A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

 

Az oldal tartalma:

1. részében az első oldal folytatása

2. részében a 2008-ban Felvidéken megjelent Dr. Vitek-Bizub könyv néhány téves állításának kritikája

3. részében a kritikához kapcsolódóan megemlített családok címerei

/Ehhez az oldalhoz kapcsolódik számos adat és jegyzet az első főoldalon, valamint a 2. oldalon, a 12. a 13. és a 26. oldalakon is!/

A munkámban itt közölt oldalakon az adatok összefoglalása alapján logikai úton így állíthatjuk fel 1230-tól kezdve a királylehotai területen állott vachtári vár helyőrségének parancsnokait: 1230-ban Kozma, utána a parancsnok Lork, vagyis Kozma fia Lauren comes, aki ezért kapja 1284-ben IV. László királytól Kys-Bystrichát és Bisztriciát, majd lehet, hogy őt Beke fia János követi a Vachtár-erőd parancsnokságában, aki Danch mester oldalán küzd Csák Máté ellen, s megvédik a zólyomi várat a rokon Prónayakkal és Selmeczi Tholtokkkal. Ő kap  adományt Villa-Byistrichára.

Beke fia Jánosnak örökösei a Seniceiek, mai nevükön Selmeci Tholtok, mert 1349-ben a Túróci Convent előtt nekik, anyai unoktestvéreinek adja Villa Bistrichát! 

Lork, azaz Kozma fia Lauren comes 1284-ben kapta Kysbistrichát, más nevén Jahodnikot, amiből nagy kiterjedésű uradalmat épitett ki birtokfelvásárlással! (Kysbisztricát Rechk Comes blatnyicai várkapitány és túróci akkori főispán szerzi meg Lauren comesnek, a királynak figyelmébe ajánlva, a kinézett, gazdátlan birtokra az adományozást, és ő is iktatja be oda unokaöccsét! Valójában a Lork="Lorand frater Urin" által hatalmaskodólag elfoglalt" Nagyrákó birtok, akkori nevén "terra Zanasán" Rakovszkyaknak visszaadása fejében, ahelyett kapja ezt az adomáyyt Lauren comes =Lork = "Lorand Urinnak bátyja" a Zanasán birtokigazolások szövegében a a Túróci regesztrákban!)

1391-ben a Túróci Registrumban dédunokája János, Györgynek fia, aki Kozma fia Lauren comes jogán birtokol Kysbisztrichán! Ága 1413-ban kihal!

Kozma fia Lauren comes szerepel 1299-ben egy birtokperben tanuként a Prónayakkal együtt Liptóban. Kimutataható, hogy a Recsk comes és Hauk (=Hank) Palkó rokonsághoz tartozik, melynek ősbirtoka Liptóban Hoghfalva, más néven Hongfalva! 

Egyed Lork testvérének, Csernyiknek unokája, Kozmának, Rechk comes  testvérének  dédunokája! 

   A vachtári parancsnokság után, a vadászmester és királyi jószágkormányzó, ezután Egyed lesz, ki fiaival 1361-ben megkapja I. Lajos királytól örök időre szóló adományként az egész területet a Vág folyótól a Királyhavasig, a Bocza patakig, fel a Vacokig s egészen a liptói határig. – A birtok határa leért Breznóbánya határáig.

Csernyik /1283-ban jelezve Terra Rakouchon = Urin néven is!????!!! Magyarázat: Csernyik= Fekete=Uriel= a Tartaros fölé elhelyezett arkangyal /1240-41-ben a tatárjáráskor Béla király ifjú lovagja, kb. 16- 20 éves lehet, apja Kozma kb. 1190. körül születhetett. Csernyik testvérei fiatalabbak lehetnek a muhi csata idején, ezért csak neki szól az 1244. évi adománylevél. Fia, Ábrahám 1260. körül születhet, mikor Csernyik  kb. 40 éves. Ábrahám fia Pál, valamint a később Királylehotát szerző Egyed is, apjuknak kb. 40 éves korában születnek, 1300. körül. Pál fiai Jakab pap, Lőrinc és Péter is 40 éves kort számolva 1340. körül születnek, így 1390-ben 50 év körüliek lennének, természetesen, ha rövidebb időszakaszokat veszünk, akkor kicsit idősebbek, ha hosszabb szakaszokat, akkor fiatalabbak, és nem is egyidősek. Egyed esetén is így jönne ki, ha 1300. körül születik, de születhet 5-10 évvel későbben is, fiai Miklós, Barnabás Hank,- és Kristin 1361-ben legalább 20 évesek kellenek, hogy legyenek, ha érdemeikért kapnak adományt, így 1391-ben 50 év körüliek lennének.

1381-ben és 1389-ben, mikor Mária királynő adományba adja a Bisztricska melletti Trebosztót Egyed De Cholto fiainak, Jánosnak és Mártonnak.- Megtévesztő a Wikipédiában, a Szlovák Statisztikai Hivatal által adott adat Trebosztó cimszó alatt, hogy: " A liptói Soldó Egyed fiainak Jánosnak és Mártonnak adta Mária királynő Trebosztót"! Mert ebből Király-lehotai Egyedre lehet gondolni, hogy az ő fia Hank azonos Jánossal és született még egy testvére Hanknak, Márton! - !!! De ez a beazonositás téves! Ez más család! "De Choltó" néven egy gömöri család szerepelt, birtoka Csoltó ma is Gömörben van, a Sajó folyó mellett! Ők kaptak itt adományt, de házassági jogokon kapcsolódnak a család rokonságához!

Beke fia János, a történelemben Bisztereczi János pedig, 1324-ben azért kap  adományt  Villa Bysztrichára / ma Bisztricska/, mert a Seniceiekkel, és a szintén rokon Prónayakkal közösen, megvédték Zólyom várát, a király, Róbert Károly számára, Csák Mátéval szemben, Danch mester, Zólyomi comes oldalán, aki a Szent György lovagrend nagymestere is volt. Valószínűleg ők is Szent György rendi lovagok voltak. (-Ez részemről csak kombináció! Adatom nincs erre!-) / A Szent György rend őrizte ezidőtől a Szent Koronát is!/

Tehát a leszármazási tábla:

Kozma fiai: Beke, Csernyik és Lork /Lauren comes 1284/

Beke fia János 1324. és 1349. nincs  fia,

Lorknak unokája Kusbystrichán :/ akkori Bisztricskán, későbbi nevén Jahodnikon/ György és annak fia János 1391. 1413-ban ága kihal!.

Csernyik fia Ábrahám, az ő fiai:  Egyed és Pál 

Pál fiai: Jakab pap, Lőrinc és Péter.

Lőrinc fiai: Jakab, Márton De Lehotka és "Királylehotai György"

Péter fia János!

Egyed fiai: Barnabás, Miklós,  és Kristin De Hank! másképp" De Ganh"! 

 

 A XV. században hiányosak az adatok:

1410 -1420. Királylehotai György jegyezve a Szentiványiakkal perben!; -

1414. Kisrákói János perbe idézve a Rakói Lőrenccel szemben, kisrákói birtoka jogviszonya miatt, -

FIGYELEM! Nagy Iván Rakovszkyaknál írt írásával szemben itt testvérek pereskednek,  és nem a Rakovszky és Lehoczky ősök egymással. Csak azért van a Rakovszky levéltárban ez, mert a szomszéd "Nagyrákói" Rakovszky a király által meg van bízva a per elrendezésével! Saját családtagja perében a király nem nevezte volna ki!- Ez jogrendi szabályt sértett volna így! -A szomszéd pere ügyében kell eljárnia! Rakó falu és Kisrákó falu egészében Lehocuky birtok volt a Birtok neve volt Rákó is és Rákóc is 7 kisrákó. 1398-ban amikor Rakói Pál fia Lőrinc jakab, Márton és györgy fiai neveikben  Túróci convent előtt eltiltja Kisrákói Pétert, Pál fiát a Kisrákói birtok eladásától, akkor a testvérét tiltja el az eladástól! Más tévedésekkel ellentétben egy Rakovszky nem tilthatott volna el senkit sem Kisrákó birtok eladásától, mert nem az övé, nem a családjáé, nem esélyes örököse a birtoknak, korabeli jog szerint semmi köze hozzá!!! Itt semmi joga nincs!

Itt testvérek tiltják el egymást a jogos örökség eladásától! Ez itt testvérek vitája! Lásd a Túróci Regisztrumban "Super Terra Rakouch ura: Jakab pap és Lőrinc, Pál fiai-, a birtokot 1244. nov 22-én Csernyiknek adta IV. Béla király". Itt van ebben a szövegben, az 1390-es birtokigazolásban a személyek neve!!

 A Túróci Registrum birtokigazolásaiban 1390-ben a Rakovszkyak "Terra Zanasán" birtokon vannak igazolva!

1459-ben Mátyás király szolgálatába áll /Lehoczky/ Kisrákói János vitéz, a Fekete Sereg megszervezője s egyik vezetője. / Ez hadtörténeti adat! Halmos Ferenc: Rejtélyek a magyar történelemben című könyvére hivatkozott az Interneten a Fekete Sereg című oldal. Az adatot itt találtam, de azt a könyvet nem olvastam, és valószínűleg ott összetéveszti az 1459-ben Mátyás király szolgálatába állott Lehoczky János vitézt, a később 1488-tól, a Fekete Sereg vezérével  Haugvitz Jánossal;- Ez az adat már nem található meg a Fekete Sereg oldalon!/

1487-ben először írják magukat Jakab és Márton "de Lehotka", azaz ekkor nevezik el Kisrákót Kis-Lehotának az akkori örökösök Királylehota után. Addig a falu neve Kisrákó volt. Révay Nob ad. Doc. --Báró Révay Péter  koronaőr és túróci főispán, -történetiró," Nemesi Dokumentumok" cimű munkájáról van itt szó!

A Felvidéken megjelent egy könyv 2008-ban, mely Királylehotáról és a királylehotai Lehoczkyakról szól.  Ph.Dr. Peter Vitek és Frantisek Bizub munkája. A könyv részletes ismertetése az adományleveleknek, az 1552. évi megerősítést is, valamint az újabb, a családtagoknak külön-kölön adományokat is ismerteti, s a XVI. századtól részletes és alapos munka. De mivel abból indul ki kezdettől fogva, hogy a Kisrákói és Bisztricskai ág és a Királylehotai ág nem egy család, mert különböző címert használ, ezért téves állítással áll elő.  Az illető urak nem ismerik jól a heraldikát és a magyar heraldika történetet, nem vesznek figyelembe tradíciókat, illetve megkérdőjelezik azt, hiányos heraldikai és családtörténeti ismereteik miatt. Általánosságban véve azt a módszert követik, ami ma általános a „tudományosnak” állított munkákban: nem számít a tradíció, nem számítanak korábbi részmunkák, kitalálok egy elképzelést, nem ellenőrzöm a hozzá kapcsolható párhuzamos adatokat, nem ellenőrzöm azt több irányból, hanem egyszerűen tényként közlöm az elképzelésemet. / A lényeg, hogy a doktori disszertáció formális díszleteinek megfeleljen! / A "tudományos" történelmi munkák,.- más szerzőknél is, nemcsak náluk, -annyira pontosak akarnak lenni, hogy nem merik  jelezni azokat az adatokat, melyeket nem tudnak igazolni, és inkább mellőzik, ahelyett, hogy jeleznék úgy, mint  ellenőrizendő adatot! A XX. századi hasonló korokkal foglalkozó munkáknál mindenütt látom ezt a hibát és hiányosságot, a szerzők sablon szövegeket használnak! A többi adat elhallgatása félreviszi azok gondolatait, akik nem foglalkoztak részletesen elmélyedve a témábab. Ez nem tudományosság, hanem megtévesztés, ha nem merem odaírni, hogy nem tudom a részleteket!!!  

Ph. Dr. Vitek és Bizub urak mindenképpen akartak gyártani egy 1361. előtti időre visszamenő családfát, s Királylehota történetét 1230-ig vissza akarták vezetni, de mivel a téves elképzelés szerint "Kisrákóinak" elkülönített Lehoczkyak családfája nem volt kidolgozva a XVI. század előtti időre visszamenőlegesen, ezért, valamint azért, mert kisütötték a címereknek, heraldikai tudás hiányában, a felületes  szemlélő számára látszólagos eltérése miatt, hogy a királylehotai Lehoczkyak külön család, így nem lévén 1361-nél korábbi adataik a családra vonatkozóan, megpróbálták a szomszédos birtoklású családnemzetségbe befércelni az őst, Egyedet.

 

 Ehhez alapot adott az 1361. évi adománylevél szövegében:

Az oklevél első részében:

 " fidelium servitorum Aegedii Nikolai et Barnabae, Christiani de/et?/ Ganh filiorum eiusdem Aegedii", vagyis "Egyed, Miklós és Barnabás de / et?/ Ganh hűséges szolgálatáért, akik ugyanannak az Egyednek a fiai"

Az oklevél második részében a szöveg  viszont így szól:" Aegidio Barnabae et Christiano Nicola Ganh." 

Hogy mindenképpen felállítsanak egy családfát, és beleilleszthessék az ő általuk önkényesen kiválasztott Pottornyay család családfájába, ezért az 1361. évi oklevél szövegéből kiragadták a fenti szöveget, vagyis az 1361. évi oklevél második részének a szövegét, és így csoportosították és értelmezték a szavakat: Aegidii Nicolai /Egyed Miklósé, vagyis Egyed Miklós fia/ et /és/ Barnabae, Christiani de Ganh /Barnabás, Christián Ganhtól, vagyis Ganh nemzetségéből / filiorum eiusdem Aegidii / fiai ugyancsak Egyednek/. Vagyis mert látták  és jól látták, a szerzők, hogy a Ganh másképp Hank szó azonos a Hauck szóval, mely név Hauck Palkónál már szerepel 1230-ban, mint a Pongrácz, Pottornyay, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán egy nemzetségbe tartozó családok közös ősénél. Ezért  úgy látták, hogy ebbe a családba tartozik Egyed!

  De nem vették figyelembe a Zsigmond királytól származó 1390. évi oklevelet, mely csak 30 évvel későbbi, tehát mindenki tudta kik szerepelnek Nagy Lajos király oklevelében! Tehát, ha Egyed Miklósnak lett volna a fia, aki  Hanktól ered, akkor így írták volna: Aegidus filius Nicolai, filii Hankonis". Egyed és Miklós és Ganh név és a többi név is azért vannak birtokos esetbe téve, mert az ő vadászat közben szerzett érdemeikért kapják a szöveg szerint a nagy birtokot./

Ami az 1361. évi oklevél első részében olvasható, ugyanez olvasható ki az 1390. évi Zsigmond királytól származó megerősítő adománylevélből, melyben meghallgatta hívének Barnabás Hanknak Egyed fiának a kérését, hogy erősítse meg elődjének a felséges fejedelemnek, Lajos királynak a korábbi adományát, melyet adott hűséges híveinek:" " Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolas Fratribus eorund Barnabae Hankonis" = Egyed szülőnek és Christiánnak -"ac"-valamint Miklósnak , előbb említett Barnabás Hank bátyáinak. -

Itt egyértelmű, hogy Egyedről és fiairól van szó, viszont az említett szerzők, Ph. DR. Vitek és Bizub urak, még az előbbi mondatban  "Cristiano ac Nicolas" résznél azt sem vették figyelembe, hogy itt van egy "ac"= "és" kötőszó is. 

-------------------------------------

 Ezért az említett szerzők, minthogy előbb láttuk: Egyedet Miklós fiává nyilvánították, így állították fel önkényesen a családfát:

 Hauck /1230/ Hauck Palkó

 ________________________________

Lőrinc /1263/                             

________Lőrinc fiai__________________________

Bogumil 1263    Serafin 1263    Recsk  1258     Kupruch

_____Serafin fiai______________

András /1286/ -- Miklós /1286/   

 

Miklós fiai:                                            

         Tornyaljai / Pottornyay /Sándor /1346

           Szentpéteri Pál /1346 /és testvérük:    

                                    Egyed + 1390

                     _______Egyed fiai_______________________      

                         Barnabás /1361/ és Kristián/1361/

      Tehát látjuk, hogy céljaik érdekében elferdítették a szöveg értelmét, és a családfa, amelybe befércelték Egyed személyét a már említett Pottornyay család családfája.

A Pongrácz, Pottornyay, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán családok egy családnemzetséget alkotnak. Ősük Hauck Beuch Palkó, másként Hank Polkó, akinek Lőrinc fiától származik az öt család, mint az ismertetett előbbi családfán is látszik: Lőrincnek két fia volt I. Bogumil comes és I. Serafin.

A testvérükül írott Recsk comes a Prónay család őse, aki rokonságban volt velük, de a felállított családfába az ő nevének és Krupechnek a befércelése teljesen önkényes és alaptalan, lásd a 26. oldalon a Rech comes rokonsága levéltárnál látható adatokat és jegyzeteimet, valamint az 1. oldalon közölt írásomat, és a 12.  oldalon közölt írásomat!

 Továbbá Nagy Iván: Magyarország családai könyvben a Prónay, Pongrácz, Szentiványi, Pottornyay, Szmrecsányi, Nádsdi Baán, és a  Vladár családoknál közölt leszármazási táblázatokat,- valamint  Lehotzky András Stemmatographiajában közölt Pongrácz és Szentiványi családnál közölt leszármazási táblázatokat, melyek szerint ez a tradicionális leszármazási rend,  családok családfái így voltak régen is elfogdottak:

Tehát : Hank "Polkó" fia volt Lőrinc, aki a tatárjáráskor csapatkapitány volt, 
 Neki  két fia volt:
 I. Seraphil és I. Bogomér
        I. Seraphilnak két fia volt:
 I. András, a Pongrácz család őse, és I. Miklós a Pottornyay család őse.
        I. Bogomérnek  három fia volt:
Bodó,  a Szentiványiak őse, I. Miklós a Szmrecsányiak őse, és II. Bogomér a Nádasdi Baán család őse.
  A  Prónay családnál pedig ez van tradícionálisan:
Rechk comes fiai:
I. Pál mester, János, aki elesett, és Serafil 
      I. Pál / comes/ mester fiai:  Beke és András
Serafil fia: II. János
   Tovább nem vezetem le, mert az már az 1300-as évek!

 

 

-------------------------------

A Szepesi Kapitulációs Lista belyegyzése szerint 1361. és 1390 . I. Lajos és Zsigmond király adománya -Királylehota bejegyzésnél a család neve "De Hank familia",- csak I. Ferdinánd király új adománya után van irva "Lehoczky alias Lehotay familia".

Tehát  a Dr.Vitek-Bizub könyv azt jól értelmezi, hogy Hank nemzetség a Lehoczky is, de azt nem, hogy Egyed Miklós fia lett volna! A Szepesi Kapitulációs Lista előbb emlitett bejegyzésénél ez van irva az adománylevélhez: Barnabás, Miklós és Cristián De Hank, Egyed fiai!

 

A Hauck vagy Hank, vagy Hogh nemzetség ősi birtoka Liptóban Hogh falva volt! Királylehotai 1361. évi adománylevélben a család DE GANGH írva!

A Hoghfalva / Hongfalva/ körüli hajdani ősi birtokra, melyet akkor még egészében Magyarfalunak neveztek, mert a vidék egyébként általában még lakatlan volt,- s a későbbi Magyarfalu a régi területnek már csak egy darabja,- 1230-ban a megerősítő adományt II. Endre Beuch Hauch Paliknak adta. Ez esetben úgy kell értenünk, hogy Haucknak volt a fia Palkó, / Polik, Polko/, mert a Polko és Palik itt nem Pál keresztnév, hanem a "Lengyel", " Polkó" melléknév elírása! Tehát Beuch Hank Polko úgy értendő, hogy Hank családbeli Bence aki lengyel! Tehát a három név itt egy személy neve! Ez az értelmezés más forrásokban lévő  korabeli adatok összehasonlításából jön ki, mert más személyek jelzőjeként is előfiordul abban a korban, pld. ha Lengyelországban követségben járt,akkor ellátták "Polko" jelzővel is.(a melléknév Polandra utal!)

Bene János könyvíró, aki a korral foglalkozott, írta nekem, hogy itt Hank Bence a király megbízásából Lengyelországban járt követségben, ezért van így írva, hogy "Beuch Hanck Polkó"

Tehát nem szabad a Magyarfalunál 1230-ban kiadott adománylevél szövegét sem kettő, sem három személyre érteni, az ott egy személy! Ezért  történik az, hogy  1299. évben, amikor Rechk Fia Pál comes és Kozma fia Lauren comes tanúnak vannak jelölve a Hank Polkó utódok, Bogomer fiai mellett, azok ősi birtokát igazolandó,- Botyz comes testvére Mikklóssak szemben, akkor

Rechk fia Pál comes és Kozma fia Lauren comes a Domány-les birtoknál kijelentik, hogy itt semmiféle örökségi jog nem illeti meg őket!

 Ők rokonok ugyan,  de nem Beuch Hank Polko ágán vannak, hanem másod-unokatestvérek, az 1230-as, új, ide vonatkozó birtokadomány alapján Hogfalva nem őket illeti, hanem másod-unaokatestvéreiket, bár ősi jogon ők is örökölnének itt, de a birtok az új adomány alapján másod-unokatestvéreiket illeti!

 

 

lásd a 26. oldalon a Rechk comes és rokonsága levéltárat és az ott írt jegyzeteimet, valamint az első oldalon közölt írásomat, és a 12. oldalon közölt, és a 13. oldalon közölt jegyzeteimet is!

 Mivel  a RECSK COMES levétárból kitűnik, hogy a  Prónayak, és a Hauck Palkótól származó családok és a Muthnai és Csepcsényi eredetű családok egy rokonság! És igy helyes Dr. Vitek meglátása, hogy a Lehoczkyak is ide tartoznak, csak éppen Egyed nem Miklósnak a fia, és nem a Pottornyay családhoz tartoznak, hanem a már ezen fejezet elején leirtak szerint kell keresni az összefüggéseket! - Csernyik unokája Hank Egyed és testvére Pál De Rakouch is. Egyed jogán Pál utódai örökölték a XV. században Királylehotát,- és a Kisrákói és Királylehotai Lehoczky család egy és ugyanaz! Lásd ezen könyv első fejezetét! Második oldalát, valamint a 12. oldalon és a 13. oldalon és a 26. oldalon közölt összefüggéseket!

Hogy miért lehet esetleg a Egyed fiai Barnabás, Miklós és Cristián "de Ganh"  felsorolást úgy is olvasni, hogy a "de" helyére "et" van értve?

Én is régebben igy magyaráztam, de látom, hogy tévedés:

  1361-ben Nagy Lajos király korában, a királyi udvarban az olasz szellem és az olasz nyelv uralkodott. Ezért írja az 1361. évi oklevél kiállítója olaszosan Ganhnak /Gianninak= Giovanninak/ az 1390-ben majd németesen Hanknak,  /=Johannesnek,= Hansnak/ írott nevet. A latinos logika helyenként megváltoztatja a „de” = „ból, ből „szót =” hoz, hez” értelemre. Példát mondok mai időben, a spanyol nyelvben pld. keresztnév a „Mária de Jessus”, mely névnél, ha magyar értelemmel fordítanánk, akkor „Mária Jézustól” a fordítás, holott tudja mindenki, hogy Jézus származik Máriától, tehát pont fordítva: Mária „Jézushoz címezve” az értelme. Ugyanígy Los Angeles eredeti neve:” Santa Maria de Los Angeles”. Magyar fordítással így értelmeznénk: „Szűz Mária az Angyaloktól”, holott mindenki tudja, hogy itt „Mária Angyali üdvözletéről” van szó. /”Mária Angyalokhoz címezve”! / Tehát az 1361. évi oklevél szövegének az első felében a vitatott szöveg így hangzik:  ”…recompensationem fidelium servitorum Aegidii Nicolai et Barnabae, Christiani de /et/ Ganh filiorum eiusdem Aegidii”.- Ha az előbbi nyelvi magyarázatomat figyelembe vesszük, akkor így kell fordítanunk a szöveget, az érthetőség és a mai magyar nyelvi logika kedvéért: „ …ellenszolgáltatásként a hűséges szolgálatáért Egyednek, Miklósnak és Barnabásnak, és Kristiánnak, AKIK SZINTÉN, Ganh-HOZ HASONLÓAN, ugyancsak Egyed FIAIHOZ TARTOZNAK.” – 

 Tehát az előbbi magyarázat tévedés! 

AMIRŐL ITT SZÓ VAN, a két adománylevél teljes latin szövege:

Az 1361. évi Királylehotára utaló adománylevél szövege:

" Nos Ludovicus Dei Gratia rex Hungariae memoriae commendantes significanus tenore psentium quibus expedit Univerzis. Quod Nos in recompensationem fidelium servitorum Aegidii Nicolai et Barnabae, Christiani de /et?/ Ganh filiorum eiusdem Aegidii, quod nobis idem in Venatonibus ferarum assidue exhibuerunt et inpenderunt Terram et Sylvam Nostram Regalem inxta et inter fluvios Vag et Bocza vocatos, usque ad summitates Alpium Kyraly et Baczuch dictos in Comita Lyptovien existent, cum utilatibus et Pertinentis suis univerzis, dedimus, dovanimus et contalimus pfatis Aegidio Barnabae et Christiano Nicola Ganh. Ac per eos ipsos haeredibus haerediume eorum Sucessoribus Jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam et habendam. Datum in Lipcse Solien feria secundo proxima post festum Navitatis Beati Joannis Baptistae Anno D. 1361."

Az 1390. évi Zsigmond király általi megerősítő oklevél szövege:

"Nos, Sigimundus Dei Gratia Rex Hungariae Dalmatiae Croatiae etc. Marchio Moraviae Brunschw et meritor Commendamus tenore psent significant suibus expedit Universis. Guod nos in recompensationem fidelium servitor Barnabae /?/ Hankonis Filior Aegidii, quod idem Serenissimo olim principi Dno Ludovico Regi Hunga Praedecessori nostro honrando felicis memoriae in venationibus ferare exhibuisse asserunt, omnio alucritate exhibent de psenti, ac exhibere promittunt in futur, quae Sylvam Seu Terra nostram regalem inter Fluvios Vag et Bocza vocatos in Cotta Lyptovien existent, quam alias idem Dnus Ludovicus Rex Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolas Fratribus eorund Barnabae /?/ Hankonis, ipsis, et nos similiter pfatis Barnabae Hankonis ac ipsor Haeredibus, Haerediume suor Sucessonibus dedimus et contatimus, imo Eadem Sylvam seu terra simul cum utilatibus et Ptinentiis suis Univerzis eiusdem donanus et conforimus Jure perpetuo, et irrevocabiliter haben, tenen dam Paint /?/ et possidend. Hac nostror Testimonis Litrae. Dat in Lypcse Solien feria sexta proxima post festum Beatorum Petri et Paoli Apostolor Anno D. 1390."

 ----------------------------------

g az is megjegyzést érdemel, hogy a Pottornyay család, melybe nem létező adat alapján befércelték Egyedet, csakúgy, mint , Hank familiából leágazó, de itt már szűkebben vett, a Beuch Hank Polkótól leszármazó "új" családnemzetséghez tartozó Pongrácz, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán családok azonos címerrel élnek, melynek kis eltérésekkel fő motívuma egy koronából kinyúló kar, vele átellenben egy szájával lefelé fordított kürtszarv, egymás felé két félholdat alkotva, felettük pedig, csillag ragyog. Ez mindegyik, Beuch Hank Polkótól leszármazó családnak a címere.

A királylehotai Lehoczkyak "nyilazó vitéz"címere viszont kimutathatóan azonos a kisrákói "daru" cimerrel, és a daru címer a Prónayak címere is, csak ott sziklacsúcson ülő koronában áll a daru, míg a Lehoczkyaknál egy rák hátán áll!

Lásd az első oldalt! És lásd a Heraldikai oldalamat a http://Nemokutyus. hupont. hu oldalamon!

Azonban ha az összes túróci és liptói családot nézzük, akkor az előbbi családnemzetség és a Recsk- rokonság és a Felsőp Muthnai és Nagy Csepcsényi rokonság, és a Lehoczkyak is ugyan nem fiágon, de házasságokkal, nő ágakon, leszármazás alapján vett egy nemzetségnek tekinthető! ( De  a Hank familiából származó Prónay és Lehoczky család fiágon külön nemzetség, és a szász lovagi eredetű  Csepcsényi- Muthnai rokonság is fiágon külön nemzetség! Más eredet, de a XIII. században még azonos jogi érdekközösség!

 A kétféle Lehoczky címer címereltérésének magyarázatáról és a címer alakulásáról már az első oldalon szóltam.

Az előbbiekben írtama Csepcsényi_ Muthnai családokról! Ehhez itt meg kell jegyeznem  még, hogy az előbb említett, Túróc megye déli részén, Szklenófürdő, Csremosno, Alsó-, és Felső-Stubnya vidékén, terjedelmes területen birtokolt ősnemes családok, vagyis az előbb is említett, fiági nemzetséghez tartozó Vladár, és a Nagycsepcsényi és Felső Muthnai szétágazó család szintén a szarvas címerrel élt, de itt a szarvas vízben úszik, lábával partra kapaszkodik, míg Királylehota címerében a szarvas lombok közt szökell. 

Visszatérve a Prónay és Lehoczky címerek azonosságához: 

A Prónayak címere is hasonló a Kisrákói Lehoczky címerhez! Az 1563. évi innsbrucki címerújítása a Prónayaknak: sziklacsúcson ülő korona, benne áll a fél lábon álló daru, mely kövecset tart!

 

  Tehát adataim alapján én így állítom fel a Lehoczkyak családfáját 1230-tól:

/Beuch Hauck Polko / Palik/ egy személy, a Pongrácz, Szentiványi, Szmrecsényi, Pottornyay, Nádasdi Baán családok őse,  ---Rechk comessel közeli rokonok;

 - Rechk comes testvére vagy unokatestvére  Kozma. 

   __Kozma fiai:______

   Csernyik/1244/-Lork  comes 1284 --Beke

Csernyik fia: Ábrahám_ 

 Beke fia:János  1324    __   

 Lorknak unokája György és annak fia Kisbesztercén Jahodnyki János 1391__ága 1413-ban kihal!__

_ Ábrahám fiai: Egyed és Pál __

Pál fiai: Jakab pap, Lőrinc 1391 Registrum, és Péter 1399

Lőrinc fiai: Kakab, Márton De Lehotka és György / Királylehotán? 1410-20 per Szentiványiakkal/

János 1414. ) Péter fia?/ Kisrákói Erzse 1410. Beniczkyné

Beke fia János örökösei Senicei Tholtok. 

          __Egyednek fiai: Barnabás, Miklós de Hank és Kristin __

Hank Barnabás fia Királylehotai György, vagy nincs fia és a Királyklehotai György azonos Kisrákói Györggyel!/1410- 1420 és lánya Dorottya, 1388. akit elrabol, megszöktet Orosz Mihály Hradeki várkapitány.

Túrócban 1475 körül Jakab és Márton De Lehotka Kisrákón!

Ez időtájt örökli a Kisrákói összes ág Királylehotát

Két fő ág indul  1460 körül I. András ága és I. György ága

/ I. György számozása az az ágon belüli számozás!/

1504-ben Lehoczky János Túrócban királyi kinevezéssel "királyi ember"

Többi már a Nagy Ivánnál közült nagy családfán! lásd az első oldalt és a 2. oldalt, és a leszármazási táblák oldalait!

 

Lásd részletesen a 2. oldalon és a 12. oldalon az ide vonatkozó indoklásaimat!

A Terra Rakouchnál írt előbbi jegyzetemből következik ez a történeti rekonstrukcióm:

Egyed kb. 1300 körül születik, ő tölti be a királyi birtokon a jószágkormányzói és vadászmesteri hivatalt, öccse Pál kb. 1305-ben születik. Régi szokás szerint a jószágkormányzók a jövedelem egyharmadát kapták, a többi volt a királyé! 

Pál fia Péter kb. 1330 körül születik, így amikor 1358-ban kapja a királytól Zólyomban Alsó-Lehotát akkor 28 éves!

Jakab pap és Lőrinc később születik. Ők benne ülnek a Rákóc birtokban és Egyed részét is ők használják, és nagyon nem tetszik nekik amikor 1399-ben Péter el akarja adni a Kisrákói birtokrészét, mivel nem ott él, van saját birtoka. De Lőrinc a fiaira gondol: Györgyre, Jakabra és Mártonra. Az ő örökségük csorbul, ha eladja Péter a birtokot.  Azonban Péternek is van egy fia, János. Aki később 1414-ben igénnyel lép fel unokatestvérével, Jakabbal szemben, hogy adja át neki Egyed részének a felét is, mivel Egyed fiága kihalt, és Egyed fia Barnabás Királylehotát unokatestevéreinek fiaira hagyta. 

Barnabás lányát, Dorottyát, 1388-ban megszöktette a hradeki várkapitány, Orosz Mihály, mert ezáltal akarta megszerezni Király-Lehotát. Ehhez csak a lány fiúsítása kellett volna királyi engedéllyel, amit kikönyöröghetett volna a királytól. De Hank Barnabás nam akarta a birtokot a lányának és a hozományvadász várkapitánynak adni, hiszen a nemzetség az első, és ott vannak fiági örökösnek az unokatestevéreinek a gyerekei! Ezért kér Zsigmond királytól megerősítést a birtokra 1390-ben, ezáltal elejét veszi a hozományvadász Orosz Mihály  birtokszerzési lépéseinek! Zsigmond király megerősíti Királylehota birtokában Hank Barnabást, és ezért György, Lőrinc fia lesz itt az örökös. Péter az Alsó-Lehotán birtokol Zólyom vármegyében, Jakab Rákócon, Márton is ott. 1410 ás 1420 közt György pereskedik a Szentiványiakkal az aranybánya -jogokon. Végül a Túróci Convent a határt a Boca patakban jelöli ki 10 év vita után!

 Ezután 1414-ben Péter fia János követeli Terra Rakuouchon  unokatestvéreitől Egyed részének a felét is. Ezekről szólnak az adatok.  Így örökli minden Lehoczky Királylehotát!

Később aztán a birtokhatárok Kisrákó, és Nagyrákó közt változnak, és a későbbi birtokviszonyok kialakulnak, egy részbirtok marad Kisrákón, és egy birtoktest marad Nagyrákón is, de már lecsökkenve a terület nagysága.  Lehotka nevet Királylehota után kapja Kisrákó. 1475-ben az ott élő Jakab de Lehotka az kb. 90 éves és Márton kb. 85 éves!

Királylehotai Gyögy, / vagyis  Rákóci / Rakouchi/ György/ kb. 1380-ban születik, Jakab kb. 1385-ben, és Márton kb. 1390-ben.

Péter és fia János ága volt a Zólyom vármegyei  Alsó-Lehota ura is, mert Péter soltész bírósági jogokkal együtt kapta Nagy Lajos királytól Alsó -Lehotát. Értsd "szabad bíró", ez erdei független bíráskodási jog! De birtokol János Túrócban is.  A nagy családfán lévő I. György  és I. András az kb. 1460 körül születnek.  Túrócban 1504-ben János királyi kinevezéssel "királyi ember", és él egy Mihály is!

 

Két fő ág indul  1460 körül I. András ága és I. György ága

Többi már a Nagy Ivánnál közölt nagy családfán! Lásd az első oldalt és a leszármazási táblák oldalait!

 1511-ben és 1512-ben Kisrákói Máté, más néven Lehoczky Máté megvásárolja a Selmeci Tholtoktól, 200-200 aranyforint örök áron, Beke fia Jánostól kapott birtokukat, Bisztricskán! Ez időtől  az őtőle  származó II. György ága birtokol Bisztricskán, a többi ág családi  kompozitorátusi hitbizományban lévő Királylehotán birtokol és saját ágazati birtokokon! 

A Prónay levéltár adatai alapján ezek a családok mind egy nemzetség! 

A korábbi sorokban szó volt a Hauck Palkótól származó családok lényegében hasonló címereiről, valamint a Túróc megye déli részén a Fekete-erdőben birtokolt muthnai családok címereiről. Most ezeknek a képét láthatjuk az alábbi képeken. Továbbá még ide tettem a Bisztricska szomszédságában birtokolt Draskóczy család címerét, mely lényegi hasonlóságot mutat tartalmában a szarvassal. A túróci családok szarvasos címereinél általános monda, hogy a muhi csatából menekülő IV. Béla királynak és kicsiny csapatának egy megsebzett szarvas mutatta meg a gázlót, s így jutottak át a Sajó folyón. A Beniczkyek nyakán nyíllal átlőtt hattyúja is hasonló szimbólum.

pongracz_es_szentivanyi_cimer.jpg

vladar_cimer.jpg

draskoczy_cimer.jpg

Alább: Beniczky címer:

beniczky_cimer.jpg

 

A magyarországi 1526. előtti feudális társadalomszerkezetről, az Árpádkori feudális hierarchiáról, heraldikáról, lovagrendekről, egyháztörténetről s a magyar jogi viszonyok európai eredetéről, és kapcsolódásairól, bővebben  olvashat az érdeklődő a „Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve” című könyvemben, mely a Novum Kiadónál jelent meg 2012. április 27-én! Keresd a Novum kiadó honlapján! www.novumpocket.com

Keresd még a Google keresőben, hogy hol árusítják éppen kedvezményesen! Részletesebb ismertető arról, hogy még mi mindenről szól ez a vastagra sikeredett könyv: http://novella-vers.hupont.hu/  - Olvasható az Országos Széchényi Könyvtárban is!

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 40
Heti: 304
Havi: 767
Össz.: 207 570

Látogatottság növelés
Oldal: 11. oldal A 2008-ban megjelent Dr Vitek-Bizub Királylehotai Lehotszky könyv kritikája
A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2024 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »