A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Ezen az oldalon az 1244. évi IV. Béla királytól származó adománylevél képe és magyarra fordított szövege, valamint a Királylehotára vonatkozó - 1361. évi, - 1390. évi és az - 1552. évi megerősítő, új adománylevelek fényképe és azok magyarra fordítása látható és olvasható.Valamint Királylehota birtoktérképe és látképe tekinthető meg.

   Az 1244. évi Kisrákóra vonatkozó, a Túróci Registrumban olvasható adománylevél-hitelesítő szöveg latinul és magyarul is az első oldalon már közölve van; a Bisztricskára vonatkozó Túróci Registrum béli szöveg latinul és magyarra fordítva a 12. oldalon olvasható. A túróci birtoktérképek pedig a 13. oldalon láthatóak. 

A következő három királylehotai adománylevél közül az 1361. évi és az 1390. évi oklevelek latin szövege szintén itt van leközölve, továbbá I. Ferdinánd 1552. évi adománylevelének  a magyar fordítása, illetve az oklevelek fényképe is itt látható.

A kép Csernyik 1244. évi adománylevele IV. Béla királytól / Pribócon a Beniczky levéltárban/

71._iv._bela_adomanylevele_eredeti.jpg

2015-01-05_csernik_levele_41.15.jpg

 Magyarul az adománylevél szövege:

/Az 1244. nov. 22-én IV. Béla király által adományozott oklevél eredetijének a hitelesített másolata, mely Pribócon a Beniczky-család levéltárában volt. A hiteles másolatot Dr. Kredics László könyvtárigazgató bocsátotta rendelkezésünkre. Az oklevél szövegét magyarra fordította Lehoczki Henrik, - Lektorálta dr. Kredics László./

"Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Bosnyákország, Szerbia, Galicia, Lodoméria és Kunország királya, Krisztus valamennyi hívőjének, aki ezt a levelet majd megtekinti üdvösséget a való üdvözítőben. Királyi fenséghez illendően híveinket és fegyveres kezet adó védelmezőinket gazdag adománnyal jutalmazzuk, amelyet viszonzásként az országnak javáért szólított nagyszerű tetteikkel kiérdemelték, gazdátlan birtokot adományozni tartozunk. Mostantól kezdve, mindenkinek tudomására hozzuk az olyannyira minden jelen élőnek, mint amennyire az utódoknak is, az ezen sorokban meghatározott akaratunkat, hogy Csernyik, aki ifjú éveitől fogva mindvégig hírhozóként híven és ragaszkodóan szolgált minket, és hogy ezáltal az ő hűségét megismervén szándékozunk mindezen napokért hűséges szolgánkat a jajunkban nyújtott hűségének és szolgálatának viszonzásául a szokott módon, bizonyos Meffriknek örökös nélkül maradt földjét neki ajándékozni, a Rákócnak/Rakouch/nevezett, Turóc tartományban található, gazdátlan földterületünket, hívünknek és az ő örököseinek szakadatlanul öröklődő birtokául. Akinek földbirtokba iktatását hívünk Thetus ispán személyesen megtette. Ezen földterület első határa kezdődik az északi rész felől ott, ahol a Blatnyica folyó a Turóc folyóba torkollik; innen tovább a földrész felemelkedik ugyanezen folyó mellől keletre egészen a Ribe folyóig; ugyanezen folyón át a földrész elvezet dél felé, és ott van a határ fordulópontja a szántóföldek alatt, egy bizonyos Vörös Fenyűfának nevezett helynél; innen elvezet a nyugat felőli részhez, ahol a határ egészen a Borfának nevezett pontig tart; onnan aztán elirányul egy Hradek nevű kicsike dombváracskához; és erről a helyről a már említett Turóc folyónál záródik, és ezen a módon állapítandó meg az eredeti határ.

  Ahogyan pedig ezen adománynak mindvégig állandó és szekadatlanul folytatódó, senki által és soha bármikor, bárki idejében sem lehet érvénytelenítéssel visszakövetelni, akaratunkat ezen levelünkben kiállított adományunk sértetlen maradását kettős pecsétünkkel ellátva megerősítjük.

   Kelt az Úr kegyelméből az ezerkettőszáz negyven negyedik esztendő novemberének 10. napján. Uralkodásunknak pedig tizedik évében."

  ---A hitelesítő pecsét, aláírás a másolt levél alján hiányos, annak csak a felső széle látható.

   A fenti adománylevelet igazolta a Turóci Convent az 1391. évi adománylevél-felülvizsgálatok kapcsán felvett jegyzőkönyvben is.

Eltérés a keltezéseknél: Julianus naptár november 10. = október 23. Gergely naptár szerint december 10. = november 22.

     A fenti fényképen látható oklevélpéldány Beniczky Márton pribóci levéltárában őrzött hiteles másolata az eredeti oklevélnek.

A Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött példányt pedig valószínűleg a Znióváraljai Premontrei Székesegyház Scriptoriumában másoltatták. Ennek a szövegét -főleg a második felében- gyakori szórövidítések /sablonos kifejezéek/ tarkítják.

Az oklevél nyomtatott szövegéről készítette Lehoczki Henrik a fordtást, és a kódexbetű felnagyított képével egyeztette.

A hátoldali szöveg fordításában :" Nagj Rakovach adománya együtt létrejött határvonlakkal Czernek részére. Lerakandó a Kezdetekhez!" -sajnos olvashatatlan aláírással és dátum nélkül. / Lehoczki Henrik közlése/

Az oklevéllel kapcsolatos továbbiakat és a Nemzeti Levéltár Oklevélpéldányának fényképét itt tekintheted meg: www.lehoczkykronika.hu - a megtekintéshez a Chrom 2017. verzióját kell használni! 

A Lehoczky Krónika: - Lehoczki Henrik honlapja PDF változatban.

                                 +++                    

 

1. kép: Királylehota látképe az Alacsony Tátra felől, háttérben a Vachtár-hegy és mögötte a Magas Tátra eleje látható:

kiralylehota_latkepe.jpg

2. kép: A XIII. századi liptói őrhelyek elhelyezkedési térképe:

a_liptoi_vedrendszer_ii.endre_kora.jpg

3. kép: Királylehota birtoktérképe, mind az 1361. évi, mind az 1390. évi, mindpedig az 1552. évi királyi adománylevelek szerint is:

kiralylehota_birtokterkepe.jpg

4. kép: az 1361. évi, Nagy Lajos királytól származó adománylevél mérete 9,5 cm x 27 cm bőrcsík. Az adománylevél  fényképe:

lajos_kiraly_1361._evi_adomanylevele.jpg

 

Az 1361. évi Királylehotára utaló adománylevél szövege:

 " Nos Ludovicus Dei Gratia rex Hungariae memoriae commendantes significanus tenore psentium quibus expedit Univerzis. Quod Nos in recompensationem fidelium servitorum Aegidii Nicolai et Barnabae, Christiani de /et?/ Ganh filiorum eiusdem Aegidii, quod nobis idem in Venatonibus ferarum assidue exhibuerunt et inpenderunt Terram et Sylvam Nostram Regalem inxta et inter fluvios Vag et Bocza vocatos, usque ad summitates Alpium Kyraly et Baczuch dictos in Comita Lyptovien existent, cum utilatibus et Pertinentis suis univerzis, dedimus, dovanimus et contalimus pfatis Aegidio Barnabae et Christiano Nicola Ganh. Ac per eos ipsos haeredibus haerediume eorum Sucessoribus Jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam et habendam. Datum in Lipcse Solien feria secundo proxima post festum Navitatis Beati Joannis Baptistae Anno D. 1361."

 

Az 1361. évi adománylevél szövegének magyarra fordítása:  

"Mi, Lajos, Isten kegyelméből Magyarország Királya, megemlékező okiratban elrendeljük, s ugyanezen irat értelmében mindenkivel tudatjuk, hogy a Minekünk tett hűséges szolgálatainak ellenszolgáltatásaként Egyednek(,) Miklósnak és Barnabásnak, Kirisztián de Ganhnak, ugyancsak Egyed fiainak, /értsd: nemeseinknek!/akik   vadászatainkon, velünk vadászván állandóan megmutatták nekünk, és tanújelét adták áldozatkészségüknek és bátorságuknak; - ezért nekik adjuk a Mi Vág és Boca folyók között elterülő királyi földjeinket és erdeinket, valamint a Király-Havas csúcsától a Baczuchi havasok között lévő hegyeket,  /egészen/ a Liptónak nevezett vármegye határáig, használatra ,- a mindenféle hozzávaló tartozékokkal együtt odaajándékozzuk minden jövedelmével nevezett Egyednek, Barnabásnak és Krisztiánnak, Ganh Miklósnak, ezért övék a tulajdon és az ő örököseiké s azok utódaiké örökkön örökké, örökös jogon, visszavonhatatlanul ők birtokolják. Kiadva Zólyom-Lipcsében a Keresztelő Szent János születése ünnepéhez legközelebb eső hétfőn. Az úr 1361. esztendejében. / Ez 1361. június 28. napjára, hétfőre esett!/

Tehát az adománylevél azt mutatja, hogy a királyi vadásztársaság tagjai voltak, az Udvarhoz tartoztak, ezért adja ajándékba a király a hatalmas, valójában gyakorlatilag korábban is a birtokukban volt területet. 1361-ben  Keresztelő Szent János ünnepe alkalmából. Valószínűleg a "Szentivánéj" ünnepek szórakozásai között tartottak egy nagy vadászatot is, ennek az emlékére adta a király a hatalmas adományt, örök időre. A királyi földek a vármegyétől független területek voltak. Tehát ez a birtok "szabad birtok", nem közönséges nemesi birtok, nem tartozik teljesen a megye alá. - 

5. kép: Az  1390. évi, Zsigmond királytól származó megerősítő adománylevél. Mérete: 17,5 x 22,5 cm  :

zsigmond_kiraly_adomanylevele_1390..jpg

 

Az 1390. évi Zsigmond király általi megerősítő oklevél szövege:

"Nos, Sigimundus Dei Gratia Rex Hungariae Dalmatiae Croatiae etc. Marchio Moraviae Brunschw et meritor Commendamus tenore psent significant suibus expedit Universis. Guod nos in recompensationem fidelium servitor Barnabae /?/ Hankonis Filior Aegidii, quod idem Serenissimo olim principi Dno Ludovico Regi Hunga Praedecessori nostro honrando felicis memoriae in venationibus ferare exhibuisse asserunt, omnio alucritate exhibent de psenti, ac exhibere promittunt in futur, quae Sylvam Seu Terra nostram regalem inter Fluvios Vag et Bocza vocatos in Cotta Lyptovien existent, quam alias idem Dnus Ludovicus Rex  Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolas Fratribus eorund Barnabae /?/ Hankonis, ipsis, et nos similiter pfatis Barnabae Hankonis ac ipsor Haeredibus, Haerediume suor Sucessonibus dedimus et contatimus, imo Eadem Sylvam seu terra simul cum utilatibus et Ptinentiis suis Univerzis eiusdem donanus et conforimus Jure perpetuo, et irrevocabiliter haben, tenen dam Paint /?/ et possidend. Hac nostror Testimonis Litrae. Dat in Lypcse Solien feria sexta proxima post festum Beatorum Petri et Paoli Apostolor Anno D. 1390."

 Az adománylevél szövegének magyarra fordítása: 

"Mi, Zsigmond, Isten Kegyelméből Magyarországnak, Dalmáciának, Horvátországnak Királya, Morvaországnak és Brandenburgnak őrgrófja, és átadója ezen megemlékező okiratnak, melynek értelmében elrendeljük és Mindenekkel tudatjuk, akiket csak illet. A nekünk tett hűséges szolgálatok ellenszolgáltatásaképpen Hank Barnabásnak  Egyed fiának, - ugyanazért, amiért régen a Felséges Fejedelem, Lajos Úr, Magyarország Királya, Uralkodó elődünk, tiszteletreméltó és boldog emlékezetű vadászatain vele vadászván állandóan megmutatta bátorságát, ügyességét, és ígérete szerint tettrekészségét a későbbiekben is minden igyekezetével megmutatta azt, ezért a mi Királyi Erdeinket, csakúgy, mint Földjeinket a Vág és Bocza folyók közt, egészen a Liptónak nevezett vármegye határáig, csakúgy, mint régen Lajos Király Úr adta azt Egyed szülőnek és Krisztiánnak, valamint /ac= és!!!/Miklósnak, előbbi Hank Barnabás bátyáinak őmaguknak, azon Hank Barnabásnak aki hozzánk fordult, és az ő utódainak és azok örököseinek adjuk Örökkön örökké mindenféle tartozékokkal és jövedelmekkel odaajándákozzuk ugyanazon Erdőket, valamint Földeket és a hozzátartozó jövedelmeket örök időre és visszavonhatatlanul, ők bírják és birtokolják. Ezt ezzel az okirattal bizonyítjuk. Kelt: Zólyom-Lipcsében, Péter és Pál Apostolok ünnepe utáni hatodik napon. Az Úrnak 1390. évében." /1390. július 5. Péntek/ 

   

    Mint Lehotzky András a magyar családtörténeti tan megteremtője írja 1760-ban, Pozsonyban, latin nyelven megjelent munkájában, a híres Semmatographiában: 

 

" Lehoczkyonorum  genus antiqum Dicit in Boh. Pessina, sub titulo Mars Moravicus in Dedic. in fine. Hanc familiam describit Horváth J.C. Hung. Danielis Lehoczky Juris Conculti celebris vitae.. magyarul: "A Lehoczkyak ősi nemzetségét Bohémiában /Csehországban/ mondja Pessina, Mars Moravicus címzéssel Felszentelve a határon. A Hanc család történetét megirta Horváth. J.C. Lehoczky Dániel hires jogtanácsos élete cimű munkájában!" /Értsd: Morva Hadurak a Határon, azaz Morva Határgrófok Márkik címzéssel./ Pessina cseh történetíró az 1600-as években, a Jezsuiták kiadásában írta meg Mars Moravicus című könyvét, azaz a Morva Őrgrófság történetét. A könyvben erre hívatkozik Lehotzky András. A királylehotai oklevél szerint és a szepesi kapitulációs lista bejegyzése szerint a Királylehotát birtokló család neve  Nagy Lajos király és Zsigmond király adománylevelének bejegyzésénél:" HANK familia". Lehoczkyként I. Ferdinánd király adománylevelének bejegyzése után van irva a család, igy: "Lehoczky alias Lehotay familia" Dr. Vitek és Bizub Királylehotai Lehoczkyakról írt könyvében szintén  "De Ganh " nemzetségnek veszi, ott Egyed fiainak  Barnabást és Krisztiánt forditja, és Miklóst Egyed fiát Egyed apjának magyarázza, hibásan, mert ha összevetette volna a Zsigmond király adománylevelével, ott egyértelmű, hogy Barnabás, Krisztián "ac" és Miklós Egyed fiai!.  Más értelmezés szerint a De Ganhot "Ganhhoz hasonlóan Egyed fiai"-ként forditva is értelmezhető lehetne Ganh/Hank/ negyedik testvér is, de az 1732. évi Szepesi Kapitulációs Lista bejegyzése szerint, és valószinűleg a család is igy olvasta az oklevelet: Barnabás, Miklós, és Krisztián,  Hank nemzetségből való Egyed fiai! Lehoczky Andrásnál is ezért van igy irva a Semmatograpjhiában. A Hanc család történetét megirta Horváth... 

Hanc - "Ezt"-nek is forditható, ezért  félreérthető a szöveg!

Dr.Vitek és Bizub könyvének krtikája a  11. oldalon!

6. kép: Az 1552. évi és 1553-ban kihírdetett, I. Ferdinánd királytól származó, megerősítő új adomány átirata, mely be lett vezetve 1654. március 25-én a Szepesi Kapitulációs Listába. Pergamenpapíron 57 cm x 38,5 cm . A fényképe:

s_1553-ban_kihirdetett_uj_adomany_atirata_a_szepesi_kapitulacios_listan.jpg

 

 Az 1552. évi adomány szövegének magyarra fordítása:

"Mi, Ferdinánd Római Király, Magyarországnak, Csehországnak, Dalmáciának, Horvátországnak Királya, Ausztria Főhercege, Burgundia Hercege, Morvaország Őrgrófja, megemlékező okiratban elrendeljük, ugyanakkor ezen oklevél szerint Mindenkivel tudatjuk, akiket csak illet, hogy a Mihozzánk forduló hűséges nemeseinknek egyenként és családi követségben közösen benyújtott alázatos kérését meghallgattuk, úgy mint Királylehotai Lőrinc, András, István, Mátyás és Ambrus kérését, mint akik nekünk és a Szent Koronának előbb is hű szolgálatokat tettek, ezután Világossá tették előttünk, hogy különböző időkből és helyekről származó oklevelekkel tudják bizonyítani, azt hogy teljesen az övék Királylehota falu a Liptónak nevezett vámegyében, ahol a faluhoz tartozó terület egy külön járást képez, - ahol csendben és nyugalomban, a szomszédaikkal barátságban akarnak élni Lőrinc, András, István, Mátyás és Ambróz, úgy ahogy elődeik is békében éltek, ők is ugyancsak nyugalomban akarnak élni, emellett bemutatták a Királylehota falura vonatkozó dokumentumokat és okiratokat, ami kevés megvolt, azonban szintén ezt megelőzően háborúság és kisebb békétlenség támadt a birtok jogát illetően a szomszédokkal, és elveszítettek részeket a birtokaikból, ezért a veszteségek kiküszöbölésére a Mi teljes Királyi Jogunkkal visszaadunk mindent ami bármely módon Királylehota faluhoz és alá tartozik, - a Mi  Minden Tekintélyünkkel visszaadjuk azt ami a birtokhoz tartozik, mindent ami ott hasznot hoz, minden megművelt és megműveletlen, bevetett és bevetetlen földeket, szántóföldeket, réteket, legelőket, hegyi tisztásokat, erdőket, ligeteket, hegyeket, völgyeket, vizeket, patakokat, tavakat, halászhelyeket, malmokat és örlésre alkalmas helyeket, és minden bármilyen néven létező, megfelelő velejáró hasznot, amely a jogos határon belül alá tartozik, ott található, ott előforduló régi részek, kénytelenek voltunk meghallgatni Királylehotai Lőrinc, András, István, Mátyás és Ambróz kérését; - ezért ami övék és összes utódaiké, visszavonhatatlanul, újból odaadjuk a fent nevezett javakat, odaadományozzuk új adománnyal örök időre és visszavonhatatlanul a falut és a hozzátartozó fent említett területeket, javakat és kiváltságokat.  -  Kiadva az oklevél a Mi Bécsi Székhelyünkön az Úr 1552. éve februárjának 10. napján, a Mi római királyságunk huszonkettedik esztendejében, egyéb királyságainkban uralkodásunknak pedig huszonhatodik évében. - Ferdinánd és Oláh Miklós egri püspök." 

   Ezután 1553. február 27-én a Szepesi Kapituláció Ferdinánd király parancsa szerint beiktatta az új adományba az adományosokat, és a régi határok szerint kijelölte az új adomány alapján a birtok határait. Jelen voltak a kijelölt személyek: a király képviselői, a vármegye képviselői, és a tanuként felkért szomszéd birtokosok. Ezt a beiktatást írásba fektették. Az iraton olvashatók a  jelen volt személyek nevei.

Ez 1559-ben be lett vezetve a Szepesi Kapitulációs Listába.

A családi követségben megnevezett Lőrinc, András, István, Mátyás és Ambrus után a többi családtagok külön-külön is kaptak adományt Maximilián királytól a külön-külön vagyonaikra is.

Lőrinc, András, István, Mátyás ás Abmróz adomány-megerősítést szerző családi követek beazonosítása a nagy családfán: Minthogy nem betürendben vannak a keresztnevek, ennek oka a születési sorrend tekintélye kell, hogy legyen! Így összevetve a nagy családfa adataival ekkor, 1552-ben a Lehoczkyaknak két fő ága volt: az I. Táblán álló I. György leszármazottai és a IV. Tábla élén álló András ágazata. Így, mint I. György ágának képviselője van jelen a kb. 1490 és 1500 között született Lőrinc, és a vele azonos nemzedékbe tartozó, szintén kb. 1490 körül született András, ki a IV. tábla élén látható. Minthogy a családfa tábláján látható /ha pontos!/az, hogy Lőrincnek Márton fia utód nélkül halt meg, de testvérének Mártonnak lehet a fia István, mint 30 év körüli képviselője ezen ágazatnak;- Mátyás pedig, mint a IV. tábla ágazatának 25 év körüli képviselője, azonos az itteni tábla élén látható, és előbb említett András családi követ unokájával, Mátyással. /András fia Máténak fiával!// De a latin Mathias név Máténak is fordítható esetenként!// - Ambróz pedig lehet, hogy István testvére. /Vagy a IV. Tábla hiányos és ott kéne keresni!/ Mindenesetre így mindkét fő ág képviselve volt! 

 

 A Szepesi Kapitulációs Lista bejegyzései a Nemzeti Levéltárban:

 

1. Fasc. 155. N.1. 1361  _1541

 

1._irat_fasc._155._n._1._1361_1541_1.jpg

 

 

 

2. Fasc. 155. N. 1. _1361_ 1541_ _2. 

 

2._irat_fasc._155._n._1._1361_1541_2.jpg

 

 

 

3. Fasc. 155. N.1. _1361_ 1541__3.

 

3._irat_fasc._155._n._1._1361_1541_3.jpg

 

 

 

4. Fasc. 155. N. 1.  _1361__1541___4.

 

4._irat_fasc._155._n._1._1361_1541_4.jpg 

 

5.  Fasc. 156. N. 2. _1541_1559___1

 

5._irat_fasc._156._n._2._1541_1559_1.jpg

 

 

 

6. Fasc. 156. N. 2. _1541__1559___2

 

6._irat_fasc._156._n._2._1541_1559_2.jpg

 

 

 

7. Fasc. 156. N. 2._1541__1559___3

 

7._irat_fasc._156._n._2._1541_1559_3.jpg

 

 

 

8. Fasc. 156. N.15. __1559._

 

8._irat_fasc._156._n._15._1559.jpg

 

 

 

9. Fasc. 157. N. 7. ___1

 

9._irat_fasc._157._n._7._1.jpg

 

 

 

10. Fasc. N. 7. ___2

 

10._irat_fasc._157._n._7._2.jpg

 

 

 

11. Fasc. 157. N. 7. ___3

 

11._irat_fasc._157._n._7._3.jpg

 

 

 

12. Fasc. 157. n. 7. ___4

 

12._irat.jpg

 

 

 

13. Fasc. 157. N. 7. ___5

 

13._irat_fasc._157._n._7._5.jpg

 

 

 

14. Fasc. 1604. N. 11. _1519___1

 

14._irat_fasc._1604._n._11._1519_1.jpg

 

 

 

15. Fasc. 1604. N.11. _1519. ___2

 

15._irat_fasc._1604._n._11._1519_2.jpg

 

 

 

16. Fasc. 1604. N.17.__1522___1

 

16._irat_fasc._1604._n._17._1522_1.jpg

 

 

 

17. Fasc. 1604. N.17. _1522__2

 

17._irat_fasc._1604._n._17._1522_2.jpg

 

 

 

18. Fasc. 1706. N. 17. _1605.

 

18._irat_fasc._1706._n._17._1605.jpg

 

 

 

19. E- 148 - Neoregesta- acta -456.

 

19._irat_e148_neoregestrata_acta_456_0121r_1.jpg

 

 

 

  A magyarországi 1526. előtti feudális társadalomszerkezetről, az Árpádkori feudális hierarchiáról, heraldikáról, lovagrendekről, egyháztörténetről s a magyar jogi viszonyok európai eredetéről, és kapcsolódásairól, bővebben  olvashat az érdeklődő a „Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve” című könyvemben, mely a Novum Kiadónál jelent meg 2012. év ápr. 27-én. Keresd a Novum kiadó honlapján! www.novumpocket.com 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 26
Heti: 14
Havi: 624
Össz.: 106 297

Látogatottság növelés
Oldal: 2.oldal A család adománylevelei, és Királylehota birtoktérképe
A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2019 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: lehotkai árpád - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »