A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Az oldal tartalma:

1. részében az előző oldal folytatása

2. részében a 2008-ban Felvidéken megjelent Dr. Vitek-Bizub könyv néhány téves állításának kritikája

3. részében a kritikához kapcsolódóan megemlített családok címerei

Az előző oldalon közölt adatok összefoglalása alapján logikai úton így állíthatjuk fel 1230-tól kezdve a királylehotai területen állott vachtári vár helyőrségének parancsnokait: 1230-ban Kozma, utána a parancsnok Lork, vagyis Kozma fia Lauren comes, aki ezért kapja 1284-ben IV. László királytól Kys-Bystrichát és Bisztriciát, majd őt Beke fia János követi a Vachtár-erőd parancsnokságában, aki Danch mester oldalán küzd Csák Máté ellen, s megvédik a zólyomi várat a rokon Prónayakkal és Selmeczi Tholtokkkal. Ő kap a Tholtokkal közösen új adományt Bisztricskára, örökösei Pál fiai.   A vachtári parancsnok ezután Egyed lesz, ki fiaival 1361-ben megkapja I. Lajos királytól örök időre szóló adományként az egész területet a Vág folyótól a Királyhavasig, a Bocza patakig, fel a Vacokig s egészen a liptói határig. – A birtok határa leért Breznóbánya határáig.

Csernyik /1283-ban jelezve Terra Rakouchon = Urin néven is! Magyarázat: Csernyik= Fekete=Uriel= a Tartaros fölé elhelyezett arkangyal /1240-41-ben a tatárjáráskor Béla király ifjú lovagja, kb. 20 éves lehet, apja Kozma kb. 1190. körül születhetett. Csernyik testvérei fiatalabbak lehetnek a muhi csata idején, ezért csak neki szól az 1244. évi adománylevél. Fia, Ábrahám 1260. körül születhet, mikor Csernyik  kb. 40 éves. Ábrahám fia Pál, valamint a később Királylehotát szerző Egyed is, apjuknak kb. 40 éves korában születnek, így tehát 1300. körül. Pál fiai Jakab pap, Lőrinc és Péter is 40 éves kort számolva 1340. körül születnek, így 1390-ben 50 év körüliek lennének, természetesen, ha rövidebb időszakaszokat veszünk, akkor kicsit idősebbek, ha hosszabb szakaszokat, akkor fiatalabbak, és nem is egyidősek. Egyed esetén is így jönne ki, ha 1300. körül születik, de születhet 5-10 évvel későbben is, fiai Miklós, Barnabás, Hank és Kristin 1361-ben legalább 20 évesek kellenek, hogy legyenek, ha érdemeikért kapnak adományt, így 1391-ben 50 év körüliek lennének. 1381-ben és 1389-ben, mikor Mária királynő adományba adja a Bisztricska melletti Trebosztót „a liptói Soldó Egyed fiainak Jánosnak és Mártonnak”, Egyed De Cholto/ akkor János, vagyis Hank /Márton apja/ kb. 40 éves lehet.

Beke fia János, a történelemben Bisztereczi János pedig, 1324-ben azért kap új adományt, a  rokon Selmeci Tholtokkal közös társadományozással, Bisztriciára /Bisztricska/, mert velük, és a szintén rokon Prónayakkal közösen, megvédték Zólyom várát, a király, Róbert Károly számára, Csák Mátéval szemben, Danch mester, Zólyomi comes oldalán, aki a Szent György lovagrend nagymestere is volt. Valószínűleg ők is Szent György rendi lovagok voltak. / A Szent György rend őrizte ezidőtől a Szent Koronát is!/

Tehát a leszármazási tábla: Kozma fiai: Beke, Csernyik és Lork /Lauren comes 1284/ Beke fia János 1324, nincs jegyezve fia, Lorknak fia, vagy unokája Egyed, és másik fiának unokája Kusbystrichán :/ =Bisztricskán, akkori nevén Jahodnikon/ György és annak fia János. Csernyik fia Ábrahám, az ő fia: Pál /valamint a régebbi feltételezésem szerint Egyed is, aki valószínűbb, hogy Lork fia, vagy unokája!/ Pál fiai: Jakab pap, Lőrinc és Péter. Egyed fiai: Barnabás, Miklós, Hank és Kristin.

 Mária királynő 1383-ban, majd ismét 1389-ben a Bisztricska szomszédságában lévő Trebosztót /Kystorboszló/ adományozza a Liptói Soldó Egyed fiainak Jánosnak és Mártonnak. / Aegid De Cholto/Ez az Egyed királylehotai Egyed /Soldó=soltész= erdőbirtokos/fiai pedig, így értendők: „leszármazottai”. Egészen pontosan Egyed fiának Jánosnak /Hanknak/ fia Márton értendő az előbbi szöveg alapján. A latin írásmód általában így lenne: "Martinus, filius Johannis, filii Aegidii", vagyis "Márton, János fia, Egyed fiai". Ezt a birtokot 1459-ben a Tholtok örökölték.

A  "De Cholto" szó  a  "De Skultétia" = De Lehota" szó írásmód változata! Szembetűnő nekem, hogy  Selmeczi Tholtok, akkori írásmóddal Stjaunitzky Tholtok neve, akik a Tholt nevet kb. ezidőtől használják hasonlít a Cholto szóhoz, és olyan érzésem van, mintha ez a szó is a Skultétia szó torzult írásmódja lenne! 

 A XV. században hiányosak az adatok:

1421. Királylehotai György jegyezve; - 1414. Kisrákói János perbe idézve a Rakovszkyakkal szemben,kisrákói birtoka jogviszonya miatt, - 1459-ben Mátyás király szolgálatába áll /Lehoczky/ Kisrákói János vitéz, a Fekete Sereg megszervezője s egyik vezetője. / Ez hadtörténeti adat!/;- 1487-ben először írják magukat Jakab és Márton "de Lehotka", azaz ekkor nevezik el Kisrákót Kis-Lehotának az akkori örökösök Királylehota után. Addig a falu neve Kisrákó volt. Révay Nob ad. Doc.

A Felvidéken megjelent egy könyv 2008-ban, mely Királylehotáról és a királylehotai Lehoczkyakról szól.  Ph.Dr. Peter Vitek és Frantisek Bizub munkája. A könyv részletes ismertetése az adományleveleknek, az 1552. évi megerősítést is, valamint az újabb, a családtagoknak külön-kölön adományokat is ismerteti, s a XVI. századtól részletes és alapos munka. De mivel abból indul ki kezdettől fogva, hogy a Kisrákói és Bisztricskai ág és a Királylehotai ág nem egy család, mert különböző címert használ, ezért téves állítással áll elő. Olyan állítással, melyről nem is veszi észre, hogy vitára serkentő és bosszantó állítás. Az illető urak nem ismerik a heraldikát, nem vesznek figyelembe tradíciókat, illetve megkérdőjelezik azt, hiányos heraldikai és családtörténeti ismereteik miatt. Általánosságban véve azt a módszert követik, ami ma általános a „tudományosnak” állított munkákban: nem számít a tradíció, nem számítanak korábbi részmunkák, kitalálok egy elképzelést, nem ellenőrzöm a hozzá kapcsolható párhuzamos adatokat, nem ellenőrzöm azt több irányból, hanem egyszerűen tényként közlöm az elképzelésemet. / A lényeg, hogy a doktori disszertáció formális díszleteinek megfeleljen! /

Az említett szerzők mindenképpen akartak gyártani egy 1361. előtti időre visszamenő családfát, s Királylehota történetét 1230-ig vissza akarták vezetni, de mivel a téves elképzelés szerint "Kisrákóinak" elkülönített Lehoczkyak családfája nem volt kidolgozva a XVI. század előtti időre visszamenőlegesen, ezért, valamint azért, mert kisütötték a címereknek, heraldikai tudás hiányában, a felületes  szemlélő számára látszólagos eltérése miatt, hogy a királylehotai Lehoczkyak külön család, így nem lévén 1361-nél korábbi adataik a családra vonatkozóan, megpróbálták a szomszédos birtoklású családnemzetségbe befércelni az őst, Egyedet.

 

 Ehhez alapot adott az 1361. évi adománylevél szövegében ez a rész:

 " fidelium servitorum Aegedii Nikolai et Barnabae, Christiani de/et?/ Ganh filiorum eiusdem Aegedii", vagyis az egyszerű keresztnév-felsorolásnál nem Kristin és Ganh, hanem Kristin de Ganh írásmódban szerepel az oklevél első részében az adományozottak neve; a szöveg végén viszont így:" Aegidio Barnabae et Christiano Nicola Ganh." A vesszők hiányzanak a szavak közül, és Christiani de Ganh van írva / vagy elírva?/ ”et” =”és” helyett az első szövegben, a második szövegben viszont síma felsorolást látunk, tehát vesszőket kell értenünk, így az adomány Aegidnek/Egyednek/, Miklósnak és Barnabásnak, Christiánnak és Ganhnak szól, ugyancsak Egyed fiainak. / A hagyomány szerint is!/ Ugyanez olvasható az 1390. évi Zsigmond királytól származó megerősítő adománylevélből, melyben meghallgatta hívének Barnabásnak, Hanknak Egyed fiainak a kérését, hogy erősítse meg elődjének a felséges fejedelemnek, Lajos királynak a korábbi adományát, melyet adott hűséges híveinek:" " Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolas Fratribus eorund Barnabae Hankonis" = Egyed szülőnek és Christiánnak valamint Miklósnak , előbb említett Barnabásnak és Hank bátyáinak. - Itt egyértelmű, hogy Egyed fiairól és négy testvérről van szó, viszont az említett szerzők, Ph. DR. Vitek és Bizub urak, még az előbbi mondatban  "Cristiano ac Nicolas" résznél azt sem vették figyelembe, hogy itt van egy "ac"= "és" kötőszó is. Továbbá, hogy mindenképpen felállítsanak egy családfát, és beleilleszthessék az ő általuk önkényesen kiválasztott Pottornyay család családfájába, ezért az 1361. évi oklevél szövegéből kiragadták az első keresztnév-felsorolást, melyben csak helyenként vannak vesszők,/holott ez az írásmód figyelhető meg pld. az 1390. évi oklevélben is a király címeinek felsorolásánál, ugyanis ekkoriban  a vesszőkkel elválasztott szavak egyértelművé tevő írási szokása még nem volt elég kifinomult,/ -  ezért a tót szerzők így csoportosították és értelmezték a szavakat: Aegidii Nicolai /Egyed Miklósé, vagyis Egyed Miklós fia/ et /és/ Barnabae, Christiani de Ganh /Barnabás, Christián Ganhtól, vagyis Ganh nemzetségéből / filiorum eiusdem Aegidii / fiai ugyancsak Egyednek/. Vagyis kitalálták az illető szerzők, hogy a Ganh másképp Hank szó azonos a Hauck szóval, mely név Hauck Palkónál már szerepel 1230-ban, mint a Pongrácz, Pottornyay, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán egy nemzetségbe tartozó családok közös ősénél./S meg kell jegyezni, hogy ha "nemzetségbélit" akartak volna jelölni, akkoriban is így írták volna:"de genere"- bár előfordulhatna így is, hogy: "de"; - de még inkább, mint azt a Túróci és Liptói registrumban is láthatjuk, a szerzetesek pontosan így írták volna, s az íródeák is így írta volna, ha valakinek a fiáról van szó: "filii". Tehát, ha Egyed Miklósnak lett volna a fia, aki  Hanktól ered, akkor így írták volna: Aegidus filius Nicolai, filii Hankonis". Egyed és Miklós és Ganh és a többiek is azért vannak birtokos esetbe téve, mert az ő vadászat közben szerzett érdemeikért kapják a szöveg szerint a nagy birtokot./ Ezért az említett szerzők, minthogy előbb láttuk: Egyedet Miklós fiává nyilvánították, így állították fel önkényesen a családfát:

 Hauck /1230/ Hauck Palkó

 ________________________________

Lőrinc /1263/                             

________Lőrinc fiai__________________________

Bogumil 1263    Serafin 1263    Recsk  1258     Kupruch

_____Serafin fiai______________

András /1286/ -- Miklós /1286/   

                                                    Miklós fiai:                                            

                                    Tornyaljai / Pottornyay /Sándor /1346

                                    Szentpéteri Pál /1346 /és testvérük:    

                                    Egyed + 1390

                     _______Egyed fiai_______________________      

                         Barnabás /1361/ és Kristián/1361/

      Tehát látjuk, hogy céljaik érdekében elferdítették a szöveg értelmét, holott az 1361. évi oklevél második részében is pusztán vesszők nélküli keresztnév-felsorolás van: „ Aegidio Barnabae et Christiano Nikola Ganh”. Az 1390. évi oklevél első részében is így áll:”recompensationem fidelium servitor Barnabae Hankonis Filior Aegidii”, vagyis: ”ellenszolgáltatásként hűséges szolgálattevőinknek Barnabásnak /,/ Hanknak Egyed fiainak”. / Nempedig Hank nemzetség-béli Barnabásnak, mint majd még ezt is kifejtem, hanem Barnabásnak és Hanknak./ - Az 1390. évi oklevél második felében is ez áll: „Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolaus Fratribus eorund Barnabae /?/ Hankonis”, - vagyis: „Egyed szülő és Kristin valamint Miklós előbb mondott Barnabásnak Hanknak bátyái.” –Nyilvánvaló, hogy az oklevél írója nem olyan zagyva gondolkodású és szövege sem lehet olyan zagyva, hogy ha Egyed a szülő és Barnabásnak és Hanknak a bátyáinak írja Kristint és Miklóst, akkor semmiképp sem lehet a fraternak /testvérnek, bátyának/ mondott Miklós a nagyapjuk Barnabásnak és Hanknak. Ezt az említett szerzők itt is úgy értelmezik, hogy Hank-Barnabás egy személy. Nyilvánvalóan látszik az erőltetett gondolatmenet és önkényes mondatértelmezés. Nem beszélve arról, hogy a hagyomány mindig is így szólt: "Egyed és fiai, Miklós, Barnabás, Hank és Kristin" kapták az adományt a királyi vadászatokon szerzett érdemeikért.  Most még szólnunk kell arról, hogy miért helytelen Hank vagy Ganh nemzetségnek venni a szövegbeli szavak értelmét. Több okból is hibás az állítás: Először is: A családfa, amelybe befércelték Egyed személyét a már említett Pottornyay család családfája. A Pongrácz, Pottornyay, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán családok egy családnemzetséget alkotnak. Ősük Hauck Palkó, akinek Lőrinc fiától származik az öt család, mint az ismertetett előbbi családfán is látszik: Lőrincnek két fia volt I. Bogumil comes és I. Serafin, a testvérükül írott Recsk comes a Prónay család őse, aki valamilyen módon lehet, hogy rokonságban volt velük, de a felállított családfán a kapcsolat csak adat nélküli feltételezés, ugyanúgy, mint  testvérük Kupruch esetén is. I. Bogumiltől származik a Szentiványi, a Szmrecsányi és a Nádasdi Baán család; - I. Serafiltől pedig a Pongrácz és a Pottornyay család. A Pottornyay  és a Pongrácz család ősi nemzetségi birtoka volt Hog falva, ma Jakabfalva, melyre megerősítést 1288-ban  kaptak IV. László királytól, és amely falu még a XIX. század közepén is /Fényes Elek Mo. geographiai szótára szerint/ a Pongrácz és Pottornyay családok birtoka volt, s ha a királylehotai Lehoczkyak ehhez a nemzetséghez tartoztak volna, akkor nagy valószínűség szerint a nemzetségi birtokon, mivel osztatlan volt, még ekkor is birtokoltak volna. De ehhez a faluhoz és a Hauck nemzetséghez semmi közük nem volt. / Esetleg korábbi rokoni kapcsolatként. Mert a Hogfalva / Hongfalva/ körüli hajdani ősi birtokra, melyet akkor még egészében Magyarfalunak neveztek, mert a vidék egyébként általában még lakatlan volt,- s a későbbi Magyarfalu a régi területnek már csak egy darabja,- 1230-ban a megerősítő adományt II. Endre Beuchnak, Hauchnak és Palkónak adta. Ez esetben úgy kell értenünk, hogy Haucknak volt a fia Palkó, és Hauck testvére, vagy unokatestvére Beuch. Ez esetben Beuch lehetett akár az apja is Kozmának, Beke, Csernyik és Lork apjának, ez időben is kijön. S az is tény, hogy a Prónayakkal fennáló régi származási kapcsolat is meg lehetett, a keresztnevek stílusa is megfelel ennek, hiszen a Beuch, megfelelője a Beke keresztnévnek, a Benk változata is szintén a Benedek név variációja. Ám pusztán keresztnevek alapján összefüggéseket állítani teljesen légből kapott és tudománytalan. Csak előfordulható összefüggésre egy feltételezés, ami másként is lehet, hiszen nézzük meg Túrócban a Vladár és Csepcsényi családokat, vagy a Beniczkyeket, mindegyik családnál ezek a keresztnevek fordulnak akkoriban elő. Ezért ezek alapján tényként állítani valamely összefüggéseket, igencsak nagy felelőtlenség! - Figyelemre méltó, hogy ezidőben a szintén ősnemes Plathy és Okolicsányi családoknál is a Serafil angyal-keresztnév ugyanúgy előfordul, mint a Pongrácz, Pottornyay, valamint a Prónay családok őseinél. A Prónayaknál később a Kerubin angyal keresztnév is; - az Uriel /Urin/ arkangyal-keresztnév pedig Csernyik neve másként! - /Csernyik= Fekete; - Uriel a Tartarosz, vagyis az Alvilág fölé helyezett arkangyal! /

  Bár a gót betűknél a "n" és az "u" betű hasonló, de különbséget köztük mégis kell tennünk! - Mint a Hogfalva későbbi neve: Jakabfalva mutatja, a Hauck =Hok = Hong = Kócs = a Jakab név változatai. Ellenben a Ganh vagy Hank név a János keresztnévnek= a Johannesnek, Gianninak, Giovanninak a változata. / Lásd: 1383-ban és 1389-ben Trebosztót Bisztricska mellett a "liptói Soldó Egyed fiai, János és Márton" kapták Mária királynőtől. Itt Soldó Egyed= Királylehotai Egyed, fiai/=utódai/ János /=Hank/és fia Márton!/ 1361-ben Nagy Lajos király korában, a királyi udvarban az olasz szellem és az olasz nyelv uralkodott. Ezért írja az 1361. évi oklevél kiállítója olaszosan Ganhnak /Gianninak= Giovanninak/ az 1390-ben majd németesen Hanknak,  /=Johannesnek,= Hansnak/ írott nevet. A latinos logika helyenként megváltoztatja a „de” = „ból, ből „szót =” hoz, hez” értelemre. Példát mondok mai időben, a spanyol nyelvben pld. keresztnév a „Mária de Jessus”, mely névnél, ha magyar értelemmel fordítanánk, akkor „Mária Jézustól” a fordítás, holott tudja mindenki, hogy Jézus származik Máriától, tehát pont fordítva: Mária „Jézushoz címezve” az értelme. Ugyanígy Los Angeles eredeti neve:” Santa Maria de Los Angeles”. Magyar fordítással így értelmeznénk: „Szűz Mária az Angyaloktól”, holott mindenki tudja, hogy itt „Mária Angyali üdvözletéről” van szó. /”Mária Angyalokhoz címezve”! / Tehát az 1361. évi oklevél szövegének az első felében a vitatott szöveg így hangzik:  ”…recompensationem fidelium servitorum Aegidii Nicolai et Barnabae, Christiani de /et/ Ganh filiorum eiusdem Aegidii”.- Ha az előbbi nyelvi magyarázatomat figyelembe vesszük, akkor így kell fordítanunk a szöveget, az érthetőség és a mai magyar nyelvi logika kedvéért: „ …ellenszolgáltatásként a hűséges szolgálatáért Egyednek, Miklósnak és Barnabásnak, és Kristiánnak, AKIK SZINTÉN, Ganh-HOZ HASONLÓAN, ugyancsak Egyed FIAIHOZ TARTOZNAK.” – A többi szövegrész is ezt támasztja alá, és nem a Dr.Vitek-Bizub szerzők változatát. 

AMIRŐL ITT SZÓ VAN, a két adománylevél teljes latin szövege:

Az 1361. évi Királylehotára utaló adománylevél szövege:

" Nos Ludovicus Dei Gratia rex Hungariae memoriae commendantes significanus tenore psentium quibus expedit Univerzis. Quod Nos in recompensationem fidelium servitorum Aegidii Nicolai et Barnabae, Christiani de /et?/ Ganh filiorum eiusdem Aegidii, quod nobis idem in Venatonibus ferarum assidue exhibuerunt et inpenderunt Terram et Sylvam Nostram Regalem inxta et inter fluvios Vag et Bocza vocatos, usque ad summitates Alpium Kyraly et Baczuch dictos in Comita Lyptovien existent, cum utilatibus et Pertinentis suis univerzis, dedimus, dovanimus et contalimus pfatis Aegidio Barnabae et Christiano Nicola Ganh. Ac per eos ipsos haeredibus haerediume eorum Sucessoribus Jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam et habendam. Datum in Lipcse Solien feria secundo proxima post festum Navitatis Beati Joannis Baptistae Anno D. 1361."

Az 1390. évi Zsigmond király általi megerősítő oklevél szövege:

"Nos, Sigimundus Dei Gratia Rex Hungariae Dalmatiae Croatiae etc. Marchio Moraviae Brunschw et meritor Commendamus tenore psent significant suibus expedit Universis. Guod nos in recompensationem fidelium servitor Barnabae /?/ Hankonis Filior Aegidii, quod idem Serenissimo olim principi Dno Ludovico Regi Hunga Praedecessori nostro honrando felicis memoriae in venationibus ferare exhibuisse asserunt, omnio alucritate exhibent de psenti, ac exhibere promittunt in futur, quae Sylvam Seu Terra nostram regalem inter Fluvios Vag et Bocza vocatos in Cotta Lyptovien existent, quam alias idem Dnus Ludovicus Rex Aegidio Parenti et Christiano ac Nicolas Fratribus eorund Barnabae /?/ Hankonis, ipsis, et nos similiter pfatis Barnabae Hankonis ac ipsor Haeredibus, Haerediume suor Sucessonibus dedimus et contatimus, imo Eadem Sylvam seu terra simul cum utilatibus et Ptinentiis suis Univerzis eiusdem donanus et conforimus Jure perpetuo, et irrevocabiliter haben, tenen dam Paint /?/ et possidend. Hac nostror Testimonis Litrae. Dat in Lypcse Solien feria sexta proxima post festum Beatorum Petri et Paoli Apostolor Anno D. 1390."

 

g az is megjegyzést érdemel, hogy a Pottornyay család, melybe nem létező adat alapján befércelték Egyedet, csakúgy, mint ahhoz a családnemzetséghez tartozó Pongrácz, Szentiványi, Szmrecsányi és Nádasdi Baán családok azonos címerrel élnek, melynek kis eltérésekkel fő motívuma egy koronából kinyúló kar, vele átellenben egy szájával lefelé fordított kürtszarv, egymás felé két félholdat alkotva, felettük pedig, csillag ragyog. Ez mindegyik az említett családnemzetséghez tartozó családnak a címere, tradíciójuk nem fűződik a királylehotai Lehoczkyakhoz, melynek címere is más és hagyománya szerint is egy család a Kisrákói Lehoczkyakkal.

Azonban ha az összes túróci és liptói családot nézzük, akkor az előbbi családnemzetség és a Recsk- rokonság és a Muthnai é Csepcsényi rokonság, és a Lehoczkyak is egy nemzetség!

 A kétféle Lehoczky címer címereltérésének magyarázatáról és a címer alakulásáról már az első oldalon szóltam. Meg kell jegyeznem, azonban még, hogy a Túróc megye déli részén, Szklenófürdő, Csremosno, Alsó-, és Felső-Stubnya vidékén, terjedelmes területen birtokolt ősnemes családok, a Vladár és a Kis- és Nagycsepcsényi és Muthnai szétágazó számos család szintén a szarvas címerrel élt, de itt a szarvas vízben úszik, lábával partra kapaszkodik, míg Királylehota címerében a szarvas lombok közt szökell. Ezen most említett családok családfáján szintén hasonló keresztnevek láthatók, mint: Jank= Ivank, Hauck=Hók=Kócs, Kupruch, stb. – Továbbá az itt említett családok újra telepített falva volt a XIV. században Újlehota, mely helységnek régi neve Villa Kozma Lehota, mely irtványra régi időből soltészsági ítélkezési jog is, vagyis erdei bíráskodási jog is, érvényben volt az újratelepítés idején is, a régi időből eredeztetve. Továbbá a terület neve: Fekete- erdő= Csernakou-erdő. /Csremosno/ Tehát következtethetünk az itteni családok szarvasos címere miatt is és Villa Kozma Lehota helység neve miatt is, továbbá a Csernakou erdő neve miatt is a Lehoczkyak ősével Csernyikkel, és az ő apjával, Kozma comessel valaha fennálló kapcsolatra. 

- Valójában fellelhető adat szerint 1364-ben Alsó-Stubnya ura Miklós, Kozmának fia szabad bíró, tehát a Villa-Kozma-Lehota helységnév kimutathatóan őrá utal. Azonban ennek ellenére a régi idők összefüggéseire felvillantott felvetés is helytálló lehet! - De az itt említett családok családfáján, mely közölve van Nagy Iván Magyarország családai című munkájában Vladár címszó alatt, nem mutatható ki a kapcsolat, legfeljebb feltételezhetjük egy, vagy több nemzedékkel korábbi időre visszamenőlegesen. Ugyanilyen feltételezett kapcsolat a Hauck Palkótól származó családokkal, illetve a Prónayakkal fennálló ősi kapcsolat is. / A Prónayak címere is hasonló a Kisrákói Lehoczky címerhez! Az 1563. évi innsbrucki címerújítása a Prónayaknak: sziklacsúcson ülő korona, benne áll a fél lábon álló daru, mely kövecset tart!/ S meg kell jegyezni, hogy rokonság nem csak fiági, hanem anyai és leányági is lehet! –Ugyanilyen a kapcsolat a Selmeczi /Stjauniczky/ Tholtokkal is! / Még megjegyzendő, hogy az előbbiekben felvetett esetleges összefüggéseket igazolja az a tény is, hogy 1242 körül a mai Liptóújvár helység területén az Onth, Petew, Batyz és Denke családok ősei telepedtek meg. S a már említett Muthna-Csepcsényi-Vladár családfákon is ilyen nevek állanak, sőt ott is volt Batyz ágazat!   Tehát adataim alapján én így állítom fel a Lehoczkyak családfáját 1230-tól:

/Beuch és Hauck testvérek, vagy rokonok;

 - Beuch fia Kozma?  - Hauck fia Hauck Palkó/   

Kozma /comes/     ---…--- ? Hauck Palkó?

       ________Kozma fiai:_____________________

          Csernyik /1244/ --  Lork/ comes/ 1287/ -- Beke

      __ Csernyik fia:Ábrahám_                 __Beke fia:János____

_ Ábrahám fiai: Pál és Egyed__   /  Bisztereczi János /1324/

 Lorknak unokája és az ő dédunokája Kisbesztercén Gyögy és annak fis Jábnos 1391.

Beke fia János örökösei Kisrákói Lőprinc ága.

     __Ábrahám fia Pálnak fiai: Jakab pap, Lőrinc 139. Registrum, és Péter 1399 Rakovszkyak által perbe idézve. __                     

     __Egyednek fiai: Barnabás, Miklós, Hank és Kristin __

Barnabás fia Királylehotai György 1420 és lánya Dorottya, 1388. akit elrabol, megszöktet Orosz Mihály Hradeki várkapitány.

Hank= Ganh = János és fia Márton  a liptói Egyed De Cholto "fiai" aza fia és unokája kapja Trebosztót 1381. és 1389. 1391 Registrumban!

A Prónay levéltár adatai alapján ezek a családok mind egy nemzetség! 

A korábbi sorokban szó volt a Hauck Palkótól származó családok lényegében hasonló címereiről, valamint a Túróc megye déli részén a Fekete-erdőben birtokolt muthnai családok címereiről. Most ezeknek a képét láthatjuk az alábbi képeken. Továbbá még ide tettem a Bisztricska szomszédságában birtokolt Draskóczy család címerét, mely lényegi hasonlóságot mutat tartalmában a szarvassal. A túróci családok szarvasos címereinél általános monda, hogy a muhi csatából menekülő IV. Béla királynak és kicsiny csapatának egy megsebzett szarvas mutatta meg a gázlót, s így jutottak át a Sajó folyón. A Beniczkyek nyakán nyíllal átlőtt hattyúja is hasonló szimbólum.

pongracz_es_szentivanyi_cimer.jpg

vladar_cimer.jpg

draskoczy_cimer.jpg

Alább: Beniczky címer:

beniczky_cimer.jpg

A következő oldalakon majd  a Lehoczky leszármazási táblák következnek, és majd csak a  11. oldalon folytatódik ez a könyv az érdekesebb részekkel, úgy, mint  a birtokok alakulása Túrócban,a birtokok térképei, Királylehota birtoktérképe, a Túróci Registrum Super Bystricia birtokigazolásainak magyar fordítása alapján bizonyos pontosítások, majd az adományleveleknek a magyar fordításai, egyéb adatok és pontosítások, majd fényképek jönnek a túróci és királylehotai Lehoczky-kastélyokról és udvarházakról, táj-fényképek Túrócról és Királylehotáról stb.

Tehát a családfák a 3-10. oldalig tartanak, s csak a 11. oldalon folytatódik az olvasmányosabb rész!  

A magyarországi 1526. előtti feudális társadalomszerkezetről, az Árpádkori feudális hierarchiáról, heraldikáról, lovagrendekről, egyháztörténetről s a magyar jogi viszonyok európai eredetéről, és kapcsolódásairól, bővebben  olvashat az érdeklődő a „Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve” című könyvemben, mely a Novum Kiadónál jelent meg 2012. április 27-én! Keresd a Novum kiadó honlapján! www.novumpocket.com

Keresd még a Google keresőben, hogy hol árusítják éppen kedvezményesen! Részletesebb ismertető arról, hogy még mi mindenről szól ez a vastagra sikeredett könyv: http://novella-vers.hupont.hu/  - Olvasható az Országos Széchényi Könyvtárban is!

 

  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 18
Heti: 69
Havi: 474
Össz.: 101 912

Látogatottság növelés
Oldal: 2.oldal A 2008-ban a Felvidéken megjelent Királylehotai Lehotsky könyv egyes állításainak kritikája
A lehotai vagy királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2018 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: lehoczky név eredete - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »