-ben, hogy a magyar mellett tótul is vezessék a liptói vármegyei jegyzőkönyveket;- ezt úgy emelik ki a szerző urak, mintha "szlovák érzelműek" lettek volna a Lehoczkyak. Nos ez nem igaz! Csak azért kérték a tót jegyzőkönyv-vezetést, mert Liptó vármegyében is és a többi északi vármegyében is, azidőben sokan rosszul tudtak magyarul!

 Kisrákói és bisztricskai Lehoczky Vilmos Körmöcbányai kerület országgyűlési képviselője pedig többször felszólalt az országgyűlésben megnyilvánuló pánszlávista törekvések ellen!

Kisrákói és bisztricskai Lehoczky VilmosLehotzky (Bisztricska (Turóc megye), 1847január 25. – Turócszentmárton1897április 17.) országgyűlési képviselő. :Lehoczky Vilmos – Wikipédia

A Lehoczkyak sohasem voltak "szlovákok", legfeljebb a ma ott élők nem tehetnek mást, minthogy a történelmi helyzethez igazodnak.  Ennyit megjegyzésként! ----- Még sok híres embert mondhatnék, de zárom a felsorolást!

Keresd: Lehoczky József: Magyar lovagkönyv, a feudalizmus  kézikönyve!!!

 Megjelent a Novum Kiadónál. 

www.novumpocket.com  A részletesebb ismertetése annak, hogy a könyv még mi mindenről szól? /553 oldalon/ lépj rá a : http://novella-vers.hupont.hu/ honlapra. Ezeken az oldalakon megtudható, miként rendelhető meg a könyv.

Már csak Pdf változatban rendelhető meg, tőlem, a szerzőtől a gyogyito.ero@gmail.com  címre írott emailben.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 40
Heti: 316
Havi: 779
Össz.: 207 582

Látogatottság növelés
Oldal: 21. oldal A családnemzetség híres emberei
A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2024 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »