A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Ezen az oldalon a Túróci Registrum Bisztricska "Super BYstricia" szövegének a fordítása olvasható. /A Kisrákóra vonatkozó "Terra Rakouch" szövegidézet és annak magyar fordítása az első oldalon már közölve volt! A Kisrákóra és Királylehotára vonatkozó 1361. és 1390. évi adománylevelek fényképe is, latin szövege is, és magyar fordítása is, és I. Ferdinánd király 1552. évi adománylevelének magyarra forditott szövege, és átiratának a fényképe  a 2. oldalon található!/  

 

        A következő rövid összefoglaló írásom ismerteti a családtörténeti röviden összefoglalt adatokat, valamint a könyvekben és némely helyeken megjelent tévedések korrigálását.

    Felhívom a figyelmet, egyes megjelent tévedésekre; mint pld. A családról több régi könyvben így írták:" Lehoczky /lehotai vagy kisrákói és bisztricskai, valamint királylehotai/ család egyike Túróc-megye legrégebbi családainak, melyet IV. Béla nemesített meg." - Ez így nem pontos! - Nem "megnemesítette", hanem csak "megerősítette" a korábban is nemes családot. Abban az időben még nem "adományoztak nemességet", ez csak a későbbi idők terméke, mikor birtok nélkül adományozták azt, különösképpen az armalista nemesek korában, a XVII. század végétől. Az Árpádok korában a birtok adományozása volt a nemesítés, ez adta a jogokat. A birtok jogi helyzete adta azt, hogy országos nemes-e valaki, vagy a birtok jogállása alapján a várispánság fennhatósága alá tartozik. 

  Tóróc megyében jogállásuk szerint voltak várjobbágyok is, akik a Zólyomi ispán alá tartoztak, és a király alá közvetlenül tartozó "királyi jobbágyok" is, azaz királyi hűbéresek, ők voltak a " jobbágyfiuk" ,-helytelen forditással, mert a " filii jobbagii" helyes forditása: " jobbágyok fiai",- vagyis "hűbéresek" !

 

Továbbá korrigálnom kell a Túróci Registrum  Super Bystricia fejezetben a szöveg rossz értelmezéséből következett azon tévedést, hogy „Péternek a fia Beke”. Az is tévedés, hogy vásárolta 1286-ban Kisrákót a Rakovszkyaktól.” Nemcsak hogy nem vásárolta, de Beke testvére Csernyik kapta azt adományba 1244-ben, fél évvel korábban, mint a Rakovszkyak Zanasánt!  / Nagy Iván:  Magyarország családai, pótkötetében ez áll a "draskóczi Laszkáry család" címszó alatt: „Túrócban Laszkár helységet 1255-ben Porschnak fia, Latibor kapta IV. Bélától adományba, Latibor fia Jakab 1286-ban Kisrákót, vagy Lehotkát is megszerezte, mint ezt Bél Mátyás Notitia nova Hung. II.340. és 341. lapján olvasható, de ezektől a Laszkáry család eredetét nem lehet venni.” –  Ezt az adatot nem szabad a Lehoczky családhoz sem értelmezni! Továbbá ugyanitt olvasható a pótkötetben a következő Lehoczky címszó alatt: „ 1245-ben a Rakovszky család elődei Márton és László udvari káplán a nagy kiterjedésű Zanasánt, vagy Zakuzsánt kapták. Utóbb 1286-ban Rakow birtoka egy részét Bekének eladván e rész Kis-Rákónak neveztetett el, másképpen Lehotkának, s a család, amely azt megvette, innen Lehoczkynak hívattatott és a Lehoczky családnak megalapítója lett.” – Nos, ez egy teljes valótlanság! Mivel Kisrákót, amely az időben, 1244-ben, mikor Csernyik kapta adományba IV. Bélától, még Terra Rakouchnak neveztetett, és fél évvel korábban kapta azt adományba, mint a Rakovszky ősök Zanasánt, más néven Zakuzsánt, mely a hatalmas területnek egy települése volt. Az igaz ugyan, hogy adtak el belőle 1286-ban, de nem Bekének / ráadásul nem „Péter fia Bekének”, mint azt helyenként tévesen olvasható/, hanem Porsch fia Latibor fiának, Jakabnak adták el Zanasán birtok déli részét, annak aki 1255-ben Laszkárt kapta IV. Bélától, mint fentebb Bél Mátyás Notitia nova Hung. című munkájára hivatkozik Nagy Iván , és igenis lehet, hogy Laszkáry család őseiről van szó, mert semmiképpen sem a Lehoczkyak őséről.

 

A család nem vásárolta Kisrákót a Rakovszkyaktól! Hazugság!   A Csernyiknek szóló 1244. év nov. 22- i adománylevél  szövege szerint Terra Rakouch, azaz Kisrákó felért a Blatnyica patak és  a Túróc folyó összefolyásáig, elhaladt keleten a "Ribe vize" mentén egy "Vörös Fenyőnek" nevezett helyig, itt  dél felé, majd nyugatra fordulva érte el egy Hradek nevű kis földvárnál a Túróc folyót ismét! Ettől a ponttól délre volt Zanasán falu és a mai Laszkár is, ami  szomszédos volt Zanasánnal! A mai Nagy Rákó, Terra Rakouch területén volt!

 

   Megjegyzem még, hogy ami Nagy Ivánnál Rakovszky fejezetben, Rakovszky közlés alapján így van írva: "1363-ban I. Lajos király Rákói Mátyásnak, Rákói Pál fiának / Rak et Palus  filii Mathiae de Rakow/ nemességét megerősíté."  -- nemcsak, hogy a fordítás helytelen, mert a szöveg fordítása helyesen:" Rák és Pál fiai Mátyás de Rakownak" hanem a valóságos adat ez a Túróci Registrum  82. oldalán is szerepel: 

 1363. okt. 3. Nagy Lajos Király Mátyás fiait Rákot és Pált a nemesek közé sorozza, és nagyatyjának, Latibor fia Jakab által László fia Lászlótól 9 márkáért vásárolt Zanasán birtokában fekvő területet a feltételes szolgálat alól felszabadítja!" 

Értsd ez alatt a "feltételes szolgálat" alatt, hogy voltak a megyében olyan birtokok, melyekhez az adományozáskor katonai szolgálat kötelezettségét is feltételül szabták!

 Tehát mégegyszer:

A Rakovszky család ősei: Márton és László udvari káplán csak  Iv. Béla királytól a Lehoczkyak ősének, Csernyiknek Terra Rakouchra tett adománya után fél évvel később, 1245-ben, év elején, kapták a nagy kiterjedésű Zanasánt, vagy Zakuzsánt, mely körül ölelte a Csernyiknek adott Terra Rakouch birtokot. A XIV. században a helynevek változásakor a Kisrákótól délre lévő Zanasán falu eltűnt és az északi birtokdarab lett Rakow= Nagyrákó, - és Terra Rakouch= Rákóc-föld= Kisrákó= Rakovec. A Mai Nagyrákó is Lehoczky birtok volt! A Rakovszkyak birtokcsere szerződéseket írtak, osztozkodtak, és a  Kisrákóiakkal / Lehoczkyakkal/ is pereskedtek. Mindenesetre ez vezetett későbbi félreértelmezésekre a családok részéről is, és később a történészek részéről is. Ez vezetett a XIV. század végén azon pereskedésekre is, mely pereskedésekből, és a korábbi birtok adás-vételekből ismerjük a családok tagjainak keresztneveit, és tudjuk felállítani a korabeli családfát. - Fontos adat erről a Túróci és Liptói Registrum, mely 1391-ben vizsgálta a Túróci Convent előtt a birtokadományok és az oklevelek hitelességét, Bebek Imre országbíró elnöklete alatt. /

 

1283-ban Zanasán  földjének  egy részét " Lóránd, Urinnak bátyja! / "Wrin bátyja Lóránd"- más helyen írva// hatalmaskodólag elfoglalta, de azt IV. lászló király nekik visszadata!

Ugyanazt a birtok egy rlszét aztán 1286-ban Lászlónak fia László eladta Latibor fiának Jakabnak!

/Itt Urin = Csernyik= Uriel és bátyja Lóránd= Lork,= Kozma fia Lauren comes?/

 

41. §.) Zanasánról /A
Hasonlóképen Lajos, Miklósnak fia bemutatott nekünk három kiváltságot.
Elsőként Béla, Magyarország egykor uralkodó királyának ajándékozásáról és parancsára a Zanasánnak nevezett,
( -Turóc -…..) folyó menti területnek uralkodó Béla király által megerősített adományozásáról Márton papnak,
hitbuzgó káplánjának és annak testvérének Lászlónak folytonos szolgálataikért, és törvényben elrendelve
határainak meghatározását. Kelt1 245. okt. 15. után
Másodikként továbbá Lajosnak, Magyarország egykor uralkodó királyának parancsát, melyben helyreállította
és visszaadatta Lászlónak tulajdonába a Zanasánnak nevezett földterületet, amelyet Lóránt és testvére Urin Lászlótól
és testvérétől Márton paptól mint első birtokadományosoktól elbitoroltak.
Kelt az ő uralkodásának 11. évében 1283-ban
Harmadikként valóban a székhelyi érdekeltek és a Turóczi Konvent előtti, szerződésbeni
megegyezésről az István szerzetes és Jákób meg Dénes, János fiai, együtt Lászlóval, Miklós fiával, Miklós és István,
elöbb nevezettnek fiai részéről és éppen így Domonkos és Péter, Újfalui Károly fiai közötti, a valóságos határok
szétválasztásának megállapodására a zsakuzsáni birtok és az újfalui birtok között, 20 Márka perkötelezvény ellenében
szerződésszegés esetén a felek közt, valóságos és igazságos. Kelt 1377. április 4.
Érvényes, többje nincs (- már mint birtoklevele).

 

Jan Sikura: Túróc megye helytörténete /1944/ munkájában a helytörténeti vizsgálatok során olyan adatot nem említ, hogy Bekének adtak volna el a Rakovszkyak Zanasán területéből, mely birtok északi részének csak egy évszázad múlva lett a neve Nagy-Rákó, s ez időre lett a Terra Rakouch terület neve Kis-Rákó helység . Az állítás, hogy ők kapták teljes egészében a birtokot, az majd csak a Rakovszkyak XIV. század végi birtok-elperelési próbálkozásaiban jelenik majd meg, melyet természetesen sorban elvesztenek, mivel Csernyik fia Ábrahám utódai, Pál fiai: Jakab pap és Lőrinc 1391-ben, majd testvérük: Péter 1398-ban is igazolja a Túróci Registrum alapján, és az eredeti  1244. évi IV. Bélától származó adománylevél alapján, elsődleges birtokjogát Kis-Rákóra. Ugyanez még egyszer megismétlődik 1414-ben, mikor is a Kis-Rákói birtok iránt támasztott igénnyel Kisrákói Pál fia Lőrincnek fiát, Jánost idézik perbe a Rakovszkyak . Úgy néz ki, hogy ekkor utoljára! – Természetesen lehet, hogy adtak el a területből Bekének is, mint az a pribóci részeken is látszik. Pribóc eredetileg a Madách családé királyi adomány alapján . de a határoknál reészben Beniczky-Thúróczy ősöké is, és részben a Lehoczkyak őseié is,- adománnyal, örökléssel, eladással ismételten cserélődnek a birtokrészek tulajdonosai, így a Lehoczkyak, akkori nevükön még Kisrákóiak is örökölnek itt részeket:

 Adatok Túróci Registrum.69. oldal.

  1326. a Túróci Convent előtt  Csernyik fia Ábrahám, Isow fiai Benedek és Pongrácz, Bodor fia Lukács, a Blatnyica folyó és a Rakouch patak közt fekvő rétjük felél 5 ezüst márkáért Madách fiainak, Benedeknek és Pálnak, Mike fiainak Jánosnak és Dresknek, Tóbiás fiának Zabrachánnak, Fülöp fiainak Péternek és Tomposnak, végül Wachot fia  Miklósnak eladják!

   1363. május 20.  László Csanádi Prépost Nagy Lajos király kancellárjának ispánja és titkár előtt  András fia Benedek, Ábrahám fia Pál, Báthor fia Lukács, és Rakowi Ewren fia Ravasz Miklós Pribóc birtoka egy részét  Mike fia István fiainak és  Pribóczi János fiainak Lászlónak és Jánosnak adja!

--------------------------------- 

. – Az sem igaz, hogy ez időtől nevezték volna magukat az őseink, Kisrákó Lehotkára keresztelése után Lehoczkyaknak. Ez a névhasználat majd csak 1487-ben jelenik meg, mikor Jakab és Márton már De Lehotka írják magukat, átkeresztelve a helység nevét Királylehota után Kis-Lehotára, azaz Lehotkára. Addig a falu neve Kisrákó, másként Rakovec volt, s a birtokló családtagok magukat az ideig „De Kisrákó” írták./ Révay Doc. Ad Nob.-Nemesi dokumentumok!/ - Viszont Királylehotán, az ott birtokló ágazat Királylehotainak, vagy Lehotainak nevezte magát már 1421-ben is, a kor szokása szerint, egy család különböző helyeken birtokló tagjai, birtokaik alapján más és más néven nevezték magukat. /Királylehota nevében a "Királyhavas" :”Alpinia Kiraly” neve a régi név, az alatta létrejött Lehota a hegységről kapta  "király" jelzőjét, mely később eggyévált a falu nevével!/ Az állandó családnév csak a XVI. századra jön szokásba! Így pld. Beke fia János, Bisztricska nemesura 1324-ben és 1349-ben Bisztereczi  Jánosként szerepel. 

 

    A Lehoczky család Túróc megyében fekvő nagy uradalma Bisztricska alapbirtoka 1284-ben került a család tulajdonába, mikor Csernyik bátyja, / a családi hagyomány szerint hárman: Beke, Csernyik és Lork testvérek voltak!/ Lork, Kozma fia Lauren comes megkapta László királytól a Túróc-Szentmártontól nyugatra fekvő Kusbyztriche, azaz Jahodnik birtokát, az akkori nevén Bisztricskát, a mai Bisztricska szomszéd települését és környékét! /Az adatokban már 1258-ban feltűnő, akkori nevén Villa Bystricha / ma Bisztricska/ szomszéd települését,  mely ekkor már értékes birtok volt. Mint Májusz Elemér írja: Túróc vármegye kialakulása, vámhelyei és forgalma, című dolgozatában: „Villa Bysztricha ura Kozma fia Lauren comes 1292-ben vásárol jobbágyfiúktól.” / Azaz megyei nemesektől!/ „ A terület messze átnyúlt a túlpartra Béláig és Szklabinyáig, északon pedig, Ruttkáig.

1258-84 között jönnek létre szétköltözéssel a túlparti települések, s Kisbeszterce, Jahodnik. IV. László, már, mint értékes birtokot adja Kozma fia Lauren comesnek.”

  Bystriciára, a mai Bisztricskára Bekének fia János kapott adományt 1324-ben, aki aztán 1349-ben a Túróci Convent előtt Bisztice birtokát anyai ági unokatestvéreinek adja, a mai Selmeci és Ludravai Tholtok őseinek, akkori nevükön Seniceieknek! Beke fia János anyjának a testvére volt Péter, akiről és akinek a fiairól a Túróci Registrumban szó van! 

    Később, 1511-ben és 1512-ben Kisrákói Máté, másik nevén Lehoczky Máté ezen a rokonsági alapon vásárolja meg örök áron a Tholtoktól 200-200 aranyforintért a  Bisztricskán lévő negyed részeiket!

    Itt adatokat kapunk a Túróci Registrumból: 1324. ápr. 29. – 1347. nov. 13. – 1349. nov. 6. és 1357. máj. 16. dátumokkal.

A Registrum szövege: 23.§. Super Bystricia:

   Item Paulus, filius Nicolai, Jacobus et Nicolaus, filii Poch et Stephanus, filius Johannis de Seuniche, exhibuerunt nobisquasdam quatuor litteras, unam olmi /így/ domini Karuli, regis Hungariae privilegialem mediosi suo sigillo in partibus Transsylvanis deperdito consignatum, super confirmatione donationis magistri Danch, in facto possesionis Biztricie vocate ac legitima statutione et meteram erectione eiusdem pro Johanne, filio Beke factis, / 1324. ápr. 29./ anno dominice incarnationis MoCCCmo vigesimo quarto provilegialiter emanatam; et aliam domini Lodovici, pridem piissimi  regis Hungariae , in festo beati Brictii  confessoris, anno /1347. nov. 13./ domini MoCCCmo quadragesimo septimo patenter confutam, pretectas litteras dicti domini Karoli regis privilegiales de verbo ad verbum in se transcriptive et confirmative continentem, tertiam autem conventas de Thuruch, super perpetuali donatione dicte possesionis Bistricie per prenominatum Johannem, filium Beke, nobilem  de Biztrice, inventorem eiusdam Stephano, filio Johannis, filii Petri, Paulo, filio Nicolai, filii eiusdem Petri, Nicoluo et Jacobo, filiis Poch, filii predicti Petri, fratribus suis patrualis /így/ facto, feria sexto provima ante festum beati Martini confessionis, anno Domini MmoCCCmo quadrigesimo nomo exortam quartam autem eiusdem domini Lodovici regis, /1349. nov. 6./comiti Nicolao de Zeech preceptoriam, super remissione et  resignatione dicte possesionis Biztrice, per comitem thomam, olim iudicem curiae regieprius occupate directam, in  Wisegrad, feria tertia anno eiusdem MmoCCCmo quadrigesimo /1357. máj. 16./ septimo, patenter Confectam, veras et iustus, asserentes plure non habere.”

 A Registrum szövegének idevonatkozó fordítása:

„ Továbbá Pál, Miklós fia, Jakab és Miklós, Poch fiai és István, Senicei János fia, négyen bírnak egyazon jog szerint; egyúttal Károly, Magyarország és Erdély királya, /” domini Karolis Regis Hungariae pivilegialem mediosi suo sigillo in partibus Transsylvanis deperdito consignatem”/ újból megerősíti Dancs mester adományát, amit Bisztricska / Bystricia/ nevű helységre tett a törvényes helyzetet és a biztonságos állapotot felállítva, ugyancsak Beke fia Jánosnak tettéért, 1324. ápr. 29. „ – Vagyis négyen: Pál, Miklósnak fia, Jakab és Miklós Pochnak fiai és István, Senicei Jánosnak a fia birtokolnak itt egyazon jog szerint, valamint ugyancsak megerősíti a király Danch mester adományát, amit  Beke fia János kapott a tettért ugyancsak /aki itt birtokol szintén/ .

„ Valamint boldog emlékezetű Lajos, Magyarországnak királya is megerősítette Károly királynak privilégiumát. 1347 nov. 13.”

„ Harmadszor is felülvizsgálta a túróci convent a Bisztrycia földjére vonatkozó adományt, Beke fia Jánoson keresztül, aki Bisztricska nemesura.Itt találjuk ugyancsak Istvánt, János fiát, Péter fiait, Pált, Miklós fiát, ugyancsak Péter fiait és bátyáit, valamint rokonait. Megerősíti kegyelmét Lajos király 1349. nov. 6. és felszólítja Tamás comest, adja vissza, amit elvett, 1357. máj. 10. Itt senki más nem birtokolhat.”  

 

Pontos, részletes, ide vonatkozó adatok, amire az oklevél  utal: 

  1324 ápr. 29. előtt Danch mester Bistrice birtokát adja Beke fia Jánosnak és a határokat kijelöli. /Túróci Reg.72. oldal/

 1324. ápr. 29. Róbert Károly  Danch mester Bistrice birtoka tárgyában Beke fia Jánosnak 1324. ápr. 29 előtt tett adományát megerősíti. Ezen oklevelet Nagy Lajos király 1347. június  11-én  kelt oklevelében átírja. / Túróci Reg. 72. oldal/

  1347.  nov. 13 Nagy Lajos király átírja  és megerősíti  Róbert Károly király 1324. ápr. 29-én Bistrice birtok tárgyában kelt adománylevelét.

  1349.  nov. 6. A Túróci Convent előtt Beke fia János, Bistricei nemes  bistricei birtokát unokatestvéreinek, János fia Istvánnak, Miklós fiának Pálnak,Poch fiainak Miklósnak és Jakabnak adja. 

   1357.  május 16.  Nagy Lajos király meghagyja  Széchi Miklós királyi ispánnak, hogy intézkedjék az iránt, hogy Tamás királyi ispán, volt országbíró Bistrice birtokot, melyet elfoglalt, tulajdonosainak adja vissza!

 

Jahodnyk, azaz Kysbistrice:

   1340.  jan. 22. Miklós eszterlomi prépost  és a káptalan  IV. László királynak Kysbistrice, másnéven Jahodnyk birtoka adományáról szóló 1284.  aug. 2. kelt adományáról szóló oklevelét átírja.

 

/Túróci Registrum  85. oldal/

 

49. §.) A Kisbisztricskai birtokrészről, másik nevén Jahodnik földjének
benyúló területéről /B
Hasonlóképpen János, Györgynek fia, bemutatott nekünk okiratokat
…………………………összeállítást Kisbisztricska nevű birtokról és annak törvényben
elrendelt határait meghatározva Kozma fiának, Lőrinc comesnek,
személyesen uralkodó László király akarata által, kelt ….………………… 1284. aug. 2.
az Ő uralkodásának tizenkettedik évében, irata szóról szóra folytonos, azok
valók és igazak, érvényes, több bemutatott birtok nincs.

 

 

-------------

Recsk comes és rokonsága levéltárából az ide vonatkozó részek:

Keltezés: 1284-07-01 Buda

DL-DF: 40822

Kysbisztrice:


Regeszta: IV. László király megparancsolja a turóci konventnek, hogy küldje ki megbízottját, s ennek jelenlétében Rechk fia: Pál királyi ember iktassa be Kozma fiát: Lőrincet a Turuch-i Kusbezterce birtokba, amennyiben az eladományozható.


Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=330&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:

---------------------
Keltezés: 1284-08-02

DL-DF: 40822

Kysbisztrice:
Regeszta: IV. László Kozma fiának: Lőrinc comesnek adományozza a Turch-i Kusbezterche nevű birtokot, átírván a turóci konventnek 1284. júl.9-i jelentését a birtokhatárjárásáról és iktatásáról.


Elektronikus elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=rec*&pg=342&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:

_______________________________

Keltezés: 1299-04-12

DL-DF: 65258

Lauren comes, Kozma fia Liptóban tanu:

Regeszta: (in Palmarum) Bude.(III. András király) bizonyítja, hogy a megbízásából eljáró fogott bírák Demeter mester Zolum-i comes, Tamás comes, Herricus mester, Belus comes, János fia: Nycholaus közvetítésével Miklós comes, Bothyz testvére mint felperes kiegyezett Rechke fia: Pál comes, Bogomerius fiai: Bodov, Miklós és János, Seraphinus fiai: András és Miklós alperesekkel. A per Demeter mester Zolum-i ispán előtt kezdődött. A felperes itt visszakövetelte László király kiváltságlevele alapján Scenmiclus, Zemerchen, Nadosd, Domanyulese földeket, azt állítva IV. László privilégiuma alapján, hogy azok Werbiche birtokhoz tartoznak, amivel szemben az alperesek azt vitatták, hogy a kérdéses földek örökös, nem pedig szerzett javaik, mire az ispán a viszályt a király elé terjesztette. Az egyezség szerint Miklós comes eláll követelésétől, ha az alperesek és velük Kozma fia: Lőrinc comes hatvanad magával hozzá hasonló nemesekkel (cum sexaginta personis nobilium sibi consimilium semet inclusis) a Scepus-i káptalan előtt, s az esztergomi (Strigoniensis) káptalan, meg a Thurch-i konvent embereinek jelenlétében Szent György nap quindenáján (máj. 8.) leteszik az esküt, hogy a kérdéses földek örökölt birtokaik voltak és sohasem tartoztak Werbiche-hez, egyszersmind IV. László privilégiumát érvénytelennek tekinti, ellenkező esetben azonban ő lesz a birtokos. Végül megállapodnak, hogy az eskütétel után a határokat meg fogják állapítani. - Átírta a szepesi káptalan 1299. május 17. - Húščava 84.; Reg. Arp. 4229. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 19.

Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Scenmiclus, Zemerchen, Nadosd, Domanyulese, Werbiche

Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14491/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OCkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:


---------------------------

Keltezés: 1299-04-12

DL-DF: 65259

Regeszta: (in [Palm]arum) Bude. III. András király meghagyja a turóci konventnek, hogy kiküldöttje legyen jelen a Rech fia: Pál comes és Bog[ome]rius fiai és [Seraphinus fiai] által 60 nemes eskütárssal Botyz testvére, Miklós comes ellenében György napjának quindenáján (máj. 8.) a Scepus-i káptalanban Z[enthmi]klous, Zemerchen, Nadasd [és] D[oma]nwlese birtokok ügyében leteendő eskünél, és az eljárásról a határok leírásával tegyen jelentést. - Átírta a turóci konvent 1299. május 17. - Reg. Arp. 4230. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 20.

Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Zenthmiklous, Zemerchen, Nadasd, Domanwlese

Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14492/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OSkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:

---------------------------------

Keltezés: 1299-05-17

DL-DF: 65258

Lauren comes, Pál comes és Seraphinus fiai megegyeztek:

Regeszta: (dom. p. oct. Stanezlai). A Scepus-i káptalan előtt Bothyz testvére: Miklós comes elengedi Lyptov-i Bogomerius comes fiainak: Bodov-nak, Miklósnak és Jánosnak az esküt, amelyet hatvan Thurch-i, Lyptov-i, Scepus-i és Sarys-i nemessel kellett volna letenniök és elismeri, hogy Doman yulese birtokok (!), a határok feltüntetésével, örökös tulajdonuk. III. András királynak 1299. április 12-én kelt és a per lefolyását ismertető oklevele (lásd Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 19. sz.) írásba foglaltatván nevezettek, Seraphinus fiai, Pál comes és Lőrinc comes megegyeztek, s az utóbbi kettő kijelentette, hogy őket a nevezet birtokokból semmi örökösödési jog (hereditarium ius) nem illeti meg. - Doman yulese-nek határai: Prima meta incipit a parte meridionali a capite rivuli Ploschin et descendit per ipsum fluvium versus septentrionem et cadit in fluvium Wag; ascendens ipsum fluvium Wag versus orientem usque ad metas Ockolychna et ibidem separantur mete filiorum comitis Bogomerii a metis comitis Nycholai comitis Bothyz et ascendendo ipsum fluvium Wag protenditur usque ad locum, ubi rivulus Bocha cadit in ipsum fluvium Wag et ascendit fluvium Bocha usque ad alpes et sic mete et termini dictarum possessionum terminantur. - Hártyán, selyemzsinórról függő kopott pecséttel. (Sub A. fasc. I. n. 10.) - Húščava 83. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 21.

Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Domanyulese birtokok

Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14527/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OCkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=24&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:

--------------------------

Keltezés: 1299-05-17

DL-DF: 65259

Pál comes és Lőrinc comes kijelentik, hogy őket az emlitett birtokból semmiféle örökös jog nem illeti meg:

Regeszta: (dom. p. oct. Stanyzlai). A turóci konvent bizonyítja, hogy a III. András királynak 1299. április 12-én kelt parancsa (lásd Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 20. sz.) értelmében a szepesi káptalanhoz kiküldött megbízottja jelenlétében Botyz testvére: Miklós comes elengedte Lyptov-i Bogomerius comes fiainak: Bodou-nak, Miklósnak és Jánosnak az esküt, amelyet hatvan Turch-i, Lyptov-i, Scepes-i nemessel tartoztak volna letenni és elismerte, hogy Doman vlese birtokok örökös tulajdonuk, Pál comes és Lőrinc comes pedig kijelentették, hogy őket az említett birtokokból semmi örökös jog sem illeti meg. - A határ leírása egyezik a szepesi káptalan ugyane napon kelt oklevelében foglalttal. - Eltérő nevek: Ploschyn, Waag, Nicolai comitis fratris Botyz. - Rongált, szakadozott, helyenként olvashatatlan hártyán, hátlapján viaszpecsét töredékével. (Sub A. fasc. I. n. 12.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Mályusz-Borsa, Szent-Ivány 22.R

Birtoklástörténet vonatkozásában érintett területek: Doman vlese

Elektronikus elérhetőség:
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/14528/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSg2NTI1OSkifQ
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_14/?pg=25&layout=s

Megjegyzések:

Kapcsolódó források:


--------------------
&layout=s&query=bog*
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/15161/?list=eyJxdWVyeSI6ICJKRUxaPSgzODgwMCkifQ

Megjegyzések:

 

----

Kiegészítő, még  összevetésre váró adatok:

   1345. júl 29.  Mihály, liptói alispán és négy szolgabíró, Poch, László és Egyed anyja leánynegyedének- István fiai Poch, László, Egyed, Péter fia Beke, Myloth fia  János által birtokban történő kiadása tárgyában intézkedett. / Liptói Registrum 55. oldal/

 

Itt " Péter fia Beke" semmiképp Bistereci János apja Beke , mert az már régen halott!

 

   

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 26
Heti: 24
Havi: 634
Össz.: 106 307

Látogatottság növelés
Oldal: 12. oldal Túróci Registrum:" Super Bystricia"igazolások magyarra fordítása, megjegyzésekkel
A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2019 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: lehotkai árpád - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »